Sesja nr III

UCHWAŁA Nr III/39/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady

UCHWAŁA Nr III/39/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2002r.


w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady

Na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591, zm. w 2002 r. Dz.U. Nr 23  poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr  113  poz. 984/ i w związku z § 22 ust..3  Statutu Gminy Gryfino stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej   w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino/Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r nr 44, poz 951/ Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1  Do składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego powołuje się Lidie Karzyńską - Karpierz.

§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan