Sesja nr V

UCHWAŁA Nr V/72/03 RADY MIEJSKIEJ W  GRYFINIE z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym  zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obejmującej teren w rejonie ulicy Konopnickiej (obr. 4 m.Gryfino)

UCHWAŁA Nr V/72/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 27 lutego 2003 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym  zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino -  obejmującej teren w rejonie ulicy Konopnickiej (obr. 4 m.Gryfino)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity : Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana : Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje :

§ 1

1.  Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonym uchwałą Rady Narodowej w Gryfinie Nr XIII / 90 / 90 z dnia 26.04.1990 r.

2.  Zmiana obejmować będzie teren działek zobrazowany na załączniku graficznym do uchwały.

Powyższy teren oznaczony jest w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta symbolami, posiadającym zapis: 

 • D 8 UH – „Projektowane targowisko miejskie – teren należy zagospodarować zielenią wysoką i małą architekturą /po relokacji  przemysłu meblowego na tereny w rejonie Pniewa.
 • D 10ZP,KS – „Zieleń izolacyjna /wysoka/ w powiązaniu z garażami i parkingami /ok. 100 stanowisk łącznie – rozwiązanie jednopoziomowe”,
 • D 11 MW – „Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna średniowysoka do dalszego użytkowania, należy zagospodarować tereny osiedlowe zielenią wysoką”,
 • D 17 ZP,KS – „Zieleń parkowa, należy zagospodarować ciąg pieszy wzdłuż ul. Armii Krajowej, wprowadzenie jednego ciągu garaży wzdłuż terenów PKP /ok. 40, częściowo w skarpie terenu/.
 • 08 KL – „Komunikacja: Ulica lokalna główna, częściowo nowoprojektowana, szerokość linii rozgraniczenia 35-25 m, przedłużenie ulicy Pomorskiej na szerokość jezdni 7,0 m. Ulica Pomorska szerokość jezdni jak w stanie istniejącym 6-7,0 m. W liniach rozgraniczenia znajduje się również ulica 9 Maja, która będzie tylko dojazdem typu „sięgacz” oraz zespół garaży dwupoziomowych. Inżynieria: W zakresie sieci wod.-kan. ulica uzbrojona. Planowana budowa kanalizacji deszczowej.

3.    Granice obszaru objętego zmianą w planie przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

4.     Przedmiotem zmiany w planie ogólnym jest rozstrzygnięcie możliwości przekształcenia funkcjonalnego w granicach przedmiotowych działek - wprowadzenia funkcji stacji paliw w powiązaniu z usługami komercyjnymi z uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań terenów o różnych funkcjach oraz ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.

5.    Zakres projektowanych zmian obejmuje: 

 • przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach gospodarowania, 
 • linie rozgraniczające  drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, 
 • zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury, 
 • tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny, 
 • lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także minimalne lub maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy, 
 • szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych, 
 • tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.

§2  Załącznik  graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan Ragan

U z a s a d n i e n i e

do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym  zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino -  obejmującej teren w rejonie ulicy Konopnickiej (obr. 4 m.Gryfino)

 Propozycja zmiany w planie jest wynikiem zainteresowania wieczystego użytkownika działki nr 38 w obr. 4 m. Gryfino (istniejący supermarket) chęcią rozszerzenia usług – stacja paliw lokalizowana jest głównie w celu obsługi klientów supermarketu.

Zainteresowani złożyli pisemną deklarację o sfinansowaniu opracowania.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy” przedmiotowy teren oznaczony jako teren przemysłu do przekształceń.

W świetle powyższego uzasadnionym wydaje się przystąpienie do procedury zmiany w planie.