Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/70/03 RADY MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE z dnia 27 lutego 2003r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 261/1 i 261/2, części działki Nr 261/3 oraz działki Nr 231 i części działki Nr 275 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino.

    

UCHWAŁA NR V/70/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2003 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 261/1 i 261/2, części działki Nr 261/3 oraz działki Nr 231 i części działki Nr  275 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity : Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana : Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany w planie ogólnym   zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII / 90 / 90 z dnia 26.04.1990 r. wraz z późniejszymi zmianami.
 2. Zmiana obejmować będzie teren działek Nr 261/1 i 261/2 o powierzchni 3,766 ha, część działki Nr 261/3 oraz działki Nr 231 i część działki Nr 275, stanowiących drogi publiczne, położone w obrębie Radziszewo.
 3. Powyższy teren w obowiązującym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino oznaczony jest symbolami, posiadającymi zapis:

  • RPU —  „Baza obsługi rolnictwa /SKR i WSPR/ strefa uciążliwości 50 m”
  • RP   —  „Tereny upraw polowych”
  • PE — „Tereny eksploatacji kruszyw. Strefa uciążliwości 50 m. Tereny poeksploatacyjne rekultywować na cele rolne” Drogi publiczne: nr 4104017 i bez oznaczenia.
 4. Granice obszaru objętego zmianą w planie przedstawia załącznik do niniejszej uchwały .
 5. Przedmiotem zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego będzie rozstrzygnięcie możliwości wprowadzenia funkcji mieszkaniowej oraz usług komercyjnych rzemieślniczych a także ustalenie zasad obsługi obszaru zmiany  w zakresie infrastruktury technicznej.
 6. Zakres projektowanych zmian obejmuje:
 • przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
 • linie rozgraniczające drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
 • granice i zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie,
 • tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające  te tereny,
 • lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także minimalne lub maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy,
 • zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane,
 • szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 • tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,
 • granice obszaru zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 

§2  Załącznik  graficzny stanowi integralną część uchwały .

§ 3  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan  Ragan

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryf i no, terenu działek Nr 261/1 i 261/2, części działki Nr 261/3 oraz działki Nr 231 i części działki Nr 275 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino.

W dniu 31.02.2003 r. wpłynął wniosek Państwa Renaty i Marka Jackowskich, zam.    Szczecin,  ul. Rydla  35/62  o  przeprowadzenie  zmiany  w  planie zagospodarowania przestrzennego działek nr 261/1 i 261/2 w obrębie Radziszewo. Zmiana miałaby umożliwić inwestorowi budowę piekarni oraz realizację zabudowy mieszkaniowej. Państwo Jackowscy, zobowiązali się do wykonania projektu zmiany na własny koszt.

Działki   zgodnie   z   obowiązującym   planem   zagospodarowania   przestrzennego

położone są w jednostkach bilansowych jak niżej:

działka Nr 261/1 w częściach w jednostkach oznaczonych symbolami: RPU i RP posiadającymi zapis:

 • RPU — „Baza obsługi rolnictwa /SKR i WSPR/ strefa uciążliwości 50 m”
 • RP — „Tereny upraw polowych”

działka   Nr 261/2 w częściach w jednostkach bilansowych oznaczonych symbolami: PE iRP posiadającymi zapis:

 • PE   —   „Tereny   eksploatacji   kruszyw.   Strefa   uciążliwości   50   m.   Tereny poeksploatacyjne rekultywować na cele rolne"
 • RP — „Tereny upraw polowych”.

Działka nr 231 oraz część działki 275 stanowią drogi publiczne, część działki Nr 261/3 włączona została w granice zmiany w celu zagospodarowania jej na drogę.

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” dla terenu objętego zmianą przewidziany został rozwój funkcji osadniczej.

Projektowana zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego:

 •   nie koliduje z ustaleniami Studium,
 •  nie obciąża budżetu gminy - wykonana, niemal w 100 % (poza kosztami wynikającymi z obowiązku zamieszczania ogłoszeń w prasie) na koszt wnioskodawcy.