Sesja nr V

UCHWAŁA Nr V/73/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/640/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – w miejscowości Chwarstnica (I)

UCHWAŁA Nr V/73/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 27 lutego 2003 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/640/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – w miejscowości Chwarstnica (I).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity : Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana : Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje :

§ 1  W § 1 pkt 2 uchwały Nr XLIX/640/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – w miejscowości Chwarstnica (I) dodaje się wyrazy: „części działek nr 133 i 135”.

Paragraf otrzymuje brzmienie: „Zmiana obejmować będzie teren działki nr 136 oraz części działek nr 105, 133 i 135”

§ 2  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

 Jan  Ragan

U z a s a d n i e n i e  do projektu uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/640/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – w miejscowości Chwarstnica (I)

Potrzeba zmiany uchwały Nr XLIX/640/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – w miejscowości Chwarstnica (I) jest niezbędna dla przyjęcia właściwych rozstrzygnięć w projekcie planu. w którym należy uwzględnić wzajemne oddziaływania terenów o różnych funkcjach oraz w szczególności ustalić zasady obsługi w zakresie infrastruktury komunikacyjnej i technicznej. Ma to istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego u zbiegu ulic: Kościelnej i Gryfińskiej.

Pominięcie, w uchwale zasadniczej z dnia 10 października 2002 r. części działek nr 133 i 135 jest wynikiem rozbieżności pomiędzy mapą ewidencyjną w skali 1:5000 a wtórnikiem z mapy zasadniczej w skli 1:1000.

W świetle powyższego uzasadnionym wydaje zmiana uchwały polegająca na rozszerzeniu terenu opracowania o części działek nr 133 i 135..