Sesja nr V

UCHWAŁA Nr V/77/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 lutego 2003r. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej , położonej w Daleszewie przy ul.Sportowej 6 - działka nr 154/1.

UCHWAŁA Nr V/77/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia   27 lutego 2003r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej , położonej w Daleszewie przy ul.Sportowej 6 - działka nr 154/1.

 Na podstawie art 18 ust. 2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r Nr 142,poz. 1591, Dz.U.z 2002r Nr 23 ,poz. 220, Nr 62,poz.558 i Nr 113,poz.984 / oraz art. 34 ust. l pkt.3 i art. 37 ust.2 pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r Nr 46,poz.543, Dz.U. z 2001r 129,poz.l447 i Nr 154,poz. 1800,Dz.U. z 2002r Nr 25,poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 126 ,poz. 1070 i Nr 113 , poz.984 /   -  uchwala się co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną / lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym i budynek gospodarczy /, położoną w Daleszewie przy ul.Sportowej 6 wraz z nieruchomością gruntową , oznaczoną numerem działki 154/1 o pow. 0,0620 ha ( załącznik  ).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym , położonej w Daleszewie przy ul. Sportowej 6 - działka nr 154/1.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w jednostce bilansowej MN -posiadającej zapis : „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

Najemcy budynków wystąpili z wnioskiem o ich kupno. Sprzedaż na rzecz najemców zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami następuje w drodze bezprzetargowej.

Podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.