Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/71/03 RADY MIEJSKIEJ W  GRYFINIE z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/ 279 /2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino -  teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie.

    

UCHWAŁA NR V/71/03
 RADY MIEJSKIEJ W  GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2003 r.


zmieniająca uchwałę Nr XXII/ 279 /2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino -  teren składowiska odpadów komunalnych  w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity : Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana : Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085,         Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130  poz. 1112) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje :

§ 1

Zmienia się: 
  • w  § 1, ust. nr 3 po słowach: „w celu wykorzystania terenu dla rozbudowy składowiska odpadów komunalnych” dopisuje się: „oraz dla lokalizacji komercyjnych usług uciążliwych i nieuciążliwych”. 
  •  Po zmianie ust. nr 3 brzmi następująco: „Przedmiotem zmiany w planie ogólnym jest rozstrzygnięcie możliwości przekształcenia funkcjonalnego w granicach przedmiotowego obszaru w celu wykorzystania terenu dla rozbudowy składowiska odpadów komunalnych oraz dla lokalizacji komercyjnych usług uciążliwych  i nieuciążliwych”
  • w § 1 ust. nr 4 dopisuje się punkty: f, g, h, i o następującej treści:
    • f)   linie rozgraniczające drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
    • g) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
    • h) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także minimalne lub maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy,
zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane,

§3  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY  RADY

 Jan  Ragan

U z a s a d n i e n i e   

do uchwały w sprawie zmiany uchwały:Nr XXII/ 279 /2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino -  teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie. 

Realizacja podjętej w 2000 r. uchwale została wstrzymana do czasu zatwierdzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu miasta i gminy Gryfino , która umożliwiłaby wprowadzenia w granicach zmiany funkcji usługowej.

Uchwała Nr XXVIII/355/01, w sprawie zmiany Studium została podjęta 22 lutego 2001 r.

Podjęcie w/w uchwały umożliwiło wprowadzenie w Studium wielu zmian na terenie całej gmin, w tym w obszarze strefy uciążliwości pochodzącej od składowiska odpadów komunalnych. W pasie wzdłuż ulicy Wojska Polskiego wprowadzony został teren usług.

Zmiany w Studium zatwierdzone zostały uchwałą Nr XLVII/594/02 r. z dnia 27 czerwca 2002 r.

Rozwiązania projektów planów zagospodarowania przestrzennego powinny być zgodne z ustaleniami przyjętymi w Studium. Obowiązek zachowania spójności w tym zakresie  wynika z art. 18 ust. 2 pkt.2a ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym wprowadzenie funkcji usługowej do zakresu projektowanych zmian, objętych dotychczasową uchwałą dla terenu składowiska odpadów komunalnych, bezwzględnie wymaga zmiany przedmiotowej uchwały.