Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/76/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 lutego 2003r W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali użytkowych, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą gruntów, na których znajdują się te lokale oraz ustalenia zasad sprzedaży.

    

UCHWAŁA NR V/76/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2003r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali użytkowych, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą gruntów , na których znajdują się te lokale oraz ustalenia zasad sprzedaży.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r Nr 142,poz. 1591 , Dz.U.z 2002r Nr 23,poz.220 i Nr 1 13,poz.984 / oraz art.34 ust.6 i art. 37.ust.2 pkt l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 46, poz.543, Dz.U.z 2001r Nr 129,poz. 1447 i nr 154,poz. 1800, Dz.U. z 2002r Nr 25,poz.253 i Dz.U. Nr 47,poz.676, Nr 126,poz. 1070 i Nr 1 13,poz.984 /-  uchwala się co następuje:

§1.

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminne lokale użytkowe, położone na terenie miasta i gminy Gryfino wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą gruntów , na których lokale te się znajdują .
 2. Przyznaje się najemcom lub dzierżawcom pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych lokali.

§ 2.1. Ustala się następujące zasady przy wykupie lokali na raty

 • Ilość rat :                                                                     Wysokość wpłaty na poczet ceny
 • rocznych                                                                      sprzedaży lokalu ,płatnej przed zawarciem   umowy notarialnej:
 •   2                                                                                               50%
 •   3                                                                                               35%
 •   4                                                                                               20%
 •   5                                                                                               10%
 •   6                                                                                               10%
 •   7                                                                                               10%
 •   8                                                                                               10%
 •   9                                                                                               10%
 • 10                                                                                               10%

2 . Na nabywanym lokalu nie może ciążyć zadłużenie z tytułu czynszu za najem lub dzierżawę.

3. Sprzedaż na rzecz najemców lub dzierżawców będących wspólnikami spółki cywilnej nastąpi na :

 • współwłasność wspólników spółki cywilnej w równych częściach,
 • współwłasność wspólników w częściach wskazanych uchwałą wspólników spółki cywilnej,
 • własność wspólnika wskazanego uchwałą wspólników spółki cywilnej.

§ 3. Wyłącza się ze sprzedaży lokale użytkowe :

 1. znajdujące się w budynkach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Gryfino nie objętych dotychczas uchwałami o przeznaczeniu do sprzedaży, o numerach:     XIII/75/91 z dn. 2.03.1991r,XXIV/170/92 z dn.27.02.1992r, XXXII/239/92 z dn.26.l U992r,XXXm/258/93 z dn. 5.0U993r ,XLII/333/93 z dn.29.12.1993r, III/19/98 z dn.3.12.1998r, VIII/101/99 z dn. 29.04.1999r, XI/158/99 z dn.23.09.1999r, XI/157/99 z dn. 23.09.1999r, XXXVII/495/01 zdn. 10.12.2001r,XLIX/622/02zdn. 10.10.2002r.
 2. znajdujące się na terenach, których istniejące zagospodarowanie jest niezgodne z zapisem obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino oraz na terenach objętych zmianami do planu do czasu ich zatwierdzenia,
 3. znajdujące się w niżej wymienionych budynkach, nie posiadających lokali mieszkalnych , położonych na terenie m. Gryfino:

-   ul. l-go Maja nr 10

 

-   ul. Niepodległości nr 20.

§ 4 . W umowach sprzedaży Gmina winna zastrzegać prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży lokalu przez nabywcę przed upływem 5 lat od daty jego nabycia.

§ 5. Na wniosek nabywcy lokalu na warunkach sprzedaży ratalnej , który do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały nie dokonał spłaty całej ceny lokalu, pozostała do spłacenia część ceny sprzedaży może być rozłożona na raty z odpowiednim zastosowaniem zasad określonych w §2ust.l.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie

Uchwałą nr XV/204/2000 z dnia 27 stycznia 2000r Rada Miejska w Gryfinie przeznaczyła do sprzedaży gminne lokale użytkowe narzecz najemców. Tylko najemcy, którzy wystąpili ze stosownymi wnioskami o wykup lokali do końca 2002 roku, mogli skorzystać z wykupu lokali na bazie w/w uchwały. Nie wszyscy najemcy do tego okresu skorzystali z wykupu lokali. Aby umożliwić pozostałym najemcom lub dzierżawcom wykup lokali proponuje się podjęcie przedmiotowej uchwały. Proponuje się również ujednolicenie okresu spłaty ceny już sprzedanych lokali z lokalami, które będą sprzedane, poprzez wydłużenie na wniosek właścicieli lokali pozostałej do spłaty ceny sprzedaży, zgodnie z zasadami określonymi w § 2 pkt. l uchwały.

Dotychczas cena sprzedaży lokali użytkowych zgodnie z uchwałą z dn.27.01.2000r podlegała spłacie maksymalnie w 5 ratach rocznych.