Sesja nr V

UCHWAŁA Nr V/83/03 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.

UCHWAŁA NR V/83/03
 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2003 r.


w sprawie  zmiany budżetu gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806/ Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

   § 1.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 120.000 zł  
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700

758

 

70095

   

75818

  

4270

  

4810

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pozostała działalność

Zakup usług remontowych

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy

20.000

20.000

20.000

100.000

100.000

100.000

OGÓŁEM   120.000

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 120.000 zł.

 
Dział Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota 
750

926

 

75095

  

92604

  

4430

  

2650

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność

Różne opłaty i składki

KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

( remont domków letniskowych )

100.000

100.000

100.000

20.000

20.000

20.000

OGÓŁEM              120.000
 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie 

Przystąpienie do Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jest jednym z elementów regionalnego systemu wspierania przedsiębiorczości.

Celem Funduszu Poręczeń Kredytowych jest ułatwienie dostępu do kapitału małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą poprzez udzielanie poręczeń kredytowych. Wymagana kwota przystąpienia do ZRFPK wynosi 100.000,- Środki zostaną przekazane zgodnie z przedstawionym projektem Uchwały Rady Miejskiej . W § l w/w uchwały zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 100.000,-zł dział 758 roz.75818 § 4810 „Rezerwy" a w § 2 uchwały zwiększa się wydatki gminy o kwotę 100.000,- zł dział 750 roz.75095 § 4430 „Różne opłaty i składki".