Sesja nr V

UCHWAŁA Nr V/78/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 lutego 2003r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 7.

UCHWAŁA Nr V/78/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2003r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego , nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 7.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z2001r Nr 142,poz.l591 ,Dz.U.z2002r Nr 23 ,poz.220 i Nr 113,poz. 984 / oraz art. 37 ust. l i art.40 ust. l pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 46 ,poz. 543,Dz.U. z 2001r Nr 129,poz.l447 i Nr 154,poz.l800 , Dz.U. z 2002r Nr 25 , poz.253 i Dz.U. Nr 47,poz.676 ,Nr 126,poz. 1070 i Nr 113,poz.984/-uchwala się co następuje:

§ l. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 7 - działka nr 141 o powierzchni 1645 m2  (załącznik ) oraz znajdujące się na niej budynki, na cele przewidziane w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4. Traci moc uchwała nr XLIX/623/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej , położonej w Gryfinie przy ul .Grunwaldzkiej nr 7.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

Uchwałą nr XLIX/623/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 roku została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Gryfinie przy ul.Grunwaldzkiej 7 - część działki nr 141 o powierzchni około 1475 m2.

Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino ,zatwierdzonym uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04. 1990r część działki 141 o powierzchni około 170 m2 przewidziana była na poszerzenie ul. Grunwaldzkiej.

Przeprowadzone zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w rejonie ul. Grunwaldzkiej , zatwierdzone uchwałą Nr IV/63/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003r w nie zakładaj ą poszerzenia ulicy Grunwaldzkiej kosztem działki 141.

W związku z przeprowadzonymi zmianami w planie zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.