Sesja nr VI

UCHWAŁA NR VI/86/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z  dnia 27  marca  2003r. w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Gryfino  absolutorium.

UCHWAŁA NR VI/86/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z  dnia 27  marca  2003r.


w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Gryfino  absolutorium.

Na  podstawie  art. 18  ust. 2  pkt. 4  ustawy z  dnia 8 marca  1990r. o samorządzie  gminnym /Dz. U.  z  2001r.  Nr 142  poz.1591,  zm.  w  2002  r.  Dz.U.  Nr  23  poz. 220, Nr  62  poz. 558,  Nr  113  poz. 984,  Nr  214  poz. 1806/  Rada  Miejska  w  Gryfinie  po  rozpatrzeniu  sprawozdania  z  wykonania  budżetu za  2002  rok  postanawia

§ 1.   Udzielić  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Gryfino.

§ 2.   Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan  Ragan