Sesja nr VI

UCHWAŁA NR VI/90/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 marca 2003r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2003r.

    

UCHWAŁA NR VI/90/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 marca 2003 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 ) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 537.525 zł.

Dział

Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 150.000
60014   Drogi publiczne powiatowe

150.000

231

Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn. sam. teryt. (porozumienie z Zarządem Powiatu)

150.000

 
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 64.274
75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.sam. teryt. 61.497
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 61.497
75802   Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 2.777
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.777
  
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 108.839
80101   Szkoły podstawowe 108.339
097

Wpływy z różnych dochodów
(rozlicz. z lat ubiegłych z Urzędem Gminy Stare Czarnowo)

108.339
80195   Pozostała działalność 500
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 500
 
853     OPIEKA SPOŁECZNA 213.712
85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

10.000

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 10.000
85315   Dodatki mieszkaniowe 87.612
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 87.612
85395   Pozostała działalność 116.100
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 102.100

 270

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorz .woj. pozyskiwanych z innych źródeł (AWRSP w Szczecinie) 14.000
 
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 700
85495   pozostała działalność 700
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 700

OGÓŁEM

537.525

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 143.580 zł.

Dział
Dział

Rozdział

Paragraf

 Wyszczególnienie

Kwota

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

143.580

75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 143.580
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 143.580

OGÓŁEM

143.580

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 393.945 zł.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 55.000
60014   Drogi publiczne powiatowe 55.000
4270 Zakup usług remontowych 55.000
 
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8.849
70095   Pozostała działalność 8.849
4300 Zakup usług pozostałych 8.849
 
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 4.700
75814   Różne rozliczenia finansowe 4.700
3110

Świadczenia społeczne
(zasiłki żołnierzowe)

3.700
4300

Zakup usług pozostałych
 (czynsz żołnierzowy)

1.000
 
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.984
80101   Szkoły podstawowe 11.984
4270 Zakup usług remontowych (zob. z 2002 r.) 11.984
80110   Gimnazja 3.500
4210 Zakup mat. i wyposażenia (zob. z 2002 r.) 3.500
80195   Pozostała działalność 500
4440 Odpisy na ZFŚS 500
 
853     OPIEKA SPOŁECZNA 213.712
85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 10.000
3110 Świadczenia społeczne 10.000
85315   Dodatki mieszkaniowe

87.612

3110

Świadczenia społeczne
(za I kwartał 2003 r. )

87.612

85395   Pozostała działalność

116.100

3110 Świadczenia społeczne

116.100

 
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

700

85495   Pozostała działalność

700

  Zakup materiałów i wyposażenia

700

 
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

95.000

90003   Oczyszczanie miast i wsi

85.000

4210

Zakup usług pozostałych
( porozumienie z Zarządem Powiatu Gryfino )

85.000

90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

10.000

4300

Zakup usług pozostałych
(porozumienie z Zarządem Powiatu Gryfino )

10.000

OGÓŁEM

393.945

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy na 2003 r. wprowadza się zmiany po stronie dochodów i po stronie wydatków.

Zmiany te polegają na wprowadzeniu ostatecznych wielkości kwot po uchwaleniu budżetu państwa.

 1. Minister Finansów pismem z dnia 8 stycznia 2003 r. dokonuje następujących zmian:
  • zwiększa się subwencję ogólną,
  • zwiększa się subwencję oświatową,
  • zmniejsza się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 2. Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego
  • zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
  • zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
  • Otrzymane dotacje wprowadza się po stronie wydatków zgodnie z jej przeznaczeniem.
 3. Ponadto wprowadza się do budżetu środki pozabudżetowe pochodzące z AWRSP w Szczecinie z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz dotacje celowe przekazane gminie ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg.