Sesja nr VI

UCHWAŁA NR VI/89/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 marca 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w mieście Gryfino w rejonie ul. Hugo Kołłątaja

UCHWAŁA NR VI/89/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 marca 2003 r.


w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w mieście Gryfino w rejonie ul. Hugo Kołłątaja.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity : Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana : Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

 Rozdział  1

USTALENIA OGÓLNE

 § 1. Zgodnie z uchwałą nr XLVIX/636/02 z dnia 10 października 2002 r. uchwala się zmianę w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonym uchwałą nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 1990 r. (publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 poz. 204 z dnia 2 maja 1990 r.).

§ 2.

 1. Zmiana w planie obejmuje obszar położony w mieście Gryfino w rejonie ul. Kołłątaja, w tym obejmuje w całości działki nr 172/1, 172/2, 173/1, 173/2 i 174 oraz w części działki nr 168/2, 171/1, 171/2 i 390 - o łącznej powierzchni 1,014 ha.
 2. Granice zmiany wyznaczają : od wschodu - wschodnia granica działki nr 174; od południa - południowe granice działek nr 173/1, 173/2 i 174; od zachodu - zachodnie granice działek nr 168/2 i 390; od północy - granice północne 172/2 i 174 i zostały oznaczone na rysunku planu w skali 1:500 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 3. Przedmiotem zmiany w planie jest wprowadzenie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami publicznymi i komercyjnymi nieuciążliwymi oraz terenów publicznych (zieleni i komunikacji).

Rozdział  2

PRZEZNACZENIE TERENÓW i ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. dachach stromych - rozumie się przez to zadaszenie zabudowy dachami symetrycznymi, dwuspadowymi lub wielospadowymi o nachyleniu połaci od 30° do 50°,
 2. ilości kondygnacji - rozumie się przez to ilość wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektu, łącznie z kondygnacjami usytuowanymi w poddaszu, przy czym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu,
 3. intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie (po obrysie zewnętrznym tych obiektów) - do powierzchni tego terenu,

 4. maksymalnej powierzchni zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie - do powierzchni tego terenu,
 5. wysokości zabudowy - rozumie się przez to wymiar liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu do najwyższej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub zbiegu połaci dachowych.

§ 4.

 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1.MJ/UC i 3.MJ/UC o łącznej powierzchni 0,6553 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - jako funkcję podstawową oraz przeznacza się pod usługi komercyjne (handlowe, gastronomiczne, biurowe i ochrony zdrowia) - jako funkcję uzupełniającą nie przekraczającą 30 % powierzchni użytkowej funkcji podstawowej.
 2. Wprowadza się zakaz :
  1. lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym,
  2. wykonywania ogrodzeń pełnych i o wysokości powyżej 1,5 m.
 3. W granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości pokrywającej potrzeby, w tym :
  1. dla lokali usługowych - 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej,
  2. dla części mieszkaniowej - 1 miejsce postojowe na każde mieszkanie.
 4. Zabudowa powinna odpowiadać niżej wymienionym warunkom :
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 12 m,
  2. ilość kondygnacji nie może przekraczać trzech,
  3. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,5,
  4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 25 %,
  5. w zwieńczeniach nowej zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym",
  6. usytuowanie zabudowy nie może naruszać nieprzekraczalnych linii zabudowy - z wyłączeniem kondygnacji podziemnych, wykuszy, zadaszonych wejść do budynków i tarasów otwartych.
 5. W zagospodarowaniu działki budowlanej, powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 50 % powierzchni tej działki.
 6. Na terenie o spadku przekraczającym 10 %, wprowadza się obowiązek stabilizacji gruntu zielenią, materiałem kamiennym i ścianami oporowymi.
 7. Na całym terenie dopuszcza się makroniwelację zmniejszającą istniejące różnice wysokościowe, jednak pod warunkiem ochrony górnej warstwy glebowej, zabezpieczenia przed osuwaniem się gruntu na tereny sąsiednie oraz zapewnienia swobodnego odpływu wód opadowych z terenów sąsiednich.

§ 5. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.ZD o powierzchni 0,0044 ha przeznacza się pod zieleń ogrodów działkowych.

§ 6.

 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 4.ZI i 5.ZI o łącznej powierzchni 0,1265 ha przeznacza się pod zieleń izolacyjną.
 2. Stosownie do potrzeb, dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowej.

Rozdział  3

ROZGRANICZENIE TERENÓW i ZASADY PARCELACJI

§ 7. Przebieg linii rozgraniczających (linii ciągłych), do celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii na rysunku planu.

§ 8. W granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MJ/UC i 3.MJ/UC dopuszcza się wtórny podział nieruchomości na odrębne działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dla każdej z odrębnych działek :

 1. minimalnej powierzchni nie mniejszej niż 900 m2,
 2. dostępności do drogi wewnętrznej (dojazdu i dojścia).

Rozdział  4

ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ

§ 9.

 1. Układ komunikacyjny obejmuje niżej wymienione drogi publiczne i drogi wewnętrzne oznaczone w planie symbolami :
  1. KUl - droga publiczna (gminna) jako ulica lokalna na odcinku 80 m; szerokość w liniach rozgraniczających 12 m; szerokość jezdni 7 m; dwustronny chodnik;
  2. KUd - droga publiczna (gminna) jako ulica dojazdowa na odcinku 30 m (w stanie istniejącym - droga gruntowa); szerokość w liniach rozgraniczających 10 m; szerokość jezdni 3 m; jednostronny chodnik;
  3. KPs - ciąg pieszojezdny (wewnętrzna) jako wyjazd indywidualny (planowany) na odcinku 170 m; szerokość w liniach rozgraniczających - 5 m; szerokość pasa ruchu samochodowego - 3 m;
 2. W przypadku zrównania poziomu terenu w rejonie przylegającym do ul. Kołłątaja, dopuszcza się bezpośrednie włączenie ciągu pieszojezdnego (3.KPs) do ulicy oznaczonej symbolem 1.KUl i wykorzystanie zbędnych fragmentów terenu na cele funkcji mieszkaniowej.
 3. W przypadku połączenia komunikacyjnego ciągu pieszojezdnego (3.KPs) z układem dróg wewnętrznych ogrodów działkowych, dopuszcza się wykorzystanie na cele funkcji mieszkaniowej terenu zarezerwowanego na plac manewrowy.

§ 10. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów oznaczonych symbolami 1.MJ/UC i 2.MJ/UC wyłącznie poprzez ciąg pieszojezdny oznaczony symbolem 3.KPs.

Rozdział  5

ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ

§ 11

 1. Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z istniejącej i rozbudowanej komunalnej sieci wodociągowej.
 2. Niezależnie od zaopatrzenia w wodę z sieci, należy przewidzieć zaopatrzenie z awaryjnych studni publicznych - zgodnie z przepisami szczególnymi.
 3. Zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe - z hydrantów ulicznych naziemnych montowanych na komunalnej sieci wodociągowej.

§ 12. Odprowadzenie ścieków bytowych - do oczyszczalni ścieków poprzez planowaną komunalną sieć kanalizacji ściekowej.

§ 13. Odprowadzenie wód opadowych z dachów obiektów, jezdni, parkingów, chodników oraz innych nawierzchni utwardzonych do istniejącej i rozbudowanej komunalnej sieci kanalizacji deszczowej wyposażonej w system separatorów piasku i związków ropopochodnych.

§ 14. Do celów bytowych i grzewczych należy wykorzystywać gaz przewodowy z istniejącej sieci gazowej, olej opałowy lub energię elektryczną. 

§ 15.

 1. Nowa stacja transformatorowa, jako obiekt wolno stojący, może być sytuowana na jednym z terenów oznaczonych w planie symbolami 4.ZI i 5.ZI.
 2. Zasilanie w energię elektryczną stacji transformatorowej i innych obiektów - z istniejącej i rozbudowanej kablowej sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV.

Rozdział  6

OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

§ 16.

 1. Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych powinno być oparte o obowiązujące w gminie system z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami.
 2. Wprowadza się zakaz prowadzenia działalności skutkującej powstawaniem ścieków technologicznych i odpadów kwalifikowanych jako niebezpieczne, z wyłączeniem odpadów typu medycznego gromadzonych i usuwanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.

§ 17. Zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować w miejsce wskazane przez burmistrza lub wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicach działki budowlanej.

Rozdział  7

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH

§ 18.

 1. Na cele nierolnicze przeznacza się użytki rolne pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni - 0,7565 ha, w tym :
  1. klasy RIVa o powierzchni 0,6371 ha;
  2. klasy RIVb o powierzchni 0,0092 ha;
  3. klasy S-RIVa o powierzchni 0,1102 ha.
 2. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej nastąpi na cele określone w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

Rozdział  8

STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA NALICZENIU OPŁATY PLANISTYCZNEJ

§ 19. Wysokość jednorazowej opłaty pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego, ustala się na 10 % wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział  9

USTALENIA KOŃCOWE

§ 20. Na obszarze zmiany w planie, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały, tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 24.04.1990 r. wraz z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr XXX/211/92 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 01.10.1992 r. - publikowanymi w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 poz. 204   1990 r. i nr 13, poz. 148 z 1992 r.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr: część 171/1, 172/2, 173/2, 174 oraz działek Nr: część 171/2, 172/1, 173/1 i część 390, stanowiących drogę (ul. Kołlątaja) w obrębie Nr 2 miasta Gryfino, gmina Gryfino.
W dniu 22.08.2001 r. wpłynął wniosek Pani Stanisławy Słoneckiej, Pani Zofii Osickiej oraz Pana Alfreda Jakubowicz o przeprowadzenie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego ww. działek.
Zmiana miałaby umożliwić inwestorom - wnioskodawcom realizację zabudowy mieszkaniowej.
Przedmiotowe działki zgodnie z obowiązującym planem położone są w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem: E 9 ZD, posiadającym zapis: „Tereny ogrodów działkowych".
W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino" dla terenu przedmiotowych działek przewidziana została funkcja osadnicza. Projektowana zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego nie koliduje z ustaleniami Studium,
W dniu 10 października b.r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego działek Nr: część 171/1, 172/2, 173/2, 174 oraz działek Nr; część 171/2, 172/1, 173/1 i część 390, stanowiących drogę (ul. Kołątaja) w obrębie Nr 2 miasta Gryfino.
Sporządzony projekt zmiany w planie wyczerpuje określony w uchwale zakres problematyki oraz jest zgodny z kierunkiem rozwoju przedmiotowego terenu, przewidzianym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Przedmiotowa zmiana w planie nie obciąża budżetu gminy - wykonana została na koszt wnioskodawcy.