Sesja nr VI

UCHWAŁA NR VI/88/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr III/ 47 /02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami,, zmienionej uchwałami: Nr IV / 65 / 03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003r. i   Nr V/ 85 /03 Rady Miejskiej Gryfinie z dnia 27 lutego 2003r.

UCHWAŁA NR VI/88/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 marca 2003 r.


zmieniająca uchwałę Nr III/ 47 /02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej   Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami,, zmienionej uchwałami: Nr IV / 65 / 03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003r. i   Nr V/ 85 /03 Rady Miejskiej  w  Gryfinie  z dnia 27 lutego 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana : Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109   poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje :

§ 1   Dokonuje się następującej zmiany w uchwale Nr III/ 47 /02 Rady Miejskiej   w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r.:

§ 1 ust 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „Plan miejscowy obejmować będzie teren Gminy Gryfino o powierzchni 25 362 ha, z wyłączeniem obszarów objętych uchwałami Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych:

 1. Nr XLIV/531/98 z dnia 17 czerwca 1998 r.
 2. Nr XVIII/235/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r.
 3. Nr XX/267/2000   z dnia 29 czerwca 2000 r.
 4. Nr XXII/279/2000 z dnia 21 września 2000 r.
 5. Nr XXII/299/2000 z dnia 21 września 2000 r.
 6. Nr XXXI/375/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r.
 7. Nr XXXII/396/01 z dnia 31 maja 2001 r.
 8. Nr XXXIII/415/01 z dnia 22 czerwca 2001 r.
 9. Nr II/33/02 z dnia 16 grudnia 2002 r.
 10. Nr XXXVI/473/01 z dnia 15 listopada 2001 r.
 11. Nr XLI/541/02 z dnia 28 lutego 2002 r.
 12. Nr XLIV/595/02 z dnia 29 maja 2002 r.
 13. Nr XLIV/564/02 z dnia 29 maja 2002 r.
 14. Nr XLIV/565/02 z dnia 29 maja 2002 r.
 15. Nr XLVII/596/02 z dnia 27 czerwca 2002 r.
 16. Nr XLIX/640/02 z dnia 10 października 2002 r.
 17. Nr XLIX/635/02 z dnia 10 października 2002 r.
 18. Nr XLIX/633/02 z dnia 10 października 2002 r.
 19. Nr XLIX/634/02 z dnia 10 października 2002 r.
 20. Nr XLIX/636/01 z dnia 10 października 2002 r.
 21. Nr XLIX/637/02 z dnia 10 października 2002 r.
 22. Nr XLIX/641 z dnia 10 października 2002 r.
 23. Nr II/31/02 z dnia 16 grudnia 2002 r.
 24. Nr II/32/02 z dnia 16 grudnia 2002 r.
 25. Nr V/ 70 /03 z dnia 27 lutego 2003r.
 26. Nr V/ 71 /03 z dnia 27 lutego 2003r.
 27. Nr V/ 72 /03 z dnia 27 lutego 2003r.
 28. Nr V/ 73 /03 z dnia 27 lutego 2003r.
 29. Nr V/ 74 /03 z dnia 27 lutego 2003r.

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY   RADY

Jan Ragan

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/ 47 /02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami,, zmienionej uchwałami:

 1. Nr IV / 65 / 03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003r.
 2. Nr V/ 85 /03 Rady Miejskiej   w   Gryfinie   z dnia 27 lutego 2003 r.

Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wynika z konieczności wyłączenie z opracowania obejmującego całą Gminę Gryfino terenów objętych uchwałami w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym   zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino   w indywidualnych przypadkach. Stąd konieczność zmiany uchwały, która wyłączy z opracowania zmiany w planie całej Gminy, teren działki Nr 161 oraz części działek Nr: 456, 457 i 163 w obrębie Nr 2 miasta Gryfino.