Sesja nr X

UCHWAŁA NR X/149/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

    

UCHWAŁA NR X/149/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 lipca 2003r.
 

w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, z 2002 r. Nr 10 poz. 27) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Gryfinie stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/149/03
z dnia 10 lipca 2003r.

Realizując obowiązek ustawowy wynikający z treści art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, z 2002r. Nr 10 poz. 27) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.w Gryfinie przedłożyło wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.  Plan uwzględnia planowane finansowanie remontów i modernizacji w latach  2003 – 2006 z wyłącznym uwzględnieniem środków własnych przedsiębiorstwa. W zakresie rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych inwestycje realizowane będą zgodnie z harmonogramem i zakresem rzeczowym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Gryfino.  Plan przedłożony przez przedsiębiorstwo nie koliduje z ogólnymi kierunkami rozwoju gminy Gryfino, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia udzielonego przedsiębiorstwu na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

 

Załącznik
do Uchwały Nr X/149/03
z dnia 10 lipca 2003r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU
PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE

  L.p. NAZWA  ZADANIA SZACUNKOWA WARTOŚĆ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA FINANSOWANIE  W  LATACH
      własne zewnętrzne 2003 2004 2005 2006 2007
 

BRANŻA  WODOCIĄGOWA

1 Modernizacja hydroforni ,,Słowackiego'' - montaż zestawu pompowego z falownikiem 15 000 15 000   15 000        
2 Modernizacja ujęcia wody w Sobiemyślu  - montaż zestawu pompowego z falownikiem 35 000 35 000   35 000        
3 Budowa własnego zasilania energetycznego dla ujęcia wody i przepompowni ścieków w Wysokiej Gryfińskiej 40 000 40 000   40 000        
4 Regeneracja studni głębinowych na ujęciach 45 000 45 000   7 000 8 000 10 000 10 000 10 000
5 Modernizacja agregatów pompowych w studniach - wymiana na energooszczędne 60 000 60 000     15 000 15 000 15 000 15 000
6 Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami ul. Pionierów w Gryfinie 10 000 10 000   10 000        
7 Modernizacja ujęć w zakresie urządzeń uzdatniania, sterowania i urządzeń pomiarowych   332 000 232 000 100 000 42 000 40 000 50 000 100 000 100 000
8 Modernizacja ujęć w zakresie urządzeń i instalacji elektro - energetycznej, montaż urządzeń i instalacji p / przepięciowej 392 500 292 500 100 000 12 500 80 000 100 000 100 000 100 000
9 Montaż wodomierzy u odbiorców rozliczanych według ryczałtu 60 000 60 000   60 000        
10 Budowa rezerwowego zasilania energetycznego na ujęciu wody ,,Tywa'' 150 000 50 000 100 000       50 000 100 000
11 Budowa nowego przyłącza energetycznego dla ujęcia wody w Drzeninie 50 000 10 000 40 000   10 000 40 000    
12 Wykonanie nowej studni głębinowej na ujęciu w Chlebowie 50 000 20 000 30 000       20 000 30 000
13 Wykonanie nowej studni głebinowej na ujęciu ,,Pomorska'' 50 000 20 000 30 000     20 000 30 000  
14 Wykonanie nowej sieci wodociągowej na trasie m. Gardno - oczyszczalnia Gardno 30 000 30 000     30 000      
15 Zakup i montaż agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania ujęć wiejskich 200 000 50 000 150 000     50 000 50 000 100 000
16 Wykonanie II stopnia pompowania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego na ujęciu wody w Bartkowie 450 000 50 000 400 000       50 000 400 000
17 Wykonanie instalacji i odstojnika wód popłucznych na ujęciu wody w Wełtyniu 15 000 15 000     15 000      
18 Wykonanie instalacji i odstojnika wód popłucznych na ujęciu wody w Sobiemyślu 15 000 15 000       15 000    
19 Wykonanie instalacji i odstojnika wód popłucznych na ujęciu wody w Chlebowie 15 000 15 000     15 000      
20 Wykonanie instalacji i odstojnika wód popłucznych na ujęciu w Wysokiej Gryf. 15 000 15 000       15 000    
21 Wykonanie instalacji i odstojnika wód popłucznych na ujęciu  w Chwarstnicy 15 000 15 000     15 000      
22 Modernizacja ujęcia wody w Chlebowie - montaż zestawu pompowego z falownikiem 55 000 55 000     55 000      
23 Modernizacja ujęcia wody w Borzymiu - montaż zestawu pompowego z falownikiem 40 000 40 000       40 000    
24 Wymiana złoża filtracyjnego w filtrach na ujęciach 120 000 60 000 60 000   24 000 24 000 36 000 36 000
  Łącznie wodociągi   2 259 500 1 249 500 1 010 000 221 500 307 000 355 000 461 000 891 000
 

BRANŻA  KANALIZACYJNA 

1 Modernizacja przepompowni ścieków w Gardnie 25 000 25 000   25 000        
2 Modernizacja przepompowni ścieków w Starych Brynkach 25 000 25 000   25 000        
3 Modernizacja przepompowni ścieków w Wysokiej Gryf. 27 000 27 000   27 000        
4 Modernizacja przepompowni ścieków P - 1 w Gryfinie. 25 000 25 000     5 000 5 000 10 000 5 000
5 Modernizacja przepompowni ścieków P - 6 w Gryfinie. 82 500 42 500 40 000 7 500 20 000 25 000 15 000 15 000
6 Modernizacja przepompowni ścieków P - 7 w Gryfinie. 10 000 10 000     5 000   5 000  
7 Modernizacja przepompowni ścieków w Dołgie i Sobiemyślu 43 000 43 000   3 000 10 000 10 000 10 000 10 000
8 Modernizacja instalacji odprowadzania osadu nadmiernego i recyrkulowanego na oczyszczalni ścieków w Starych Brynkach 2 500 2 500   2 500        
9 Wymiana drenażu na poletkach osadowych oczyszczalni ścieków w Starych Brynkach 20 000 20 000       10 000   10 000
10 Modernizacja układu napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Starych Brynkach 60 000 10 000 50 000     10 000 50 000  
11 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Brynkach w zakresie rozdzielni elektrycznej głównej, instalacji elektrycznej, urządzeń, sterowania i urządzeń pomiarowych 95 000 95 000     20 000 25 000 25 000 25 000
12 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gardnie w zakresie rozdzielni elektrycznej głównej, instalacji elektrycznej, urządzeń, sterowania i urządzeń pomiarowych 104 500 104 500   4 500 25 000 25 000 25 000 25 000
13 Modernizacja układu napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Gardnie 110 000 10 000 100 000   10 000 100 000    
14 Wymiana drenażu na poletkach osadowych oczyszczalni ścieków w Gardnie 20 000 20 000     5 000 5 000 5 000 5 000
15 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobiemyśluw zakresie rozdzielni elektrycznej głównej, instalacji elektrycznej, urządzeń, sterowania i urządzeń pomiarowych 100 000 100 000     25 000 25 000 25 000 25 000
16 Wymiana drenażu na poletkach osadowych oczyszczalni ścieków w Sobiemyślu 10 000 10 000     5 000   5 000  
17 Modernizacja układu napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Sobiemyślu 60 000 30 000 30 000       10 000 50 000
18 Sieć kanalizacyjna - wymiana starych włazów na typ wytrzymały na duży tonaż środków transportu          127 000 127 000   27 000 25 000 25 000 25 000 25 000
  Łącznie  kanalizacja 946500 726500 220000 121500 155000 265000 210000 195000
  OGÓŁEM  PLAN 3206000 1976000 1230000 343000 462000 620000 671000 1086000
Zewnętrzne źródła finansowania :
  1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PREZES ZARZĄDU

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Spółka z o.o. W Gryfinie
Rafał Mucha

Załącznik
do Uchwały Nr X/149/03
z dnia 10 lipca 2003r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU
PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W GRYFINIE 

  2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. SUMA
Finansowanie remontów i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ze środków własnych PUK Sp. z o.o.  343 000 450 000 482 000 508 000 1 783 000
* Inwestycje w ramach rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych realizowane zgodnie z harmonogramem i zakresem rzeczowym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Gryfino.

PREZES ZARZĄDU

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Spółka z o.o. W Gryfinie
Rafał Mucha