Sesja nr X

UCHWAŁA Nr X/157/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 lipca 2003r. W sprawie wyrażenia woli przejęcia zadania prowadzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Gryfinie od Powiatu Gryfińskiego.

UCHWAŁA Nr X/157/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 lipca 2003r.


w sprawie wyrażenia woli przejęcia zadania prowadzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Gryfinie od Powiatu Gryfińskiego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 11 w zw. z art.8 ust.2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. , Dz.U. z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 ) uchwala się co następuje: 

§1 .Wyraża się wolę przejęcia od Powiatu Gryfińskiego zadań w zakresie prowadzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Przejęcie może nastąpić pod następującymi warunkami: 

  1. nieodpłatne przekazanie przez Powiat nieruchomości zabudowanych , położonych w Gryfinie w obrębie nr 3, działki o numerach 162/1 o pow. 5.245 m kw. bez obciążeń: 
  2. nieodpłatne przekazanie przez Powiat wszelkich ruchomości stanowiących wyposażenia szpitala bez obciążeń; 
  3. przekazanie przez Powiat w użyczenie na czas nieokreślony lokali zajmowanych przez Oddział Intensywnej Terapii Szpitala; 
  4. przekazanie przez Powiat w użyczenie na czas nieokreślony lokali zajmowanych przez SP ZOZ Szpital Powiatowy budynku przychodni nr 1 położonej w obrębie nr 3, działki nr 167/3 . 
  5. pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala od 2001 roku do czasu przejęcia ; 
  6. zobowiązanie się Powiatu do partycypacji w kosztach finansowania zadania związanego z modernizacją Szpitala pn.” Budowa windy w Szpitalu” 
  7. zaistnienie możliwości zastosowania przepisów pozwalających na przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego. 

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia negocjacji ze Starostą Gryfińskim w sprawie ustalenia projektu porozumienia w sprawie przejęcia zadań o których mowa w § 1 i przedstawienia jego projektu Radzie Miejskiej w Gryfinie, na zasadach zapewniających możliwości prawidłowego ekonomicznego funkcjonowania szpitala w Gryfinie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Jan Ragan

 

Uzasadnienie 

Istnieje bardzo pilna potrzeba podjęcia działań zapobiegających pogłębiającej się krytycznej sytuacji służby zdrowia. W przypadku nie przejęcia szpitala najprawdopodobniej dojdzie do jego likwidacji. Mając na uwadze dobro społeczne mieszkańców naszej gminy oraz gmin sąsiednich należy dołożyć wszelkich starań aby ten szpital utrzymać. Dane przedstawione na spotkaniu wójtów i burmistrzów w dniu 10.06.2003r.świadczą o tym , że szpital obsługuje głównie pacjentów z terenu Gminy Gryfino i gmin ościennych. Również Zarząd Powiatu Gryfińskiego w dniu 11.06,2003r. rozważył możliwość przekazania zadania do prowadzenia przez gminę. Równocześnie do radnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wpłynął apel kadry medycznej z prośbą o przejęcie szpitala pod patronat gminy. W załączeniu: mapa z zaznaczonymi działkami nr 162/1 i 167/3 oraz 275.