Sesja nr X

UCHWAŁA NR X/151/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/392/01 z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych w obrębie nr 4 m. GRYFINO – rejon ulicy Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

UCHWAŁA Nr X/151/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 lipca 2003r.


w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/392/01 z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych w obrębie nr 4 m. GRYFINO – rejon ulicy Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 202r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 214, poz. 1806/, w związku z § 30 ust.2 Regulaminu Rady - u c h w a l a się co następuje:

§ 1. Zmienić w części treść uchwały Nr XXXII/392/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych w obrębie nr 4 m. GRYFINO - rejon ulicy Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, poprzez zmianę pkt. 2 w § 6 : 

§ 6 pkt. 2 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

"Ustala się oprocentowanie od każdej raty, obowiązujące na dzień jej spłaty , w wysokości równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, pomniejszone o jeden punkt.

§ 2 .Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan