Sesja nr X

UCHWAŁA Nr X/153/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 lipca 2003r.w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

UCHWAŁA Nr X/153/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 lipca 2003 r.


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 1999 r. Nr 15 poz. 139,Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz.1279, z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5 poz. 24, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154 poz. 1804 z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) uchwala się co następuje

§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLIV/529/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. z późniejszą zmianą, obejmującej tereny położone w obrębie Parsówek, oznaczone na załączniku graficznym stanowiącym integralną część Uchwały.

§ 2. Przedmiotem zmiany jest zmiana sposobu zagospodarowania terenu wyznaczonego granicami wg załącznika graficznego oraz przeznaczenie tego terenu na funkcję: teren elektrowni wiatrowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan