Sesja nr X

UCHWAŁA Nr X/158/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie wniosku radnego o zakup sprzętu dla OSP Radziszewo i Sobieradz.

UCHWAŁA Nr X/158/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 lipca 2003r.


w sprawie wniosku radnego o zakup sprzętu dla OSP Radziszewo i Sobieradz.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. w 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806/ uchwala się co następuje: 

§ 1. Pozytywnie opiniuje wniosek radnego Zenona Trzepacza w sprawie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP Radziszewo i Sobieradz - treść wniosku stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Jan Ragan