Sesja nr X

UCHWAŁA Nr X/154/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek Nr 8 i 11 w obrębie Parsówek oraz zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990r., poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami.

UCHWAŁA Nr X/154/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 10 lipca 2003 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek Nr 8 i 11 w obrębie Parsówek oraz zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990 r., poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity : Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana : Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) uchwala się co następuje 

§ 1. 

  1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek Nr 8 i 11 w obrębie Parsówek.
  2. Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik do niniejszej uchwały . 
  3. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie rozstrzygnięcie możliwości wprowadzeniafunkcji : teren elektrowni wiatrowych.
  4. Zakres ustaleń obejmuje pozycje określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 ze zmianami).

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. W uchwale Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990 r., poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami dokonuje się zmiany polegającej na wyłączeniu z obszaru gminy Gryfino terenu objętego niniejszą uchwałą, zobrazowanego na załączniku graficznym.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan