Sesja nr X

UCHWAŁA Nr X/152/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino

UCHWAŁA Nr X/152/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 lipca 2003r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r., Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806/ oraz art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46 poz.543 zm: z 2001r. Dz.U.Nr 129 poz.1447, Nr 154 poz.1800, z 2002r. Dz.U.Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 126 poz.1070, Nr 113 poz.984, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058, z 2003r. Dz.U. Nr 1 poz.15 i Nr 80 poz.717 i 720/  u c h w a l a się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/5 o powierzchni około 6 m2, na rzecz Marka Dryhinicz, na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej przez niego działki oznaczonej nr działki 40/6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan