Sesja nr X

UCHWAŁA Nr X/155/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie: zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003r.

UCHWAŁA Nr X/155/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 lipca 2003 r.


w sprawie: zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627, Nr 115 poz. 1229, zm. z 2002r. Dz. U. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 49 poz. 715, Nr 233 poz. 1957, zm. z 2003 r. Nr 46 poz. 392, Nr 80 poz. 721/ uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki o kwotę 816.467 zł. W dziale 900 rozdziale 90011 § 6110

 • Budowa wodociągu w Steklinku i rozbudowa ujęcia wody w Steklnie - 150.000 zł,
 • Wymiana okien w Gimnazjum i szkołach podstawowych - 170.000 zł,
 • Wymiana okien w mieszkalnych budynkach komunal. zgodnie z programem ustalonym z GTBS - 160.000 zł,
 • Modernizacja terenów zielonych - 110.000 zł,
 • Docieplenie budynków komunalnych - 71.467 zł,
 • Awaryjne remonty sieci i urządzeń kanalizacyjnych - 30.000 zł,
 • Docieplenie budynku SP w Chwarstnicy - 95.000 zł,
 • Przygotowanie koncepcji gospodarki ściekowej  w Chwarstnicy i Sobieradzu - 30.000 zł.

§ 2. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości – 816.467 zł.

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan RaganUZASADNIENIE

W związku z rozliczeniem roku budżetowego 2002 i ustaleniem wolnych środków finansowych w kwocie 816.467 zł przeznacza się na realizację powyższych zadań inwestycyjnych.

W pozycji od 1 do 6 zwiększa się środki na już istniejące zadania inwestycyjne, a w pozycji 7 i 8 wprowadza się nowe zadania do realizacji.

 • ad. pkt.1. – zadanie w trakcie realizacji, środki w budżecie zagwarantowane w wysokości gwarantującej realizację zadania z udziałem środków unijnych, do dnia dzisiejszego brak terminów składania wniosków, dodatkowe środki gwarantują realizację zadania tylko przy udziale budżetu gminy, co zapewni właściwe zaopatrzenie w wodę m. Steklno i Steklinko,

 • ad. pkt. 2. – dodatkowe środki zagwarantują wymianę okien w większym zakresie, można będzie realizować wymianę okien w części obiektów zaplanowanych do realizacji w roku 2004,

 • ad. pkt. 3. – dodatkowe środki pozwolą na zwiększenie planowanego w roku 2003 zakresu wymiany okien w budynkach komunalnych wg programu ustalonego z GTBS,

 • ad. pkt. 4. – zwiększone środki pozwolą na wykonanie prac z zakresu modernizacji terenów zielonych na terenie miasta i gminy Gryfino,

 • ad. pkt. 5. – zwiększone środki pozwolą na modernizację dociepleń budynków komunalnych wg programu ustalonego z GTBS,

 • ad. pkt. 6. – w związku z częstymi awariami zachodzi konieczność zwiększenia środków na usuwanie awarii i wykonanie prac związanych z usuwaniem skutków awarii,

 • ad. pkt. 7. – zgodnie z przepisami realizacja dociepleń w tym budynków oświatowych może się odbywać ze środków GFOŚiGW, uwolnienie kwoty w budżecie – remonty obiektów oświatowych pozwoli na wykonanie remontów w szkołach wg ustalonych zakresów,

 • ad. pkt. 8. – w związku z brakiem koncepcji projektowych rozwiązań gospodarki ściekowej dla tych terenów należy przygotować takie opracowania celem uzyskania możliwości dofinansowania zadań infrastrukturalnych ze środków unijnych