Sesja nr X

UCHWAŁA Nr X/150/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino.

UCHWAŁA Nr X/150/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 10 lipca 2003r.


w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747, z 2002 r. Nr 10,
poz. 27) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, obowiązującą na terenie miasta i gminy Gryfino, pobieraną z urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie dla wszystkich grup odbiorców w wysokości 1,89 zł/m3 /netto/.

§ 2. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące na terenie miasta i gminy Gryfino, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie z wyszczególnieniem dla poszczególnych grup odbiorców usług: 

  1. Ściek bytowy (dostarczany siecią kanalizacyjną) w wysokości 2,46 zł/m3/netto/.
  2. Ściek przemysłowy w wysokości 2,69 zł/m3 /netto/.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

§ 4. Traci moc uchwała Nr XL/531/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2003 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/150/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lipca 2003r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Na podstawie art. 24, ust 2 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747), zwanej dalej ustawą, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie dnia 29 maja 2003r. złożyło wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat oraz aktualnym wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust 5 ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26,póz. 257). 

W szczególności taryfy zawierają określone zgodnie z ww. przepisami rodzaje i wysokości cen i stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług,i a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat. Ceny i stawki opłat określone przez Przedsiębiorstwo w taryfach zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy, których zróżnicowanie wynika z udokumentowanych różnic: 

  • kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
    i zbiorowego odprowadzania ścieków, zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług oraz 

  • planowanych wydatków inwestycyjnych, określonych w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalenia ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Przedsiębiorstwa. 

Uwzględniając powyższe uwarunkowania Rada Gminy Gryfino podjęła uchwałę jak  w sentencji.