Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/201/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino

UCHWAŁA NR XIV/201/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 października 2003r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości  gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717/ oraz art.37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113  poz.984, Nr 126  poz. 1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153  poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058 i z 2003r. Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717, 720 i 721/ -   u c h w a l a   się,  co następuje:

§1.   Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem działki  335/1 o powierzchni  854 m2, położoną w obrębie 4 m. Gryfino, pod teren obsługi komunikacyjnej /parking/ z możliwością lokalizacji usług na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową.

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy    Gryfino.

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan Ragan

 

Uzasadnienie

Działka nr 335/1 o pow. 854 m2, położona w obrębie 4 m. Gryfino, w planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w części w jednostkach bilansowych, oznaczonych symbolami:

  • 15.KS. – Teren obsługi komunikacyjnej – który może być przeznaczony na parking dla samochodów dostawczych o ładowności do 3,5 tony. Dopuszcza się budowę wyłącznie obiektu dozorcy,
  • 13.MN – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- na terenie tym dopuszcza się lokalizację uzupełniającej funkcji usługowej /działalność handlowa, gastronomiczna, rzemieślnicza lub produkcyjna/, pod warunkiem ograniczenia jej ewentualnego szkodliwego oddziaływania do granic nieruchomości, na której będzie usytuowana.

Ponieważ część działki przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową nie spełnia warunków samodzielnej działki budowlanej a właściciele działki przyległej nr 336 nie są zainteresowani nabyciem tego terenu przeznacza się całą działkę do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod tereny obsługi komunikacyjnej /urządzenie parkingu/ z możliwością lokalizacji usług na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową.

Sporządziła:
J. Woldańska