Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/203/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom  w miejscowości  Żórawki, położonej na terenie gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XIV/203/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 października 2003r.
 

 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom  w miejscowości  Żórawki, położonej na terenie gminy Gryfino.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591, Dz.U.z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U.z 2003r. Nr 80 poz.717/ oraz § 1 Zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 roku o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości /M.P.Nr 30, z 1968r.poz.197/  -  uchwala  się, co następuje:

§  1. Nadać, na wniosek mieszkańców,  nazwy urzędowe ulicom   w miejscowości  ŻÓRAWKI

  • ul. Jaśminowa  - droga główna oznaczona numerami działek 74/2, części 81/1 i 27/6   /droga powiatowa nr 41459/rozpoczynająca swój bieg od drogi  krajowej nr 31, kończąca się na granicy obrębu Żórawki,
  • ul. Kwiatowa    -  droga oznaczona numerami działek 101, 102/1, 110/3 i części 95/3   rozpoczynająca swój bieg od drogi głównej - ul. Jaśminowej,  w kierunku południowym, kończąca się na granicy działki nr 374  obrębu Pniewo /ul. Polna/,
  • ul. Rumiankowa -  droga oznaczona numerem działki 109 i 110/1, rozpoczynająca  swój bieg od działki nr 101 /ul. Kwiatowa/, do granicy działki nr 117 /ul. Miodowa/,
  • ul. Różana  -  droga oznaczona numerem działki 89, rozpoczynająca swój bieg od  działki nr 101 /ul.Kwiatowa/, kończąca się na granicy działki nr 363  obrębu Pniewo,
  • ul. Miodowa    -  droga oznaczona numerem działki 117, rozpoczynająca swój bieg od drogi głównej /ul. Jaśminowej/ w kierunku południowo-wschodnim, do granic obrębu Żórawki,
  • ul. Stokrotki    -  droga oznaczona numerem działki 26, 24 i 17/1  rozpoczynająca  swój bieg od drogi głównej /ul. Jaśminowej/ w kierunku północno-  zachodnim, kończąca swój bieg na granicy drogi krajowej nr 31.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  Gryfino.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

 Jan  Ragan

 

Uzasadnienie 

Mieszkańcy wsi Żórawki wystąpili z wnioskiem o nadanie nazw urzędowych ulicom w ich miejscowości a następnie do zmiany numeracji domów. Powyższe podyktowane jest powstaniem nowych działek pod zabudowę mieszkaniową, z których część została zabudowana i oznaczana jest numerem już istniejącym z małą literką alfabetu.
Propozycję nazw ulic uzgodnioną z mieszkańcami wsi dostarczył sołtys.
Na bazie tych dokumentów został przygotowany projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Żórawki.

Sporządziła:
J. Woldańska