Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/193/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino terenu działki 232/4 oraz części działek nr 275 i 231 w obrębie Radziszewo, gm. Gryfino.

UCHWAŁA NR XIV/193/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 października 2003 r.
 

w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino terenu działki 232/4 oraz części działek nr 275 i 231 w obrębie Radziszewo, gm. Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.; Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 14 poz. 124, Nr 100, poz. 1085,   Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1084; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80, poz. 717) uchwala się co następuje:

DZIAŁ I

Rozdział 1. 
PRZEPISY OGÓLNE

Zakres regulacji

§ 1.  Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/597/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino działki terenu działki 232/4 oraz części działek nr 275 i 231 w obrębie Radziszewo uchwala się zmianę w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, uchwalonym Uchwałą Rady Narodowej w Gryfinie Nr XIII/90/90 z dnia 26 kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego  z dnia 2 maja 1990 r. Nr 14 poz. 204), obejmującą tereny o łącznej powierzchni 0,1357 ha, położone w miejscowości Radziszewo, składającą się z części tekstowej i rysunku zmiany w planie w skali 1:1000, stanowiącego załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2.   Załącznik graficzny dotyczy terenów oznaczonych w zmianie planu następującymi symbolami:

 1. tereny, o których mowa w Dziale II – rozdz. 1, a oznaczonych symbolem:         1 - MN,
 2. tereny, o których mowa w Dziale II – rozdz. 2, a oznaczonych symbolem:          KL - 01,
 3. tereny, o których mowa w Dziale II – rozdz. 3, a oznaczonych symbolem:          KD - 02.

§ 3.   Przedmiotem ustaleń planu są:

 1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku zmiany w planie symbolem MN,
 2. tereny tras komunikacyjnych oznaczone na rysunku zmiany w planie symbolem K,

§ 4.   Następujące oznaczenia graficzne w rysunku są obowiązującymi ustaleniami zmian planu:

 1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach zagospodarowania,
 2. przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku zmiany w planie,
 3. oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy,

§ 5.   Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

 1. ilości kondygnacji – należy przez to rozumieć ilości wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektu, łącznie z kondygnacjami usytuowanymi w poddaszu,
 2. wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabudowanej wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie elementarnym oznaczonym w zmianie planu – do powierzchni tego terenu,
 3. wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie elementarnym oznaczonym  w zmianie planu – do powierzchni tego terenu,
 4. wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – zieleni urządzonej, niskiej  i wysokiej – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni biologicznie czynnej na danym terenie elementarnym, oznaczonym w zmianie planu – do sumy powierzchni całkowitej wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na tym terenie.
 5. Ustala się następujące definicje terminów użytych w tekście zmian planu:
 6. dach stromy – forma dachu, w którym połacie nachylone są pod kątem  co najmniej 30 stopni,
 7. dominanta i subdominanta (podrzędna dominanta) – architektoniczna – elementy wyróżniające się wysokością w widoku panoramicznym terenu (np. wieże, kominy, maszty),
 8. teren elementarny – fragment terenu wydzielony liniami rozgraniczającymi, dla którego sformułowane są ustalenia szczegółowe zmiany w planie, zabudowy  w danym rejonie.

Rozdział 2.
USTALENIA KOMPOZYCJI URBANISTYCZNEJ

§ 6.   Lokalizacja nowych obiektów budowlanych, możliwa jest zgodnie   z nieprzekraczalną linią zabudowy, wkreśloną na rysunku zmiany w planie.

 1. Zakazuje się wznoszenia i ustawiania obiektów o charakterze barakowozów, obiektów kontenerowych, itp. za wyjątkiem obiektów lokalizowanych na czas realizacji (budowy) podstawowej funkcji terenu, o ile z treści dalszych przepisów nie wynika inaczej.
 2. Zakazuje się wprowadzania dominant i subdominant architektonicznych.

Rozdział 3.
USTALENIA FORM ZABUDOWY

§ 7.   W celu zapobiegania dewastacji krajobrazu ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

 1. forma architektoniczna nowych budynków powinna być ukształtowana   w nawiązaniu do architektury regionalnej bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych, jak tynki gładkie, wykładziny drewniane, kamienne i ceramiczne,
 2. nakazuje się wbudowanie obiektów w ukształtowanie terenu, z uwzględnieniem zasady sytuowania budynków w stosunku do istniejącej rzeźby terenu dłuższym bokiem i kalenicą wzdłuż warstwic,
 3.  kształt bryły budynków horyzontalny z dachem stromym.

Rozdział 4.
USTALENIA EKOLOGICZNE

§ 8.  Ustala się zasadę ochrony zieleni poprzez następujące działania:

 1. na całym obszarze zmiany w planie należy zachować zarówno pojedyncze drzewa, jak i drzewa rosnące w skupiskach,
 2. dopuszcza się wycinkę drzew chorych w ramach urządzania zieleni,
 3. sieci inżynieryjne należy prowadzić w sposób nie naruszający systemów korzeniowych drzew.
 4. Ustala się zasadę ochrony gleb (gruntu) poprzez następujące działania:
 5. bezwzględnie wyklucza się makroniwelację na terenie objętym planem,
 6. w granicach terenu objętych zmianami w planie, gdzie będą prowadzone jakiekolwiek formy zagospodarowania, należy zinwentaryzować zasoby zdejmowanej warstwy próchniczej gleby oraz zagospodarować je na cele rekultywacyjne.
 7. nakazuje się zadarnienie i zakrzewienie wszystkich skarp celem przeciwdziałania erozji.

Rozdział 5.
USTALENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ

§ 9.  

 1. Zaopatrzenie w wodę – ustala się z istniejącej sieci wodociągowej doprowadzonej do terenu objętego zmianą w planie, zasilanej z istniejącego wodociągu w miejscowości Radziszewo.
 2. Na terenach objętych zmianą w planie, niezależnie od systemu zaopatrzenia w wodę, ustala się konieczność zrealizowania studni awaryjnej.
 3. Odprowadzanie ścieków sanitarnych – ustala się do projektowanej kanalizacji grupowej obejmującej miejscowość Radziszewo, odprowadzającej ścieki do oczyszczalni w Gryfinie.
 4. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się w okresie tymczasowym odprowadzenie ścieków do istniejącego szczelnego zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na terenie objętym zmianą w planie. Do czasu likwidacji zbiornika bezodpływowego ustala się obowiązek wywożenia ścieków ze zbiornika do oczyszczalni ścieków w Gryfinie. Ustala się nakaz natychmiastowego wyłączenia z eksploatacji zbiorników bezodpływowych i ich likwidacji, po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej
 5. Odprowadzenie wód opadowych – ustala się:
  • z powierzchni dachów na teren działki,
  • z powierzchni utwardzonych do projektowanej kanalizacji deszczowej  w miejscowości Radziszewo.
 6. Zaopatrzenie w gaz – ustala się z istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Radziszewo.
 7. Zaopatrzenie w ciepło – ustala się zasilenie w ciepło z lokalnej kotłowni opalanej olejem opałowym, paliwem gazowym lub elektrycznie. Dopuszcza się inne, alternatywne źródła energii jako wspomagające, pod warunkiem stosowania rozwiązań nie powodujących pogorszenia stanu środowiska naturalnego.
 8. Zaopatrzenie w energię elektryczną – ustala się z istniejącej napowietrznej linii energetycznej doprowadzonej do terenu objętego zmianą w planie.
 9. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów - ustala się wywóz odpadów stałych po wstępnej segregacji, w granicach terenu objętego zmianą w planie, na istniejące wysypisko odpadów stałych w Gryfinie,
 10. Telekomunikacja - ustala się obsługę telekomunikacyjną z istniejącej napowietrznej linii telefonicznej i sieci kablowej telefonicznej rozdzielczej, podłączonej do centrali w Gryfinie.

Dział II
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
Rozdział 6

Zasady zagospodarowania i zabudowy terenów oznaczonych w planie symbolem  1-MN, o których mowa w § 2 pkt. 1, położonych we wschodnim rejonie miejscowości Radziszewo, o numerze geodezyjnym działki: 232/4,  o powierzchni 0,0775 ha.

§ 10.  

 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały symbolem 1-MN,  o powierzchni 0,0775 ha.
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
  • dopuszcza się przebudowę, nadbudowę, rozbudowę i remont istniejącej zabudowy, zgodnej z przeznaczeniem wymienionym w ust. 1 i urządzeń technicznych oraz realizacją nowej zabudowy z zachowaniem warunków:
  • wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, maksymalnie 9,0 m, w tym kondygnacja użytkowego poddasza,
  • nieprzekraczalna linia zabudowy według rysunku w zmianie planu,
  • maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,3,
  • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4,
  • wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 1,7,
  • forma architektoniczna zabudowy z § 7 niniejszej uchwały,
  • ustala się obowiązek zapewnienia, na terenie własnym inwestora,  2 miejsc postojowych na mieszkanie.

Rozdział 7

Zasady zagospodarowania i zabudowy terenu oznaczonego w planie symbolem   KL-01, o którym mowa w § 2 pkt. 2, położonego we wschodnim rejonie miejscowości Radziszewo, o numerze ewidencji geodezyjnej część działki 275 o powierzchni    0,054 ha.

§ 11.

 1. Wyznacza się pas terenu o powierzchni 0,054 ha, przeznaczony na drogę lokalną gminną, oznaczony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały symbolem: KL-01.
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują ustalenia komunikacyjne dla drogi:
  • przeznaczenie terenu: droga lokalna, publiczna,
  • szerokość istniejącej drogi w liniach rozgraniczających: zmienna według rysunku zmiany w planie od 6,0 m do 12,0 m,
  • szerokość jezdni minimum 5,0, jedna jezdnia, dwa pasy ruchu.
 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują zgodnie z § 9 niniejszej uchwały następujące ustalenia w zakresie inżynierii technicznej:
  • przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej,
  • przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej.

Rozdział 8

Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego w planie symbolem KD-02, o którym mowa w § 2 pkt. 3, położonego we wschodnim rejonie miejscowości Radziszewo,  o numerze ewidencji geodezyjnej: część działki 231 o powierzchni  0,0042 ha.

§ 12.

 1. Wyznacza się pas terenu, o powierzchni 0,042 ha, przeznaczony na drogę dojazdową gminną, oznaczony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały symbolem KD-02.
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują ustalenia komunikacyjne dla drogi:
  • przeznaczenie terenu – droga dojazdowa, publiczna
  • szerokość istniejącej drogi w liniach rozgraniczenia: zmienna według rysunku zmiany w planie, od 10,0 m do 12,0 m.
  • szerokość jezdni minimum 5,0 m, jedna jezdnia, dwa pasy ruchu.

Dział III

Przepisy końcowe

§ 13.   Na obszarze objętym niniejszą zmianą w planie tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/90/90 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Szcz. z dnia 2 maja 1990 r. Nr 14, poz. 204).

§ 14.   Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty,    o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  ustala się na 10 %.

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta   i Gminy Gryfino.

§ 16.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

 U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino terenu działki Nr 232/4 oraz części działek Nr 275 i 231 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino.  W dniu 28.05.2002 r. wpłynął wniosek Pani Iwony Gnacińskiej,   zam. Radziszewo, ul. Kościelna 2 o przeprowadzenie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 232/4 w obrębie Radziszewo. Zmiana miałaby umożliwić inwestorowi realizację zabudowy mieszkaniowej.  Jednocześnie wnioskodawczyni zobowiązała się do pokrycia kosztów związanych  z wykonaniem projektu zmiany w planie.   Działka nr 232/4 zgodnie z obowiązującym planem położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem: RP, posiadającym zapis: „Tereny upraw polowych”. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” dla przedmiotowego terenu działki nr 232/4 przewidziany został rozwój funkcji osadniczej.
W dniu 27 czerwca b.r. Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLVII/597/02  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 232/4 w obrębie Radziszewo.   Sporządzony projekt zmiany w planie wyczerpuje określony w uchwale zakres problematyki oraz jest zgodny z kierunkiem rozwoju przedmiotowego terenu, przewidzianym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta  i gminy Gryfino.
Przedmiotowa zmiana w planie, poza kosztami wynikającymi z obowiązku zamieszczania ogłoszeń w prasie, wykonana została na koszt wnioskodawcy.