Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/206/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia  30  października  2003 r. w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  Burmistrza Miasta  i  Gminy  Gryfino.

UCHWAŁA NR XIV/206/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  30  października  2003 r.
 

 w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gryfino. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r., Nr  23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717) oraz § 3 i  § 7 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 264) oraz art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806) uchwala  się  co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w następującej wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych),
  2. dodatek funkcyjny w wysokości 1800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych),
  3. dodatek specjalny w wysokości 40% naliczany od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku   funkcyjnego łącznie,
  4. dodatek  za   wieloletnią  pracę  według  zasad  określonych  w  art. 21  ustawy   z  dnia  22  marca  1990r. o pracownikach  samorządowych.

§ 2.Traci  moc  uchwała  Nr I/14/02  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gryfinie.

§ 4.Uchwała  wchodzi  w  życie  z dniem  podjęcia  z  mocą  obowiązującą  od 19 listopada 2003r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Gryfinie Uchwałą Nr I/14/02 z dnia 03 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino uchwaliła wynagrodzenie Burmistrza.

Na wynagrodzenie Burmistrza składa się:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • dodatek funkcyjny,
  • dodatek specjalny – na okres od 19 listopada 2002 r. do 18 listopada 2003 r.,
  • dodatek za wieloletnią pracę.

Dodatek specjalny stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia burmistrza, przysługujący mu z tytułu sprawowanego mandatu. Dodatek ten  przysługuje przez cały okres kadencji. § 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich stanowi, iż burmistrzowi przysługuje dodatek specjalny, tak samo jak wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny. Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego może jedynie decydować w ograniczonym stopniu o wysokości dodatku funkcyjnego, który wynosi dla burmistrza - od 20% do 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

Gryfino, dnia 13 października 2003 r.