Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/186/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003r. w sprawie przyjęcia wniosku Komisji rady

    

UCHWAŁA NR XIV/186/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 października 2003r.
 

w sprawie przyjęcia wniosku Komisji rady

Na  podstawie  art. 18  ust. 2  pkt.15 ustawy z  dnia 8 marca  1990r. o samorządzie  gminnym /Dz.U. z  2001  r.  Nr 142  poz.1591,  zm. w 2002 r. Dz.U. Nr  23  poz. 220, Nr  62  poz.  558,  Nr  113  poz. 984,  Nr  214  poz. 1806/   i  w  związku  z  § 35 Regulaminu  Rady  Miejskiej  -  uchwała  nr  XIV/196/99  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  30  grudnia  1999r,  w  sprawie  przyjęcia  Statutu  Gminy  Gryfino  / jednolity  tekst  Dz.Urz. Województwa  Zachodniopomorskiego   z  2003 r.  Nr  47  poz.803/  uchwala  się  co  następuje:

§ 1. Przyjąć  do  rozpatrzenia  wniosek  Komisji  Spraw  Społecznych  i  Bezpieczeństwa  Publicznego:

„Komisja  wnioskuje  o  zabezpieczenie  w  budżecie  gminy  na  2004  rok  środków finansowych  na  przystosowanie  Przedszkola  Nr  2  przy  ul. Bolesława  Krzywoustego i  Szkoły  Podstawowej  Nr  1, tak by  spełniały  warunki  szkoły  integracyjnej,  w  których  uczyć  by  się  mogły  dzieci  także  niepełnosprawne ”.

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Gryfino.   

§ 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan  Ragan