Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/189/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/70/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, terenu działek Nr 261/1 i 261/2, części działki Nr 261/3 oraz działki Nr 231 i części działki Nr 275 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino.

    

UCHWAŁA NR XIV/189/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 października 2003 r.
 

 w sprawie zmiany uchwały Nr V/70/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, terenu działek Nr 261/1 i 261/2, części działki Nr 261/3 oraz działki Nr 231 i części działki Nr 275 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80  poz. 717) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1 Dokonuje się następującej zmiany w uchwale Rady Miejskiej Nr V/70/03 w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, terenu działek Nr 261/1 i 261/2, części działki Nr 261/3 oraz Nr 231 i części działki nr 275 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino:  

Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała Nr V/70/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr 261/1 i 261/2, części działki Nr 261/3 oraz Nr 231 i części działki nr 275   w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino;

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Postanawia się przystąpić do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr 261/1 i 261/2, części działki Nr 261/3 oraz Nr 231 i części działki nr 275 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino;

W § 1 ust. 2 wyraz: „zmiana” zastępuje się wyrazami: „plan miejscowy”, po wyrazach: „Powyższy teren w obowiązującym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” dopisuje się: „zatwierdzonym uchwałą Rady Narodowej   Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.2000 r. wraz z późniejszymi zmianami”; W § 1 ust. 3 wyrazy: „zmianą w planie” zastępuje się wyrazami: „miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego”, W § 1 ust. 4 wyrazy „zmiany w planie ogólnym” zastępuje się wyrazami „planu miejscowego ”, wyrazy „obszaru zmiany” zastępuje się wyrazami „obszaru opracowania”; W § 1 ust. 5 wyrazy „ projektowanych zmian” zastępuje się wyrazami: „planu miejscowego”
§ 2  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

 Jan  Ragan

U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/70/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie przystąpienia do zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 261/1 i 261/2, części działki Nr 261/3 oraz działki Nr 231 i części działki Nr 275 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino.  W dniu 31.02.2003 r. wpłynął wniosek Państwa Renaty i Marka Jackowskich,  zam. Szczecin, ul. Rydla 35/62, o przeprowadzenie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego działek nr 261/1 i 261/2 w obrębie Radziszewo. Zmiana miałaby umożliwić inwestorowi budowę piekarni oraz realizację zabudowy mieszkaniowej.  Państwo Jackowscy, zobowiązali się do wykonania projektu zmiany na własny koszt.
Rada Miejska w dniu 27 lutego 2003r. podjęła uchwałę Nr V/70/03 w sprawie przystąpienia do zmiany przeznaczenia w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr 261/1 i 261/2, części działki Nr 261/3 oraz działki Nr 231  i części działki Nr 275 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino.  W związku z tym, że obowiązujący plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino utraci moc 01 stycznia 2004 r. w uchwale Nr V/70/03 z dnia 27 lutego 2003r w sprawie przystąpienia do zmiany przeznaczenia w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr 261/1 i 261/2, części działki Nr 261/3 oraz działki Nr 231 i części działki Nr 275 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino, należy dokonać zmiany polegającej na nadaniu nowego tytułu uchwale, a także zastąpieniu występującego w treści uchwały określenia „zmiana planu ogólnego” określeniem „sporządzenie planu miejscowego”. Wyżej opisana zmiana uchwały spowoduje, iż możliwa będzie realizacja jej ustaleń po utracie mocy planu ogólnego.  Projekt uchwały sporządziła Barbara Szczepaniak.