Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/195/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Wełtyń.

UCHWAŁA NR XIV/195/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 października 2003r.
 

 w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Wełtyń  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139; Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279;  z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,  poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113,  poz. 984 i Nr 130,  poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) uchwala się co następuje:

 

Rozdział I
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. 

 1. Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/531/98 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - obręb wsi Wełtyń zmienioną uchwałami Nr XVIII/235/2000 z dnia 27 kwietnia 2000r.  i Nr XXXVIII/512/01 z dnia 31 grudnia 2001r. uchwala się zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 1990r. (publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 poz. 204 z dnia 2 maja 1990r.).
 2. Zmiana planu obejmuje obszar o łącznej powierzchni 251,0 ha, oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały podzielony na arkusze od 1 do 5, a granice obszaru zmiany wyznaczają:
  1. od północy - droga nr 120 i dalej kontur północny projektowanej obwodnicy, dalej droga polna, północno-wschodnia granica działki nr 124/1, północna  granica działek nr 119/2 i 113/2 do jeziora Zamkowego, zachodni, południowy i wschodni brzeg jeziora Zamkowego, bonitacja gleby IVa na działce nr 245;
  2. od wschodu - wschodnia granica działki nr 245, droga, zachodnia granica działek nr 272/3 i 272/1, wschodnia granica działki nr 274/5, zachodnia granica działek nr 278, 289, południowa granica działek nr 316/3 i 317/3, droga gminna do północnego brzegu jeziora Wełtyńskiego, dalej jego zachodni brzeg do drogi leśnej;
  3. od południa - droga leśna do skrzyżowania (przy zabudowie leśnictwa);
  4. od zachodu - droga, do skrzyżowania z drogą nr 120 włączając działki nr 32/3 i 32/7 w obrębie Wełtyń II.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. ekstensywnych uprawach - rozumie się przez to użytkowanie na potrzeby własne, zbliżone do użytkowania naturalnego, z wyłączeniem produkcji intensywnej i zakazem stosowania środków chemicznych;
 2. wskaźniku intensywności zabudowy  - rozumie się przez to stosunek powierzchni ogólnej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na danym terenie elementarnym (liczonej po ich obrysie zewnętrznym) do powierzchni tego terenu;
 3. wskaźniku intensywności zabudowy działki- rozumie się przez to stosunek powierzchni ogólnej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków usytuowanych na działce budowlanej (liczonej po ich obrysie zewnętrznym) do powierzchni działki;
 4. zwartym charakterze zabudowy - rozumie się przez to układ zespołu budynków przylegających do siebie bądź budynków w układzie wolnostojącym usytuowanych we wzajemnej odległości:
  1. dla dwóch obiektów na działce - maksymalnie 20 m,
  2. dla więcej niż dwóch obiektów - maksymalnie 30 m.

§ 3. Wykaz terenów elementarnych występujących na rysunku i w tekście zmiany planu:

 Lp. Oznaczenie terenu Nr § Przedmiot uchwały   

  elementarnego    

 1. 1 PE 4 eksploatacja powierzchniowa kruszywa  naturalnego  - piasku i żwiru
 2. 2 MNj 5 zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna
 3. 3 MR 6 zabudowa zagrodowa
 4. 4 RP 7 trwałe użytki zielone oraz uprawy polowe - bez prawa  zabudowy
 5. 4a RP 7 trwałe użytki zielone oraz uprawy polowe - bez prawa  zabudowy
 6. 4b RP 7 trwałe użytki zielone oraz uprawy polowe - bez prawa  zabudowy
 7. 4c RRO 7 stawy  rybne
 8. 5 RP 8 uprawy polowe bez prawa  zabudowy  
 9. 6 MNj 5 zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna
 10. 7 RP 8 uprawy polowe bez prawa  zabudowy  
 11. 8 RP 8 uprawy polowe bez prawa  zabudowy  
 12. 9  MNj/U 9 zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna  z usługami
 13. 10 MNj/U 9 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami
 14. 11 RP 8 uprawy polowe bez prawa zabudowy  
 15. 12 MNjw/U  10   zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna  o cechach   przestrzennych zabudowy zagrodowej z usługami
 16. 13 RO 11 uprawy ogrodnicze bez prawa  zabudowy  
 17. 14 RP 7 trwałe użytki zielone oraz uprawy polowe - bez prawa zabudowy 
 18. 15 WS 12 wody otwarte śródlądowe stojące
 19. 16 MNjw/U  10 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o cechach przestrzennych zabudowy zagrodowej z usługami
 20. 17 MNjw/U  10 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o cechach  przestrzennych zabudowy zagrodowej z usługami
 21. 18 RP 7 trwałe użytki zielone oraz uprawy polowe - bez prawa   zabudowy
 22. 19 MNjw/U   10 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o cechach  przestrzennych zabudowy zagrodowej z usługami
 23. 20 MNj/U   9   zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna  z usługami
 24. 21 MR 6  zabudowa zagrodowa
 25. 22 MNj/U 9 zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna  z usługami
 26. 23 MR 6 zabudowa zagrodowa   
 27. 24 RP    8 uprawy polowe bez prawa zabudowy
 28. 25 MNj/U  9 zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna  z usługami
 29. 26a MNjw/U  10 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o cechach  przestrzennych zabudowy zagrodowej z usługami
 30. 26b MNjw/U 10   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o cechach   przestrzennych zabudowy zagrodowej z usługami
 31. 26c MNjw/U 10 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o cechach  przestrzennych zabudowy zagrodowej z usługami
 32. 27 MNjw/U 10 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o cechach  przestrzennych zabudowy zagrodowej z usługami
 33. 28 UP 13 usługi publiczne straży pożarnej
 34. 29 MNjw/U  10 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o cechach  przestrzennych zabudowy zagrodowej z usługami
 35. 30 WZ 14 ujęcie wody
 36. 31 MNjw/U  10 zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna o cechach  przestrzennych zabudowy zagrodowej z usługami
 37. 31a UP 10  usługi publiczne kultury i administracji
 38. 32 MNjw/U10 zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna o cechach przestrzennych zabudowy zagrodowej z usługami
 39. 32a MW/U 10  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska  z usługami
 40. 33 MNjw/U 10   zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna o cechach  przestrzennych zabudowy zagrodowej z usługami
 41. 34 UPr  15   usługi publiczne kultu religijnego  
 42. 35 UP   16   usługi publiczne administracji, kultury, zdrowia, opieki społecznej 
 43. 36 MNj/U   9   zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna  z usługami
 44. 36a MR  9   zabudowa zagrodowa
 45. 37 MNjw/U  10   zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna o cechach    przestrzennych zabudowy zagrodowej z usługami
 46. 38 MNjw/U  10   zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna o cechach  przestrzennych zabudowy zagrodowej z usługami
 47. 39 ZC  17  cmentarz
 48. 39a ZC  17   rezerwa terenu pod rozbudowę cmentarza
 49. 40 MNj/U  9  zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna z usługami
 50. 41 MNj   5  zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna
 51. 42 MR    6   zabudowa zagrodowa
 52. 43 UP   18   usługi publiczne związane z funkcjonowaniem parafii    rzymsko-katolickiej
 53. 44 MP  19  zabudowa mieszkaniowa pensjonatowa
 54. 45a UPt 20 usługi publiczne turystyki i wypoczynku - kąpielisko,  plaża
 55. 45b UPt 21  usługi publiczne turystyki i wypoczynku - przystań  wodna
 56. 46 WS 22 kanał wód śródlądowych stojących
 57. 47 UPs 23 usługi publiczne sportu   
 58. 48 UTL 24 zabudowa letniskowa indywidualna 
 59. 49 MNj   5 zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna  
 60. 50 MR    6 zabudowa zagrodowa
 61. 51 MNj   5 zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna
 62. 52 MNj/U  9   zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna z usługami
 63. 53 RP 8   uprawy polowe bez prawa  zabudowy 
 64. 54 UCt/PP   25 usługi komercyjne turystyki lub usługi produkcyjne
 65. 55 MNj   5   zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna
 66. 56 UCt 26 usługi komercyjne turystyki   
 67. 57 MR 6 zabudowa zagrodowa
 68. 58 MNj 5 zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna
 69. 59 ZL 27 lasy 
 70. 60 ZW 28 zieleń wysoka  
 71. 61 UPs 23 usługi publiczne sportu   
 72. 62 RP 7 trwałe użytki zielone oraz uprawy polowe - bez prawa   zabudowy
 73. 63 ZW 28 zieleń wysoka  
 74. 63a ZW 28 zieleń wysoka
 75. 63b ZW 28 zieleń wysoka
 76. 63c ZW 28  zieleń wysoka
 77. 64 MR 6 zabudowa zagrodowa
 78. 65 UTL 24 zabudowa letniskowa indywidualna   
 79. TE1-TE13 38  stacje transformatorowe
 80. ZR1-ZR3 36  zbiorniki retencyjne odparowujące
 81. P1-P10 35  przepompownie ścieków

Rozdział II
PRZEZNACZENIE TERENÓW 
I ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA

§ 4

 1. 1 PE - teren elementarny przeznaczony na funkcję podstawową - eksploatacja powierzchniowa kruszywa naturalnego - piasku i żwiru.
 2. Dozwolona jest  lokalizacja obiektów administracyjno-technicznych lub socjalnych związanych z przeznaczeniem terenu, przy czym ustala się dopuszczalny okres ich funkcjonowania - do czasu zakończenia eksploatacji.
 3. Eksploatacja kruszywa jest dozwolona wyłącznie na podstawie koncesji.
 4. Po zakończeniu eksploatacji inwestor zobowiązany jest do rekultywacji terenu zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami prawnymi, przy czym kierunek rekultywacji określa się - z uwagi na słabe grunty o dużej przepuszczalności - jako leśny, z możliwością penetracji turystycznej.
 5. Zabudowa określona w ust. 2 powinna odpowiadać następującym warunkom:
  1. wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy, nie może przekraczać 7,5 m;
  2. liczba kondygnacji - 1;
  3. maksymalna powierzchnia zabudowy - 400 m2.
 6. Część terenu objęta strefą „W II” częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych  - Wełtyń stan. 53 (AZP: 33-06/176) - osada kultury łużyckiej z epoki kamienia; cmentarzysko ze starożytności; na obszarze strefy obowiązuje ustalenie § 44 ust. 1.
 7. Teren obsłużony przez drogę i sieci inżynieryjne wymienione w  § 33 pkt 13.

§ 5.

 1. 2 MNj, 6 MNj, 41 MNj, 49 MNj, 51 MNj, 55 MNj, 58 MNj - tereny elementarne przeznaczone na funkcję podstawową mieszkaniową w zabudowie jednorodzinnej.
 2. Wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej oraz jednorodzinnej w układzie szeregowym i atrialnym.
 3. Dopuszcza się lokalizację na działce mieszkaniowej funkcji uzupełniającej - usług komercyjnych wbudowanych w obiekty mieszkalne pod warunkiem, że ich łączna powierzchnia użytkowa nie przekroczy 30% powierzchni użytkowej  funkcji podstawowej.
 4. Przez usługi komercyjne wymienione w ust. 3 rozumie się wyłącznie usługi typu bytowego, związane z działalnością handlową, rzemieślniczą, gastronomiczną, turystyczną  - świadczenie usług dla turystów oraz wynajem miejsc noclegowych, biurową, gabinety lekarskie - o uciążliwości zamykającej się w granicach działki.
 5. W obrębie terenu elementarnego 41 MNj wydziela się teren wyznaczony liniami wewnętrznego podziału oznaczony symbolem KUd. 18 - przeznaczony pod drogę publiczną w klasie ulicy dojazdowej.
 6. W obrębie terenu elementarnego 6 MNj wydziela się tereny wyznaczone liniami wewnętrznego podziału oznaczone symbolami KUw.1 i KUw.2 przeznaczone  pod drogi wewnętrzne o szerokości w liniach rozgraniczających 6 m, stanowiące dojazd do zabudowy.
 7. W obrębie terenu elementarnego 55 MNj obowiązuje zachowanie istniejącego dojazdu do terenu 54 UCt/PP.
 8. W granicach działki mieszkaniowej należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości:
  1. 2 miejsca na 1 dom jednorodzinny;
  2. 1 miejsce na 2 łóżka dla miejsc noclegowych;
  3. 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni użytkowej usługi.
 9. W granicach działki należy zapewnić min. 50% powierzchni biologicznie czynnej.
 10. Minimalna powierzchnia działki nowoprojektowanej - 900 m2, za wyjątkiem działek wydzielonych w obrębie terenu 6 MNj, dla których ustala się minimalną powierzchnię  - 1500 m2.
 11. Zabudowa powinna odpowiadać następującym warunkom:
  1. wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy, nie może przekraczać 10,5 m;
  2. liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu;
  3. wskaźnik intensywności zabudowy działki nie może przekraczać wartości 0,35;
  4. zadaszenie zabudowy - dachami symetrycznymi dwuspadowymi o nachyleniu połaci od 45o do 55o o usytuowaniu kalenicowym lub szczytowym wzdłuż ulicy z pokryciem ceramicznym, ceramicznopodobnym (dachówką cementową barwioną) lub z blachy profilowanej - w tradycyjnych kolorach matowych (naturalnej ceramiki);
  5. na terenie oznaczonym symbolem 6 Mnj dopuszcza się zadaszenie zabudowy dachami wielospadowymi o minimalnym nachyleniu połaci 30°;
  6. usytuowanie zabudowy powinno odpowiadać obowiązującym i nieprzekraczalnym liniom zabudowy naniesionym na rysunku planu, przy czym dopuszcza się wysunięcie ganków wejściowych i schodów związanych z budynkiem przed obowiązującą linię zabudowy na maksymalną głębokość 2,5 m, przy maksymalnej długości w.w. elementów wynoszącej:
   • 15% długości elewacji frontowej dla obiektów usytuowanych kalenicowo wzdłuż ulicy,
   • 25% długości elewacji frontowej dla obiektów usytuowanych szczytowo wzdłuż ulicy;
  7. linię zabudowy nowych budynków na terenach zabudowanych, obowiązującą i nieprzekraczalną, wyznacza się w oparciu o linię zabudowy budynków istniejących w bezpośrednim sąsiedztwie.
 12. Wprowadza się zakaz:
  1. lokalizacji rzędnej parteru powyżej 0,80 m od poziomu terenu;  
  2. lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym.
 13. Teren 49 MNj wymaga - z uwagi na planowane podpiętrzenie wody w jeziorze Wełtyń o 0,30 m - obwałowania o wysokości 0,80 m na granicy z terenem 63a ZW. Warunkiem wykonania obwałowania jest przystąpienie do realizacji „Programu retencji wody w woj. szczecińskim”.
 14. Część terenów objęta strefą „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej  stanowisk archeologicznych - Wełtyń stan. 28 (AZP: 34-06/2) - osada kultury łużyckiej; punkt osadniczy ze średniowiecza; obowiązuje ustalenie § 44 ust. 2.
 15. W obrębie terenów elementarnych: 6 MNj, 41 MNj wyodrębniono obszary oznaczone na rysunku planu, wymagające scalenia i ponownego podziału nieruchomości.
 16. Tereny elementarne obsłużone przez drogi i sieci inżynieryjne wymienione w odpowiednich pkt § 33.

§ 6

 1. 3 MR, 21 MR, 23 MR, 42 MR, 50 MR, 57 MR, 64 MR - tereny elementarne przeznaczone na funkcję podstawową mieszkaniowo - rolniczą w zabudowie zagrodowej.
 2. Dopuszcza się lokalizację na działkach siedliskowych funkcji uzupełniającej - usług agroturystycznych.
 3. W granicach działki siedliskowej należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości:
  1. 2 miejsca na dom mieszkalny;
  2. 1 miejsce na 2 łóżka dla usług agroturystycznych.
 4. W obrębie terenów elementarnych 3 MR, 64 MR obowiązuje zakaz wtórnych podziałów parcelacyjnych.
 5.  Minimalna powierzchnia działki nowoprojektowanej (z uwzględnieniem ustalenia ust. 4):
  1. w obrębie terenu elementarnego 21 MR - 2500 m2;
  2. w obrębie terenu elementarnego 50 MR - 1500 m2;
  3. w obrębie pozostałych terenów elementarnych - 1800 m2.
 6. Zabudowa powinna opowiadać następującym warunkom:
  1. wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy, nie może przekraczać 10,5 m;
  2. liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu;
  3. wskaźnik intensywności zabudowy działki nie może przekraczać wartości - 0,3;
  4. zadaszenie zabudowy - dachami symetrycznymi dwuspadowymi o nachyleniu połaci od 45° do 55° o usytuowaniu kalenicowym lub szczytowym wzdłuż ulicy, z pokryciem ceramicznym, ceramicznopodobnym (dachówką cementową barwioną) lub z blachy profilowanej - w tradycyjnych kolorach matowych (naturalnej ceramiki);
  5. usytuowanie zabudowy powinno odpowiadać obowiązującym i nieprzekraczalnym liniom zabudowy naniesionym na rysunku planu;
  6. charakter zabudowy - zwarty; dla siedlisk lokalizowanych w sąsiedztwie obiektów istniejących linie zabudowy, obowiązujące i nieprzekraczalne, wyznacza się w oparciu o linię zabudowy budynków sąsiadujących.
 7. Ustala się obowiązek wprowadzania zadrzewień na działki budowlane.
 8. Wprowadza się zakaz:
  1. lokalizacji rzędnej parteru powyżej 0,80 m od poziomu terenu;
  2. lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym.
 9. Część terenów objęta strefami „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - Wełtyń stan. 11 (AZP: 34-05/120) - osada ze starożytności;  stan. 25 (AZP: 33-06/53) - punkt osadniczy ze średniowiecza; obowiązuje ustalenie § 44 ust. 2.
 10. ereny elementarne obsłużone przez drogi i sieci inżynieryjne wymienione w odpowiednich pkt § 33.

§ 7.

 1. 4 RP, 4a RP, 4b RP, 14 RP, 18 RP, 62 RP - tereny elementarne przeznaczone na funkcję podstawową - trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska) oraz ekstensywne uprawy polowe i ogrodnicze.
 2. Ustala się zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania - z uwzględnieniem ustalenia ust. 4.
 3. Wprowadza się zakaz:
  1. lokalizacji obiektów kubaturowych;
  2. rozbudowy, przebudowy bądź nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie 4 RP.
 4. W obrębie terenu elementarnego 4 RP wydziela się teren wyznaczony liniami wewnętrznego podziału oznaczony symbolem 4c RRO przeznaczony na lokalizację stawów rybnych.
 5. Dozwolone jest urządzanie terenów zieleni i urządzonych ciągów spacerowych wzdłuż cieków wodnych.
 6. Wprowadza się zakaz likwidacji zadrzewień oraz zakrzewień śródpolnych, przywodnych (zwłaszcza roślinności szuwarowej w otoczeniu linii brzegowej jeziora Zamkowego) i przydrożnych, oczek wodnych i mokradeł.
 7. Teren jeziora Zamkowego wzdłuż linii brzegowej zakwalifikowany do objęcia ochroną prawną jako użytek ekologiczny; obowiązują zakazy:
  1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
  2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających linię brzegową;
  3. wysypywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości;
  4. zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego;
  5. zmiany stosunków wodnych nie służącej celowi ochrony przyrody;
  6. likwidowania obszarów wodno-błotnych;
  7. budowy budowli i obiektów małej architektury nie służących ochronie obiektu.
 8. Część terenów objęta strefą „B” ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 41.
 9. Cześć terenów objęta strefami „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej  stanowisk archeologicznych - Wełtyń stan. 11 (AZP: 34-05/120) - osada ze starożytności; stan. 25 (AZP: 33-06/53) - punkt osadniczy ze średniowiecza, stan. 27 (AZP: 34-06/1) - osada z wczesnego średniowiecza; obowiązuje ustalenie § 44 ust. 2.

§ 8.

 1. 5 RP, 7 RP,  8 RP, 11 RP, 24 RP, 53 RP - tereny elementarne przeznaczone pod uprawy polowe i sadownicze bez prawa zabudowy.
 2. Obowiązuje zakaz likwidacji oczek wodnych, mokradeł,  zadrzewień oraz zakrzewień śródpolnych, przywodnych i przydrożnych z zaleceniem uzupełniania nowymi obsadzeniami zgodnie z rysunkiem planu.
 3. Obowiązuje zakaz upraw roślin warzywnych w odległości mniejszej niż 50 m od tras komunikacji drogowej.
 4. Na terenie elementarnym oznaczonym symbolem 53 RP znajduje się udokumentowane złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej, ujęte w „Bilansie zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” (zasoby złoża wg stanu na 31.12.2000r. wynoszą 692 tys. ton), którego zasięg naniesiono na rysunku planu. Sposób użytkowania terenu nie może doprowadzić do kolizji ze złożem „Wełtyń”.
 5. Część terenów objęta strefami „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej  stanowisk archeologicznych - Wełtyń stan. 12 (AZP: 34-05/121) - ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza; osada ze średniowiecza; stan. 28 (AZP: 34-06/2) - osada kultury łużyckiej; punkt osadniczy ze średniowiecza; stan. 32 (AZP: 34-06/6) - ślad osadniczy ze średniowiecza; stan. 33 (AZP: 34-06/7) - ślad osadniczy z przełomu epoki kamienia z epoką brązu, starożytności i średniowiecza; obowiązuje ustalenie § 44 ust. 2.

§ 9

 1. 9 MNj/U, 10 MNj/U, 20 MNj/U, 21 MNj/U, 22 MNj/U, 25 MNj/U, 36 MNj/U, 40 MNj/U, 52 MNj/U - tereny elementarne przeznaczone na funkcję podstawową mieszkaniowo-usługową w zabudowie jednorodzinnej.
 2. Wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz jednorodzinnej w układzie szeregowym i atrialnym.
 3. Funkcję usługową dopuszcza się jako usługi komercyjne towarzyszące funkcji mieszkaniowej wbudowane w obiekty mieszkalne lub zlokalizowane w zabudowie sąsiadującej z obiektem mieszkalnym.
 4. Przez usługi komercyjne wymienione w ust. 3 rozumie się wyłącznie usługi typu bytowego, związane z działalnością handlową, rzemieślniczą, gastronomiczną, wytwórczą,  turystyczną - świadczenie usług dla turystów oraz wynajem miejsc noclegowych, biurową, gabinety lekarskie - o uciążliwości zamykającej się w granicach działki.
 5. W obrębie terenów elementarnych: 20 MNj/U, 36 MNj/U, 40 MNj/U wydziela się tereny wyznaczone liniami wewnętrznego podziału oznaczone symbolami:
  1. 36a MR - przeznaczony pod zabudowę zagrodową. Dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniającej - usług agroturystycznych;
  2. KUd.18, KUd.21, KUd.27 - przeznaczone pod drogi publiczne w klasie ulic dojazdowych.
 6. W granicach działki mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości:
  1. 2 miejsca na 1 dom jednorodzinny;
  2. 1 miejsce na 2 łóżka dla miejsc noclegowych;
  3. 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni użytkowej usługi i zakładu wytwórczego.
 7. W granicach działki mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej należy zapewnić min. 50 % powierzchni biologicznie czynnej.
 8. W obrębie terenu 36a MR obowiązuje zakaz wtórnych podziałów parcelacyjnych.
 9. Minimalna powierzchnia działki nowoprojektowanej - 1200 m2,  za wyjątkiem:
  1. działki położonej w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, gdzie dopuszcza się powierzchnię minimalną 700 m2;
  2. działki położonej:
   • w granicach terenu elementarnego 40 MNj/U, 
   • wzdłuż ulicy KUz.02, a nie graniczącej z drogą KUg.01,   gdzie dopuszcza się powierzchnię minimalną 900 m2;
  3. działki położonej w granicach terenu elementarnego 10 MNj/U, gdzie ustala się powierzchnię minimalną 2000 m2.
 10. Zabudowa powinna odpowiadać następującym warunkom (z zastrzeżeniem ust. 11 i 12):
  1. wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy, nie może przekraczać 10,5 m;
  2. liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu;
  3. wskaźnik intensywności zabudowy działki nie może przekraczać wartości - 0,4 za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem 10 MNj/U,  dla którego wskaźnik nie może przekroczyć 0,3;
  4. zadaszenie zabudowy - dachami symetrycznymi dwuspadowymi o nachyleniu połaci od 45° do 55° o usytuowaniu kalenicowym lub szczytowym wzdłuż ulicy, z pokryciem ceramicznym, ceramicznopodobnym (dachówką cementową barwioną) lub z blachy profilowanej - w tradycyjnych kolorach matowych (naturalnej ceramiki);
  5. usytuowanie zabudowy powinno odpowiadać obowiązującym i nieprzekraczalnym liniom zabudowy naniesionym na rysunku planu, przy czym dopuszcza się wysunięcie ganków wejściowych i schodów związanych z budynkiem przed obowiązującą linię zabudowy na maksymalną głębokość 2,5 m, przy maksymalnej długości w.w. elementów wynoszącej:
   • 15% długości elewacji frontowej dla obiektów usytuowanych kalenicowo wzdłuż ulicy,
   • 25% długości elewacji frontowej dla obiektów usytuowanych szczytowo wzdłuż ulicy;
  6. linię zabudowy nowych budynków na terenach zabudowanych, obowiązującą i nieprzekraczalną, wyznacza się w oparciu o linię zabudowy budynków istniejących w bezpośrednim sąsiedztwie;
  7. w obrębie terenów elementarnych 20 MNj/U, 22 MNj/U dopuszcza się sytuowanie obiektów na granicy nieruchomości, pod warunkiem zastosowania oddzieleń przeciwpożarowych o odporności ogniowej minimum 120 minut;
  8. charakter zabudowy - zwarty;
  9. warunki określone w pkt 1-8 obowiązują również dla obiektów istniejących rozbudowywanych bądź przebudowywanych.
 11. Wprowadza się zakaz:
  1. lokalizacji rzędnej parteru powyżej 0,80 m od poziomu terenu;
  2. lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym.
 12. Część terenów objęta strefą „B” ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 41.
 13. Obiekt w ewidencji zabytków (ewidencję prowadzi samorząd): Łużycka 2; obowiązują ustalenia § 39 ust. 2.
 14. W obrębie terenów elementarnych: 25 MNj/U, 36 MNj/U, 40 MNj/U wyodrębniono obszary oznaczone na rysunku planu, wymagające scalenia i ponownego podziału nieruchomości.
 15. Tereny elementarne obsłużone przez drogi i sieci inżynieryjne wymienione w odpowiednich pkt § 33.
 16. Do czasu wykonania skrzyżowania ulic KUg. 01 z KUz. 02 dojazd do posesji w obrębie terenu elementarnego 52 MNj/U należy zapewnić z istniejącej drogi polnej.

§ 10.

 1. 12 MNjw/U, 16 MNjw/U, 17 MNjw/U, 19 MNjw/U, 26a MNjw/U, 26b MNjw/U, 26c MNjw/U, 27 MNjw/U, 29 MNjw/U, 31 MNjw/U, 32 MNjw/U, 33 MNjw/U, 37 MNjw/U, 38 MNjw/U - tereny elementarne przeznaczone na funkcję podstawową mieszkaniowo-usługową w zabudowie jednorodzinnej o cechach przestrzennych zabudowy zagrodowej.
 2. Wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy jednorodzinnej w układzie szeregowym i atrialnym.
 3. Funkcję usługową dopuszcza się jako usługi komercyjne towarzyszące funkcji mieszkaniowej wbudowane w obiekty mieszkalne lub zlokalizowane w zabudowie sąsiadującej z obiektem mieszkalnym.
 4. Przez usługi komercyjne wymienione w ust. 3 rozumie się wyłącznie usługi typu bytowego, związane z działalnością handlową, rzemieślniczą, gastronomiczną, wytwórczą,  turystyczną - świadczenie usług dla turystów oraz wynajem miejsc noclegowych, biurową, gabinety lekarskie - o uciążliwości zamykającej się w granicach działki.
 5. Dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodarczej oraz inwentarskiej właściwej zabudowie zagrodowej.
 6. W obrębie terenów elementarnych: 16 MNjw/U, 26b MNjw/U, 26c MNjw/U,  31 MNjw/U, 32 MNjw/U wydziela się tereny wyznaczone liniami wewnętrznego podziału oznaczone symbolami:
  1. 31a UP - przeznaczony pod usługi publiczne kultury i administracji oraz usługi handlu o charakterze nie kolidującym z sąsiadującym obiektem kultu religijnego. Dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniającej - mieszkań dla właścicieli.
  2. 32a MW/U - przeznaczony pod funkcję mieszkaniową wielorodzinną w zabudowie istniejącej. Dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniającej - usług publicznych ochrony zdrowia (np. punkt ambulatoryjny), kultury, administracji lub usług komercyjnych - ochrony zdrowia, kultury, gastronomii, biurowych;
  3. KUd.20 i KUd.26 - przeznaczone pod drogi publiczne w klasie ulic dojazdowych;
  4. KUw.3 i KUw.4 -  przeznaczone pod drogi wewnętrzne o szerokości w liniach rozgraniczających 5 m, stanowiące dojazd do zabudowy.
 7. W granicach działki mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej oraz usługowej należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości:
  1. 2 miejsca na 1 dom jednorodzinny;
  2. 1 miejsce na 1 mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej;
  3. 1 miejsce na 2 łóżka dla miejsc noclegowych;
  4. 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni użytkowej usługi i zakładu wytwórczego.
 8. W granicach działki należy zapewnić minimalną powierzchnię biologicznie czynną:
  1. w zabudowie jednorodzinnej położonej w strefie „B” ochrony konserwatorskiej  - 40% pow. działki;
  2. w zabudowie jednorodzinnej położonej poza granicami strefy „B” - 50% pow. działki;
  3. w zabudowie usługowej - 45% pow. działki;
  4. w zabudowie wielorodzinnej - 45% pow. terenu.
 9. Minimalna powierzchnia działki nowoprojektowanej:
  1. działki położonej w strefie „B” ochrony konserwatorskiej  - 700 m2;
  2. działki położonej poza granicami strefy „B” - 900 m2.
 10. Zabudowa powinna odpowiadać następującym warunkom (z zastrzeżeniem ust. 11, 13 i 14):
  1. wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy, nie może przekraczać 10,5 m;
  2. liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu;
  3. wskaźnik intensywności zabudowy działki nie może przekraczać wartości:
   • dla działki położonej w strefie „B” ochrony konserwatorskiej - 0,5
   • dla terenów pozostałych - 0,4;
  4. zadaszenie zabudowy - dachami symetrycznymi dwuspadowymi o nachyleniu połaci od 45° do 55° o usytuowaniu kalenicowym lub szczytowym wzdłuż ulicy, z pokryciem ceramicznym, ceramicznopodobnym (dachówką cementową barwioną) lub z blachy profilowanej - w tradycyjnych kolorach matowych (naturalnej ceramiki);
  5. usytuowanie zabudowy powinno odpowiadać obowiązującym i nieprzekraczalnym liniom zabudowy naniesionym na rysunku planu, przy czym dopuszcza się wysunięcie ganków wejściowych i schodów związanych z budynkiem przed obowiązującą linię zabudowy na maksymalną głębokość 2,5 m, przy maksymalnej długości w.w. elementów wynoszącej:
   • 15% długości elewacji frontowej dla obiektów usytuowanych kalenicowo wzdłuż ulicy,
   • 25% długości elewacji frontowej dla obiektów usytuowanych szczytowo wzdłuż ulicy;
  6. linię zabudowy nowych budynków na terenach zabudowanych, obowiązującą i nieprzekraczalną, wyznacza się w oparciu o linię zabudowy budynków istniejących w bezpośrednim sąsiedztwie;
  7. dopuszcza się sytuowanie obiektów na granicy nieruchomości, pod warunkiem zastosowania oddzieleń przeciwpożarowych o odporności ogniowej minimum 120 minut;
  8. warunki określone w pkt 1-7 obowiązują również dla obiektów istniejących rozbudowywanych bądź przebudowywanych.
 11. Część terenów objęta strefą „B” ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 41.
 12. Część   terenów   objęta  strefą  „W III” ograniczonej   ochrony konserwatorskiej  stanowisk archeologicznych - Wełtyń stan. 27 (AZP: 34-06/1) - osada z wczesnego średniowiecza; obowiązuje ustalenie § 44 ust. 2.
 13. Obiekt przy ul. Szkolnej 4 zakwalifikowany do wpisu do rejestru zabytków - obowiązują ustalenia § 39 ust. 1.
 14. Obiekty w ewidencji zabytków (ewidencję prowadzi samorząd):
  1. Bolesława Chrobrego 1, 3;
  2. Gryfińska 15, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 35, 36; budynki na posesji nr 17: gospodarczy, inwentarski oraz stodoła, stodoła na posesji nr 21;
  3. Kościelna 2, 3, 4, 6, 8;
  4. Niepodległości 2, 8, 11, 12, 21, 22;
  5. Szkolna 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10;
  6. obowiązują ustalenia § 39 ust. 2.
 15. W obrębie terenu elementarnego 37 MNjw/U wyodrębniono obszar oznaczony na rysunku planu, wymagający scalenia i ponownego podziału nieruchomości.
 16. Tereny elementarne obsłużone przez drogi i sieci inżynieryjne wymienione w odpowiednich pkt § 33.

§ 11.

 1. 13 RO - teren elementarny przeznaczony pod ekstensywne uprawy ogrodnicze bez prawa zabudowy.
 2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

§ 12.

 1. 15 WS - teren elementarny przeznaczony pod zbiornik wód otwartych - wody śródlądowe stojące.
 2. Obowiązuje zakaz lokalizacji jakichkolwiek urządzeń związanych z turystyką i sportami wodnymi.
 3. Północna część jeziora Wełtyń zakwalifikowana do objęcia ochroną prawną jako rezerwat przyrody „Łąki Storczykowe”; obowiązują zakazy:
  1. wędkowania, rybołówstwa, chwytania dziko żyjących zwierząt, płoszenia ich i zabijania;
  2. pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin;
  3. wysypywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczenia wód, gleby oraz powietrza;
  4. używania, użytkowania, uszkadzania obszarów objętych ochroną;
  5. zmiany stosunków wodnych, jeżeli służą one innym celom niż ochrona przyrody;
  6. wydobywania skał, minerałów, w tym torfu;
  7. niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania;
  8. palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, używania źródeł światła o otwartym płomieniu;
  9. zakłócania ciszy;
  10. używania łodzi motorowych, uprawiania sportów wodnych i motorowych;
  11. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu.

§ 13.

 1. 28 UP - teren elementarny przeznaczony na funkcję podstawową - usługi publiczne straży pożarnej w zabudowie istniejącej.
 2. Dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniającej - usług administracji, kultury i gastronomii.
 3. W granicach terenu należy zapewnić min. 50 % powierzchni biologicznie czynnej.
 4. Wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,4.
 5. Teren objęty strefą  „KB” ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 41.
 6. Teren obsłużony przez drogi i sieci inżynieryjne wymienione w odpowiednich pkt  § 33.

§ 14.

 1. 30 WZ - teren elementarny przeznaczony na ujęcie wody dla miejscowości Wełtyń. Planowana rozbudowa istniejącego ujęcia poprzez wykonanie  zbiorników retencyjnych i rozbudowę istniejącej stacji wodociągowej z zachowaniem stref ochrony ujęcia.
 2. Dopuszcza się wyłącznie lokalizację zabudowy związanej z funkcją podstawową, spełniającą następujące warunki:
  1. wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy, nie może przekraczać 7,5 m;
  2. liczba kondygnacji - 1;
  3. zadaszenie zabudowy - dachami dwuspadowymi symetrycznymi o nachyleniu połaci ok. 45°.
 3. Teren obsłużony przez drogi i sieci inżynieryjne wymienione w odpowiednich pkt  § 33.

§ 15.

 1. 34 UPr - teren elementarny  przeznaczony na funkcję podstawową - usługi publiczne kultu religijnego w zabudowie istniejącej.
 2. Teren objęty strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej:
  1. ścisłej ochronie podlega: historyczna kompozycja funkcjonalno-przestrzenna, zabytkowa zabudowa (kościół oraz zachowany w całości mur ogrodzenia) oraz starodrzew liściasty;
  2. obowiązują ustalenia § 40.
 3. Kościół wpisany do rejestru zabytków. Obowiązują ustalenia § 39 ust. 1.
 4. Teren obsłużony przez drogi i sieci inżynieryjne wymienione w odpowiednich pkt § 33.

§ 16.

 1. 35 UP - teren elementarny przeznaczony na funkcję podstawową - usługi publiczne administracji, kultury, zdrowia, opieki społecznej - o charakterze nie kolidującym z sąsiadującym obiektem kultu religijnego.
 2. Dopuszcza się lokalizację:
  1. funkcji uzupełniającej - innych usług o charakterze nie kolidującym z sąsiadującym obiektem kultu religijnego;
  2. lokali mieszkalnych o charakterze służbowym.
 3. W granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe w ilości:
  1. 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej usługi;
  2. dla lokali mieszkalnych - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie.
 4. Dopuszcza się przebudowę lub rozbudowę istniejącego obiektu pod następującymi warunkami:
  1. wysokość zabudowy, licząc od poziomu przyległego terenu do najwyższej kalenicy, nie może przekraczać 10,5 m;
  2. ilość kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu;
  3. wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,3;
  4. zadaszenie zabudowy dachami symetrycznymi o nachyleniu połaci od 45° do 55° i pokryciu wyłącznie ceramicznym;
  5. dopuszcza się sytuowanie obiektów na granicy nieruchomości, pod warunkiem zastosowania oddzieleń przeciwpożarowych o odporności ogniowej minimum 120 minut.
 5. Obowiązuje zachowanie zasady wysokiej zieleni obrzeżnej.
 6. Teren objęty strefą „E” - ochrony ekspozycji sylwety kościoła; ochronie podlega teren stanowiący zabezpieczenie widoku na zabytek; obowiązują ustalenia § 43.
 7. Teren obsłużony przez drogi i sieci inżynieryjne wymienione w odpowiednich pkt § 33.

§ 17.

 1. 39 ZC - teren elementarny przeznaczony na funkcję podstawową - cmentarza.
 2. W obrębie terenu elementarnego wydziela się teren wyznaczony liniami wewnętrznego podziału oznaczony symbolem 39a ZC, przeznaczony jako rezerwa terenu pod rozbudowę istniejącego cmentarza oraz parking dla potrzeb cmentarza.
  Do czasu realizacji funkcji podstawowej dopuszcza się użytkowanie terenu jako uprawy polowe lub ogrody przydomowe włączone w sąsiadujące działki mieszkaniowe - bez prawa zabudowy.
 3. W obrębie terenu 39a ZC dopuszcza się zabudowę związaną z funkcją podstawową, spełniającą następujące warunki:
  1. wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy, nie może przekraczać 11,0 m;
  2. liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu;
  3. wskaźnik intensywności zabudowy  nie może przekraczać wartości 0.15;
  4. zadaszenie zabudowy - dachami symetrycznymi dwuspadowymi o nachyleniu połaci od 45° do 55° o usytuowaniu kalenicowym lub szczytowym wzdłuż ulicy, z pokryciem ceramicznym;
  5. usytuowanie zabudowy powinno odpowiadać obowiązującym i nieprzekraczalnym liniom zabudowy naniesionym na rysunku planu,
 4. Część terenu objęta strefą „K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu; obowiązują ustalenia § 42.
 5. Teren obsłużony przez drogi i sieci inżynieryjne wymienione w odpowiednich pkt § 33.

§ 18.

 1. 43 UP - teren elementarny przeznaczony na funkcję podstawową - usługi publiczne związane z funkcjonowaniem parafii rzymsko-katolickiej.
 2. Dopuszcza się lokalizację:
  1. funkcji uzupełniającej - usług komercyjnych związanych z funkcją podstawową;
  2. lokali mieszkalnych o charakterze służbowym.
 3. Wprowadza się zakaz:
  1. lokalizacji rzędnej parteru powyżej 0,80 m od poziomu terenu;
  2. lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym.
 4. W granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe w ilości:
  1. 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni użytkowej usługi;
  2. dla lokali mieszkalnych - 1 miejsce na 1 mieszkanie.
 5. W granicach terenu należy zapewnić min. 50% powierzchni biologicznie czynnej.
 6. Minimalna powierzchnia działki nowowydzielanej - 1200 m2.
 7. Zabudowa powinna odpowiadać następującym warunkom:
  1. wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy, nie może przekraczać10,5 m;
  2. liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu;
  3. wskaźnik intensywności zabudowy działki nie może przekraczać wartości 0,35;
  4. zadaszenie zabudowy - dachami symetrycznymi dwuspadowymi o nachyleniu połaci od 45° do 55° o usytuowaniu szczytowym wzdłuż ulicy KUl.04, z pokryciem ceramicznym, ceramicznopodobnym (dachówką cementową barwioną) lub z blachy profilowanej - w tradycyjnych kolorach matowych (naturalnej ceramiki);
  5. usytuowanie zabudowy powinno odpowiadać obowiązującym i nieprzekraczalnym liniom zabudowy naniesionym na rysunku planu, przy czym dopuszcza się wysunięcie ganków wejściowych i schodów związanych z budynkiem przed obowiązującą linię zabudowy na maksymalną głębokość 2,5 m, przy maksymalnej długości w.w. elementów wynoszącej:
   • 15% długości elewacji frontowej dla obiektów usytuowanych kalenicowo wzdłuż ulicy,
   • 25% długości elewacji frontowej dla obiektów usytuowanych szczytowo wzdłuż ulicy.
 8. Teren obsłużony przez drogi i sieci inżynieryjne wymienione w odpowiednich pkt § 33.

§ 19.

 1. 44 MP - teren elementarny przeznaczony na funkcję podstawową - zabudowę mieszkaniową pensjonatową.
 2. Dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniającej - usług komercyjnych związanych z funkcją podstawową.
 3. Wprowadza się zakaz:
  1. lokalizacji rzędnej parteru powyżej 0,80 m od poziomu terenu;
  2. lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym.
 4. W granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości:
  1. 1 miejsce postojowe na 2 łóżka;
  2. 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej usługi.
 5. W granicach działki należy zapewnić min. 50 % powierzchni biologicznie czynnej.
 6. Minimalna powierzchnia działki nowoprojektowanej - 1000 m2.
 7. Zabudowa powinna odpowiadać następującym warunkom:
  1. wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy, nie może przekraczać 10,5 m;
  2. ilość kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu;
  3. wskaźnik intensywności zabudowy działki nie może przekraczać wartości - 0,4;
  4. zadaszenie zabudowy - dachami symetrycznymi dwuspadowymi o nachyleniu połaci od 45° do 55° z pokryciem wyłącznie ceramicznym lub ceramicznopodobnym (dachówką cementową barwioną) w tradycyjnych kolorach (naturalnej ceramiki);
  5. usytuowanie zabudowy powinno odpowiadać obowiązującym i nieprzekraczalnym liniom zabudowy naniesionym na rysunku planu.
 8. 8.  Teren wymaga - z uwagi na planowane podpiętrzenie wody w jeziorze Wełtyń o 0,30 m - obwałowania o wysokości 0,80 m wzdłuż południowej linii rozgraniczenia drogi KUd 23. Warunkiem wykonania obwałowania jest przystąpienie do realizacji „Programu retencji wody w woj. szczecińskim”.
 9. 9.  Teren obsłużony przez drogi i sieci inżynieryjne wymienione w odpowiednich pkt § 33.

§ 20.

 1. 45a UPt - teren elementarny przeznaczony na funkcję podstawową - usługi publiczne turystyki i wypoczynku - kąpielisko, plaża.
 2. Dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniającej - usług komercyjnych związanych z funkcją podstawową oraz lokali mieszkalnych o charakterze służbowym.
 3. W obrębie terenu elementarnego należy zlokalizować szalet publiczny.
 4. Wprowadza się zakaz:
  1. lokalizacji zabudowy na rzędnej poniżej 26,00 m n.p.m.;
  2. podpiwniczania obiektów budowlanych;
  3. lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym.
 5. W granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości:
  1. dla funkcji podstawowej - 1 miejsce na 150 m2 pow. terenu;
  2. dla lokali gastronomicznych - 1 miejsce na każde 30 m2 powierzchni użytkowej;
  3. dla pozostałych usług - 1 miejsce na każde 50 m2 pow. użytkowej;
  4. dla lokali mieszkalnych - 1 miejsce na każde mieszkanie.
 6. Zabudowa powinna odpowiadać następującym warunkom:
  1. wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy, nie może przekraczać 9 m;
  2. liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu;
  3. wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,1;
  4. zadaszenie zabudowy - dachami symetrycznymi dwuspadowymi z dopuszczeniem naczółków, o nachyleniu połaci od 35° do 50° z pokryciem ceramicznym, ceramicznopodobnym (dachówką cementową barwioną) w tradycyjnych kolorach (naturalnej ceramiki), gontem lub trzciną;
  5. usytuowanie zabudowy powinno odpowiadać obowiązującym i nieprzekraczalnym liniom zabudowy naniesionym na rysunku planu.
 7. W pasie terenu przylegającym do linii brzegowej o szerokości 70 m ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów budowlanych, również obiektów tymczasowych (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane).
 8. Dopuszcza się wariantowe wykonanie plaży:
  1. jako pomostowej;
  2. jako piaszczysto-trawiastej na terenie po jego uprzednim uzdatnieniu.
 9. Teren  obsłużony przez drogę i sieci  inżynieryjne wymienione  w  § 33 pkt 23.
 10. Rozpoczęcie inwestowania uwarunkowane jest sporządzeniem projektu zagospodarowania terenu obejmującego cały teren elementarny, poprzedzonego szczegółową inwentaryzacją szaty roślinnej. W projekcie należy uwzględnić planowane podpiętrzenie wody w jeziorze Wełtyń o 0,30 m wynikające z realizacji „Programu retencji wody w woj. szczecińskim”.

§ 21.

 1. 45b UPt - teren elementarny przeznaczony na funkcję podstawową - usługi publiczne turystyki  i wypoczynku - przystań wodna.
 2. Dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniającej - usług komercyjnych związanych z funkcją podstawową oraz lokali mieszkalnych o charakterze służbowym.
 3. Wprowadza się zakaz lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym.
 4. W granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości:
  1. dla funkcji podstawowej - 1 miejsce postojowe na 4 użytkowników;
  2. dla usług komercyjnych - 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej;
  3. dla lokali mieszkalnych - 1 miejsce postojowe na każde mieszkanie.
 5. Zabudowa powinna odpowiadać następującym warunkom:
  1. wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy, nie może przekraczać 9 m;
  2. liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu;
  3. wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,1;
  4. zadaszenie zabudowy - dachami symetrycznymi dwuspadowymi z dopuszczeniem naczółków, o nachyleniu połaci od 35° do 50° z pokryciem ceramicznym, ceramicznopodobnym (dachówką cementową barwioną) w tradycyjnych kolorach (naturalnej ceramiki), gontem lub trzciną;
  5. usytuowanie zabudowy powinno odpowiadać obowiązującym i nieprzekraczalnym liniom zabudowy naniesionym na rysunku planu.
 6. Teren obsłużony przez drogę i sieci inżynieryjne wymienione w  § 33  pkt 23.
 7. Rozpoczęcie inwestowania uwarunkowane jest sporządzeniem projektu zagospodarowania terenu obejmującego cały teren elementarny, poprzedzonego szczegółową inwentaryzacją szaty roślinnej. W projekcie należy uwzględnić planowane podpiętrzenie wody w jeziorze Wełtyń o 0,30 m wynikające z realizacji „Programu retencji wody w woj. szczecińskim”.

§ 22.

 1. 46 WS - teren elementarny przeznaczony na kanał wód śródlądowych stojących.
 2. Dopuszcza się modernizację istniejącego kanału, w tym jego powiększenie i przystosowanie do potrzeb turystyki wodnej.

§ 23.

 1. 47 UPs, 61 UPs - tereny elementarne przeznaczone na funkcję podstawową - usługi publiczne sportu.
 2. Na terenie oznaczonym symbolem 47 UPs wprowadza się zakaz zabudowy.
 3. Na obu terenach obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów kontenerowych.
 4. W granicach terenu 61 UPs należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 1 miejsce postojowe na każde 200 m2 powierzchni terenu.
 5. Na terenie 61 UPs dopuszcza się wyłącznie zabudowę związaną z funkcją podstawową, spełniającą niżej wymienione warunki:
  1. wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy, nie może przekraczać 9 m;
  2. liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu;
  3. łączna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 10% powierzchni terenu;
  4. dachy symetryczne o nachyleniu połaci od 35° do 50° z pokryciem wyłącznie ceramicznym;
  5. dopuszcza się sytuowanie obiektów na granicy nieruchomości, pod warunkiem zastosowania oddzieleń przeciwpożarowych o odporności ogniowej minimum 120 minut.
 6. Na granicy z terenem przyległym należy zastosować nasadzenia drzew liściastych.
 7. Tereny obsłużone przez drogi i sieci inżynieryjne wymienione w odpowiednich pkt § 33.
 8. Rozpoczęcie inwestowania uwarunkowane jest sporządzeniem projektu zagospodarowania terenu obejmującego cały teren elementarny, poprzedzonego szczegółową inwentaryzacją szaty roślinnej.
 9. Część terenu 61 UPs objęta strefą „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - Wełtyń stan. 12 (AZP: 34-05/121) - ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, osada ze średniowiecza; obowiązuje ustalenie § 44 ust.2.

§ 24.

 1. 48 UTL, 65 UTL - tereny elementarne przeznaczone na funkcję podstawową turystyczną w zabudowie letniskowej indywidualnej.
 2. W obrębie terenu elementarnego 65 UTL wydziela się tereny wyznaczone liniami wewnętrznego podziału oznaczone symbolami KUw.5, KUw.6 i KUw.7 przeznaczone pod drogi wewnętrzne o szerokości w liniach rozgraniczających odpowiednio: KUw.5 – od 6 do 15 m, KUw.6 – od 4 do 10 m, na placyku do zawracania 25 m, KUw.7 – 5m, stanowiące dojazd do obiektów letniskowych.
 3. W granicach działki letniskowej należy zapewnić miejsca postojowe dla min. dwóch samochodów osobowych.
 4. Dopuszcza się wycinkę istniejącego drzewostanu wyłącznie w miejscach lokalizacji obiektów kubaturowych.
 5. W granicach działki należy zapewnić min. 70 % powierzchni biologicznie czynnej.
 6. Minimalna powierzchnia działki nowoprojektowanej - 1000 m2.
 7. Zabudowa powinna odpowiadać następującym warunkom:
  1. wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy, nie może przekraczać 9 m;
  2. liczba kondygnacji, nie może przekraczać dwóch, w tym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu;
  3. wskaźnik intensywności zabudowy działki nie może przekraczać wartości - 0,35;
  4. zadaszenie zabudowy - dachami symetrycznymi dwuspadowymi o nachyleniu połaci od 35° do 50° z pokryciem ceramicznym,  ceramicznopodobnym (dachówką cementową barwioną) w tradycyjnych kolorach (naturalnej ceramiki), gontem lub trzciną;
  5. na terenie 48 UTL obiekty  usytuowane szczytowo wzdłuż ul. Wirowskiej, zrealizowane wg dokumentacji powtarzalnej, tzn. jednej dokumentacji technicznej z koniecznością jej  adaptacji  do warunków lokalizacji;
  6. usytuowanie zabudowy powinno odpowiadać obowiązującym i nieprzekraczalnym liniom zabudowy naniesionym na rysunku planu.
 8. Wprowadza się zakaz lokalizacji garaży blaszanych oraz obiektów o charakterze kontenerowym.
 9. Teren 48 UTL wymaga - z uwagi na planowane podpiętrzenie wody w jeziorze Wełtyń o 0,30 m - obwałowania o wysokości 0,80 m wzdłuż południowej linii rozgraniczenia drogi KUd 23 oraz na granicy z terenem 63a ZW.  Warunkiem wykonania obwałowania jest przystąpienie do realizacji „Programu retencji wody w woj. szczecińskim”.
 10. Teren 65 UTL objęty strefą „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - Wełtyń stan. 11 (AZP: 34-05/120) - osada ze starożytności; obowiązuje ustalenie § 44 ust. 2.
 11. Tereny obsłużone przez drogi i sieci inżynieryjne wymienione w ust. 3 oraz w odpowiednich pkt § 33.

§ 25.

 1. 54 UCt/PP - teren elementarny przeznaczony na funkcję podstawową - usługi komercyjne turystyki - hotelowo-pensjonatowe, rekreacji i sportów związanych z wypoczynkiem, np. konnych.
 2. Dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniającej:
  1. usług komercyjnych uzupełniających funkcję podstawową;
  2. mieszkania dla właściciela oraz lokali mieszkalnych o charakterze służbowym.
 3. Jako alternatywne przeznaczenie terenu ustala się usługi produkcyjne lub rzemieślnicze, nie skutkujące koniecznością utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania - z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku realizacji funkcji określonej w ust. 3 wyklucza się realizację funkcji określonej w ust. 1.
 5. Teren dawnej cegielni stanowi obszar o walorach kulturowo-krajobrazowych - każda inwestycja będzie wymagała uzgodnienia z organem właściwym w zakresie ochrony dóbr kultury.
 6. W przypadku lokalizacji funkcji podstawowej określonej w ust. 1 w granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości:
  1. dla lokali mieszkalnych - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie;
  2. dla lokali usługowych - 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej;
  3. dla obiektów pensjonatowych - 1 miejsce postojowe na 2 łóżka.
 7. W przypadku lokalizacji funkcji alternatywnej określonej w ust. 3 w granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości: 1 miejsce postojowe na 3 zatrudnionych.
 8. W granicach terenu elementarnego należy zapewnić min. 50 % powierzchni biologicznie czynnej.
 9. Obowiązuje zakaz wtórnych podziałów parcelacyjnych.
 10. Obsługa komunikacyjna terenu - od ulicy oznaczonej symbolem KUl. 05.
 11. Zabudowa powinna odpowiadać następującym warunkom:
  1. wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,35;
  2. wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy nie może przekraczać 11,5 m;
  3. liczba kondygnacji nie może przekraczać trzech, w tym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu;
  4. zadaszenie nowej zabudowy - dachami symetrycznymi dwuspadowymi o nachyleniu połaci około 45°, z pokryciem ceramicznym lub ceramicznopodobnym (dachówka cementowa barwiona) w tradycyjnych kolorach (naturalnej ceramiki);
  5. usytuowanie nowej zabudowy  powinno odpowiadać  obowiązującym i nieprzekraczalnym liniom zabudowy naniesionym na rysunku planu.
 12. W granicach terenu elementarnego, wokół obszaru zabudowanego wyznaczonego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, obowiązuje urządzenie terenu zieleni niskiej.
 13. Teren obsłużony przez drogę i sieci inżynieryjne wymienione w § 33 pkt 5 oraz dojazd wymieniony w § 5 ust. 6.

§ 26.

 1. 56 UCt - teren przeznaczony na funkcję podstawową - usługi komercyjne turystyki  - hotelowo-pensjonatowe, rekreacji i sportów związanych z wypoczynkiem, np. konnych.
 2. Dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniającej - mieszkania dla właściciela oraz lokali mieszkalnych o charakterze służbowym.
 3. W granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości:
  1. dla lokali mieszkalnych - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie;
  2. dla usług komercyjnych - 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej;
  3. dla obiektów pensjonatowych - 1 miejsce postojowe na 2 łóżka.
 4. W granicach terenu elementarnego należy zapewnić min. 70 % powierzchni biologicznie czynnej.
 5. Obowiązuje zakaz wtórnych podziałów parcelacyjnych.
 6. Obsługa komunikacyjna terenu - od ulicy oznaczonej symbolem KUl.05.
 7. Zabudowa powinna odpowiadać następującym warunkom:
  1. wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy nie może przekraczać 10,5 m;
  2. liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu;
  3. wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać wartości 0,3;
  4. zadaszenie zabudowy - dachami symetrycznymi dwuspadowymi o nachyleniu połaci około 45°, z pokryciem ceramicznym lub ceramicznopodobnym (dachówka cementowa barwiona) w tradycyjnych kolorach (naturalnej ceramiki);
  5. usytuowanie nowej zabudowy powinno odpowiadać  obowiązującym  i nieprzekraczalnym liniom zabudowy naniesionym na rysunku planu.
 8. Teren  obsłużony przez drogę i sieci inżynieryjne wymienione w § 33 pkt 5.

§ 27

 1. 59 ZL - teren elementarny przeznaczony na funkcję podstawową - lasy w rozumieniu ustawy o lasach.
 2. Ustala się zachowanie istniejącego zagospodarowania.

§ 28.

 1. 60 ZW,  63 ZW, 63a ZW, 63b ZW, 63c ZW - tereny elementarne przeznaczone na funkcję podstawową - zieleń wysoka i zbiorowiska zaroślowe nieużytków antropogenicznych oraz strefy brzegowej jeziora, stanowiące element korytarzy ekologicznych.
 2. Teren elementarny oznaczony symbolem 60 ZW zakwalifikowany jest do objęcia ochroną prawną jako użytek ekologiczny; obowiązują zakazy:
  1. pozyskiwania, niszczenia, uszkadzania drzew oraz innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami ochrony przyrody;
  2. zbioru dziko rosnących roślin;
  3. wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów i nieczystości;
  4. zmiany stosunków wodnych;
  5. zakłócania ciszy i palenia ognisk;
  6. ruchu pojazdów, z wyjątkiem służb porządkowych.
 3. W obrębie wymienionych terenów elementarnych obowiązuje zakaz zabudowy.
 4. Część terenu 63 ZW objęta strefą „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - Wełtyń stan. 11 (AZP: 34-05/120) - osada ze starożytności; obowiązuje ustalenie § 44 ust. 2.

Rozdział III
ROZGRANICZENIE TERENÓW I ZASADY PARCELACJI

§ 29.

 1. Granice terenów elementarnych oznaczono na rysunku planu linią grubą ciągłą.
 2. Granice wewnętrznych wydzieleń w obrębie terenów elementarnych oznaczono na rysunku planu linią ciągłą średniej grubości.

§ 30. Granice nowych podziałów parcelacyjnych określono jako proponowane i oznaczono na rysunku planu linią cienką przerywaną.

§ 31.

 1. Nowe działki budowlane wydziela się pod warunkiem, że przylegają one do istniejących dróg wydzielonych geodezyjnie lub ulic wyznaczonych w planie.
 2. Nowe działki wydziela się pod warunkiem zachowania pasa ogólnodostępnego o minimalnej szerokości 10 m wzdłuż linii brzegowej jezior.
 3. Na terenie objętym zmianą planu obowiązuje zakaz dokonywania podziałów i wydzielania nowych działek wynikających z potrzeb istniejącego i lokalizacji nowego zagospodarowania tymczasowego.

Rozdział IV
ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ I INŻYNIERYJNEJ

§ 32.

 1. Projektowane tereny ulic głównych, zbiorczych, lokalnych, dojazdowych, wydzielonych ciągów komunikacji pieszo-jezdnej, konnej i pieszej uznaje się za tereny dróg publicznych.
 2. Teren pod elementami integralnie związanymi ze strukturą architektoniczną budynku (jak schodki, ganki) położony w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi ulic, należy wyłączyć z tego obszaru i włączyć w granice działki zabudowanej budynkiem.
 3. Ustala się przebieg ścieżki rowerowej pokazany na rysunku planu.
 4. Ustala się przebieg tras konnych pokazany na rysunku planu.
 5. Na terenie objętym zmianą planu obowiązuje zakaz lokalizacji wydzielonych parkingów dla samochodów ciężarowych.
 6. Na terenach przeznaczonych pod drogi publiczne, objętych strefami „W III” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązuje ustalenie § 44 ust. 2.
 7. Tereny elementarne wymienione w § 4 - § 28 obsłużone są przez układ komunikacyjny i sieci inżynieryjne wymienione w § 33.

§  33. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą ustala się następujący układ komunikacyjny kołowy:

 1. KUg.01 - ulica główna, północne obejście miejscowości Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120. Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia; skrzyżowania nie częściej niż co 600 m; obsługa komunikacyjna terenów przyległych nowozagospodarowanych jedynie poprzez przewidziane w planie skrzyżowania; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 25 m do 30 m, przy skrzyżowaniach do 80 m, na łukach do 45 m; przejście nad drogą KUl.04 w drugim poziomie.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Projektowany rurociąg tłoczny z m. Gardno ø 160 PCV.
  • Projektowany rurociąg przesyłowy wody ø 160 PE.
  •   Istniejąca linia napowietrzna 15 kV do likwidacji.
  • Projektowana linia kablowa SN.
  • Projektowana linia napowietrzna SN.
 2. KUz.02 - ulica zbiorcza, od drogi KUg.01 w ciągu ul. Gryfińskiej do drogi KUg.01. Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach własności od 11 m do 27 m.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Istniejąca sieć wodociągowa.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
  • Projektowany rurociąg tłoczny z m. Gardno ø 160 PCV.
  • Projektowany rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych lokalnych ø 110 PCV.
  • Projektowana kanalizacja deszczowa ø 300 PCV.
  • Projektowane fragmenty linii kablowej SN.
 3. KUl.03 - ulica lokalna, ul. Szkolna od ul. Gryfińskiej do ul. Niepodległości. Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach własności od 13 m do 14,5 m z wyjątkiem placów i skrzyżowań, gdzie osiąga 40 m; dopuszczone place i bogata zieleń przyuliczna.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Istniejąca sieć wodociągowa.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
 4. KUl.04 - ulica lokalna, z kierunku zachodniego od skrzyżowania z drogami KUl.06 i KUd.24 poprzez ulicę Niepodległości i Łużycką do północnej granicy miejscowości w kierunku jez. Zamkowego. Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach własności lub pomiędzy granicami własności a skarpami nasypów lub wykopów od 9 m do 24 m; dopuszcza się bogatą zieleń przyuliczną; przejście pod drogą KUg.01 w drugim poziomie.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Istniejąca i projektowana sieć wodociągowa  ø 110 PE.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
  • Projektowana kanalizacja deszczowa ø 300 ÷ ø 400 PCV.
  • Projektowane rurociągi tłoczne ø 110 PCV.
  • Projektowane fragmenty linii kablowej SN.
 5. KUl.05 - ulica lokalna, w ciągu ul. Leśnej, wzdłuż zachodniej granicy miejscowości od drogi KUg.01 do KUl.06. Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach własności lub pomiędzy granicami własności  a skarpami nasypów lub wykopów od 11,5 m do 16 m; dopuszcza się bogatą zieleń przyuliczną.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Istniejąca i projektowana sieć wodociągowa ø 110 PE.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
  • Projektowany rurociąg tłoczny ø 110 PCV.
 6. KUl.06 - ulica lokalna, od KUl.04 do KUl.05 wzdłuż południowo - zachodniej granicy miejscowości. Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach własności lub pomiędzy granicami własności a skarpami nasypów lub wykopów od 9 m do 17 m; dopuszcza się bogatą zieleń przyuliczną; przy skrzyżowaniu z KUl.04 zlokalizowany został parking KS.28.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Istniejąca linia kablowa 15 kV.
 7. KUl.07 - ulica lokalna, od KUz.02 do KUl.04. Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia; szerokość w liniach rozgraniczających 15 m od strony wschodniej ograniczona granicą własności, w rejonie skrzyżowań do 34 m; dopuszczone place i bogata zieleń przyuliczna.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Projektowana sieć wodociągowa ø 110 PE.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
  • Projektowana kanalizacja deszczowa ø 300 PCV.
  • Projektowana linia kablowa SN.
 8. KUl.08 - ulica lokalna, od KUz.02 do KUl.04. Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia; szerokość w liniach rozgraniczających 12 m.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Projektowana sieć wodociągowa ø 110 PE.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
  • Projektowana kanalizacja deszczowa ø 200 ÷ ø 300 PCV.
  • Projektowana linia kablowa SN.
 9. KUl.09 - ulica lokalna, od KUz.02 (ul. Gryfińskiej) poprzez ulicę Podgórną, skrzyżowanie z KUg.01 do północnej granicy miejscowości. Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 12 m do 15 m.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Istniejąca sieć wodociągowa.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
  • Projektowana kanalizacja deszczowa ø 300 PCV.
  • Projektowana linia kablowa SN.
 10. KUl.10 - ulica lokalna, we wschodniej części miejscowości od ul. Gryfińskiej (KUz.02) wzdłuż jez. Wełtyń w kierunku miejscowości Chwarstnica. Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach własności lub pomiędzy granicami własności a skarpami nasypów lub wykopów od 15 m do 21 m.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Istniejąca i projektowana sieć wodociągowa ø 90 PE.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
  • Istniejąca linia napowietrzna 15 kV.
 11. KUl.11 - ulica lokalna, od ulicy KUl.10 w kierunku południowo-wschodnim. Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 15 m do 29 m.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Istniejąca i projektowana sieć wodociągowa ø 90 PE.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
 12. KUl.12 - ulica lokalna, od drogi KUg.01 w kierunku północno-wschodniej granicy miejscowości. Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach własności lub pomiędzy granicami własności, a skarpami nasypów lub wykopów od 13 m do 21 m za wyjątkiem skrzyżowań, gdzie dochodzi do 69 m; dopuszcza się bogatą zieleń przyuliczną.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Istniejąca sieć wodociągowa.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
  • Projektowany rurociąg tłoczny ø 110 PCV.
 13. KUd.13 - ulica dojazdowa, od drogi KUl.12 wzdłuż jez. Zamkowego w kierunku północnym. Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia lub ciąg pieszo-jezdny bez wydzielenia jezdni i chodników; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach własności lub pomiędzy granicami własności, a skarpami nasypów lub wykopów od 10 m do 18,5 m.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Istniejąca sieć wodociągowa.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
  • Projektowany rurociąg tłoczny ø 110 PCV.
 14. KUd.14 - ulica dojazdowa, od ul. łużyckiej (KUl.04) do ul. Podgórnej (KUl.09). Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia lub ciąg pieszo-jezdny bez wydzielenia jezdni i chodników; szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, na odcinku od KX.31 do ul. Podgórnej 9 m, na łuku do 15 m.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Projektowana sieć wodociągowa ø 110 PE.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
  • Projektowana kanalizacja deszczowa ø 200 ÷ ø 300 PCV.
  • Projektowana linia kablowa SN.
 15. KUd.15 - ulica dojazdowa, ul. Mickiewicza od ul. Gryfińskiej (KUz.02) do ul. Niepodległości (KUl.04). Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia lub ciąg pieszo-jezdny bez wydzielenia jezdni i chodników; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach własności od 6,5m do 17 m; dopuszczone place i bogata zieleń przyuliczna.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Istniejąca sieć wodociągowa.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
  • Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych ø 200 PCV.
 16. KUd. 16 - ulica dojazdowa, ul. B. Chrobrego od ul. Gryfińskiej (KUz.02) do ul. Niepodległości (KUl.04). Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia lub ciąg pieszo-jezdny bez wydzielenia jezdni i chodników; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach własności od 10 m do 16 m.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Istniejąca sieć wodociągowa.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
  • Projektowana kanalizacja deszczowa  ø 400 PCV.
 17. KUd.17 - ulica dojazdowa, ulica  Kościelna od ul. Niepodległości (KUl.04) do ul. B. Chrobrego (KUd.16). Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia lub ciąg pieszo-jezdny bez wydzielenia jezdni i chodników; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach własności od 6 m do 12,5 m.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Istniejąca sieć wodociągowa.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
  • Projektowana kanalizacja deszczowa ø 200 PCV.
 18. KUd.18 - ulica dojazdowa, od KUl.07 do KUl.08. Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia lub ciąg pieszo-jezdny bez wydzielenia jezdni i chodników; szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, w łuku do 14 m, na placach do zawracania do 33 m; dla obsługi działek możliwe wykonanie sięgaczy bez przejazdu z placami do zawracania.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Projektowana sieć wodociągowa ø 90 ÷ ø 110 PE.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
  • Projektowana kanalizacja deszczowa ø 200 ÷ ø 300 PCV.
  • Projektowana linia kablowa SN.
 19. KUd.19 - ulica dojazdowa, ul. 1-go Maja od ul. Gryfińskiej (KUz.02) do ul. Niepodległości (KUl.04). Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia lub ciąg pieszo-jezdny bez wydzielenia jezdni i chodników; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach własności od 5,5 m do 13 m.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Istniejąca sieć wodociągowa.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
  • Projektowana kanalizacja deszczowa ø 200 PCV.
 20. KUd.20 - ulica dojazdowa, od ul. Gryfińskiej (KUz.02) do ul. Szkolnej (KUl.03). Przekrój poprzeczny: ciąg pieszy z możliwością dojazdu do posesji; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach własności od 5 m do 13,5 m.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
 21. KUd.21 - ulica dojazdowa, bez przejazdu od skrzyżowania ulic Gryfińskiej (KUz.02) i Podgórnej KUl.09) w kierunku KUg.01. Przekrój poprzeczny: ciąg pieszo-jezdny bez wydzielenia jezdni i chodników, ulica bez przejazdu z placem do zawracania; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach własności od 8 m do 18 m na placu do zawracania.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Projektowana sieć wodociągowa ø 90 PE.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
  • Projektowana kanalizacja deszczowa ø 200 PCV.
  • Projektowana linia kablowa SN.
 22. KUd.22 - ulica dojazdowa, od KUl.08 do ul. Mickiewicza (KUd.15). Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia lub ciąg pieszo-jezdny bez wydzielenia jezdni i chodników, ulica bez przejazdu z placem do zawracania, połączona z ul. Mickiewicza ciągiem pieszym; szerokość w liniach rozgraniczających 10m, na placu do zawracania 33 m.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Projektowana sieć wodociągowa ø 90 PE.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
  • Projektowana kanalizacja deszczowa ø 200 PCV.
 23. KUd.23 - ulica dojazdowa, ul. Wirowska od KUl.04 w kierunku południowo-zachodnim. Przekrój poprzeczny: ciąg pieszo-jezdny bez wydzielenia jezdni i chodników, dojazd do posesji; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach własności od 6 m do 22 m na placu do zawracania.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Istniejąca sieć wodociągowa.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
  • Projektowany fragment linii kablowej SN.
 24. KUd.24 - ulica dojazdowa, od skrzyżowania z ulicami KUl.04 i KUl.06 do jeziora Wełtyń wzdłuż południowej granicy miejscowości. Przekrój poprzeczny: ciąg pieszo-jezdny bez wydzielenia jezdni i chodników, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 4,5 m do 20,5 m; dopuszcza się bogatą zieleń przyuliczną.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Projektowana sieć wodociągowa ø 90 PE.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
 25. KUd.25 - ulica dojazdowa, bez przejazdu od KUl.09. Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia lub ciąg pieszo-jezdny bez wydzielenia jezdni i chodników, ulica bez przejazdu, z placem do zawracania; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 10 m do 16 m, na placu do zawracania 26 m.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Projektowana sieć wodociągowa ø 90 PE.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna  ø 200 PCV.
  • Projektowana kanalizacja deszczowa ø 200 ÷ ø 300 PCV.
 26. KUd.26 - ulica dojazdowa, bez przejazdu od ul. Gryfińskiej. Przekrój poprzeczny: ciąg pieszo-jezdny bez wydzielenia jezdni i chodników, ulica bez przejazdu, z placem do zawracania; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach własności od 4,5 m do 10 m, na placu do zawracania 15 m .
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Istniejąca sieć wodociągowa.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
 27. KUd.27 - ulica dojazdowa, od ul. Łużyckiej wzdłuż jeziora Zamkowego. Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach własności lub pomiędzy granicami własności a skarpami nasypów lub wykopów od 6 m do 16 m.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Projektowany fragment linii kablowej SN.
 28. KS.28 - parking, przy skrzyżowaniu KUl.04 i KUl.06. Parking dla samochodów osobowych i autokarów. Planowane oświetlenie terenu, utwardzenie powierzchni placu. Obowiązuje zakaz mycia i zakaz tankowania paliwa.
  • Ustalenia inżynieryjne:
  • Podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej.
  • Odprowadzenie wód opadowych do zbiornika retencyjnego.
 29. KX.29 - ciąg pieszy, od placu do zawracania w ciągu KUd.22 do ul. Mickiewicza (KUd.15). Szerokość w liniach rozgraniczających 4m.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Bez uzbrojenia.
 30. KX.30 - ciąg pieszy, od ul. Gryfińskiej (KUz.02) do KUd.14. Szerokość w liniach rozgraniczających 4,5 m.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Projektowana linia kablowa SN.
 31. KX.31 - ciąg pieszy, od ul. Gryfińskiej (KUz.02) do KUd.14. Szerokość w liniach rozgraniczających 3 m.
  • Ustalenia inżynieryjne dla sieci zlokalizowanych w pasie drogowym:
  • Projektowana linia kablowa SN.
  • Projektowana kanalizacja sanitarna ø 200 PCV.
  • Projektowana kanalizacja deszczowa ø 200 ÷ ø 300 PCV.

§ 34.

 1. Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe przewiduje się docelowo ze zbiorników retencyjnych wody w Gryfinie poprzez sieć wodociągową przesyłową oraz istniejącą i planowaną w ulicach komunalną sieć wodociągową. Istniejące ujęcie w Wełtyniu stanowić będzie rezerwę wody dla zaopatrzenia docelowego.
 2. Do czasu wykonania sieci wodociągowej przesyłowej z Gryfina planuje się rozbudowę istniejącego ujęcia  wody  w  Wełtyniu  zgodnie  z  ustaleniami § 14.
 3. Istniejące ujęcie wody przy starej cegielni (w granicach terenu elementarnego 54 UCt/PP) przewiduje się do likwidacji.
 4. Niezależnie od zaopatrzenia w wodę z sieci należy przewidzić zaopatrzenie miejscowości z awaryjnych studni publicznych o wydajności 15 dm3/d x M - zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe z hydrantów ulicznych naziemnych montowanych na sieci wodociągowej oraz lokalnych zbiorników przeciwpożarowych.

§ 35.

 1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych należy zapewnić poprzez nowoprojektowane kolektory grawitacyjne ułożone w ulicach do lokalnych przepompowni ścieków, oznaczonych na rysunku planu symbolami od P 2  do P 10, skąd zostaną przepompowane do centralnej przepompowni ścieków oznaczonej na rysunku planu symbolem P 1, a z niej tłoczone bezpośrednio do oczyszczalni ścieków w Gryfinie.
 2. Planuje się dodatkowo wykonanie rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki sanitarne z miejscowości Gardno poprzez Wełtyń.
 3. Przepompownie ścieków oznaczone symbolami P 1 - P 10 należy wykonać jako bezskratkowe, a ich teren wydzielić i ogrodzić.
 4. Do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków należy przewidzieć możliwość odprowadzenia ścieków jedynie do szczelnych zbiorników wybieralnych dostosowanych do potrzeb funkcji projektowanego obiektu.

§ 36.

 1. Odprowadzenie wód opadowych z terenów ulic oraz dachów obiektów projektowanych planuje się poprzez nowoprojektowaną sieć kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych odparowujących, oznaczonych na rysunku planu symbolami od ZR 1 do ZR 3.
 2. Zbiorniki retencyjne odparowujące należy wykonać jako ziemne, uszczelnione geomembraną, usytuowane na terenach wydzielonych zgodnie z rysunkiem planu i ogrodzonych. Przed odprowadzeniem wód opadowych do zbiorników należy zastosować separatory piasków i związków ropopochodnych.
 3. Odprowadzenie wód opadowych z dachów obiektów istniejących przewiduje się bezpośrednio na teren.

§ 37.

 1. Zaopatrzenie w energię cieplną przewiduje się systemem ogrzewania indywidualnego za pośrednictwem paliw stałych i płynnych.
 2. Dopuszcza się wykorzystanie do celów grzewczych energii elektrycznej.

§ 38.

 1. Zaopatrzenie w energię elektryczną należy zapewnić poprzez wykorzystanie istniejących stacji transformatorowych słupowych 15/0,4 kV oznaczonych na rysunku planu symbolami TE 1 - TE 7 oraz budowę nowych stacji 15/0,4 kV słupowych i kubaturowych typu miejskiego na wydzielonych terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami TE 8 - TE 13.
 2. Zasilanie stacji transformatorowych przewiduje się liniami SN napowietrznymi i kablowymi doziemnymi, oznaczonymi na rysunku planu.
 3. Sieć rozdzielczą 0,4 kV na terenach zabudowy projektowanych przewiduje się jako kablową, wyprowadzoną z projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV.
 4. Oświetlenie nowoprojektowanych terenów przewiduje się liniami kablowymi z oprawami sodowymi zainstalowanymi na słupach stalowych. Kablową sieć oświetleniową należy wyprowadzić z projektowanych stacji transformatorowych.
 5. Obowiązuje zadaszenie obiektów stacji transformatorowych kubaturowych typu miejskiego dachami symetrycznymi o nachyleniu połaci ok. 45° o pokryciu ceramicznym lub ceramicznopodobnym.
 6. Wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów o charakterze kontenerowym.

Rozdział V
OCHRONA DÓBR KULTURY

§ 39.

 1. Dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków i zakwalifikowanych do wpisu, oznaczonych na rysunku planu, obowiązuje:
  1. trwałe zachowanie obiektu wpisanego (zakwalifikowanego do wpisu) do rejestru zabytków;
  2. utrzymanie otoczenia obiektu zabytkowego zgodnie z historycznym zagospodarowaniem;
  3. zgoda organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury w sprawie wszelkich zmian w obiekcie zabytkowym.
 2. Dla obiektów w ewidencji konserwatorskiej oznaczonych na rysunku planu obowiązuje:
  1. utrzymanie tradycyjnej kompozycji architektonicznej obiektu;
  2. opiniowanie przez organ właściwy w zakresie ochrony dóbr kultury wszystkich działań mających wpływ na wygląd obiektu;
  3. w przypadku rozbiórki obiektu - opracowanie dokumentacji konserwatorskiej obiektu przed dokonaniem rozbiórki, w zakresie określonym przez organ właściwy w zakresie ochrony dóbr kultury.

§ 40. W strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej obowiązuje:

 1. trwałe zachowanie wszystkich elementów historycznego układu przestrzennego;
 2. konieczność uzyskiwania każdorazowo zezwolenia organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury na wszelkie prace remontowo-budowlane  i inwestycyjne.

§ 41.

 1. W strefie „B” ochrony konserwatorskiej obowiązują:
  1. zachowanie i rewaloryzacja elementów układu przestrzennego wsi (rozplanowanie ulic i placów wraz z zachowanymi nawierzchniami kamiennymi, układ zabudowy siedlisk gospodarstw chłopskich, formy architektoniczne zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, zieleń komponowana w postaci alejowych i szpalerowych obsadzeń ulic i placów oraz tzw. bram zielonych - para drzew przed frontem budynku mieszkalnego);
  2. usunięcie lub przebudowa obiektów kolidujących;
  3. opiniowanie dokumentacji projektowej przez organ właściwy w zakresie ochrony dóbr kultury.
 2. W strefie „B” ochrony konserwatorskiej ustala się następujące warunki dla zabudowy projektowanej oraz istniejącej poddawanej przebudowie lub rozbudowie:
  1. dla budynków o prostej bryle obowiązuje rzut prostokątny o proporcjach szerokości do długości od 2/3 do 2/4;
  2. dla budynków o bryle złożonej obowiązuje maksymalnie uproszczony obrys będący sumą form prostokątnych;
  3. z budynków tworzących zabudowę posesji co najmniej budynek mieszkalny lub usługowy winien stać w obowiązującej linii zabudowy. Przez lokalizację w. w. obiektu w linii zabudowy rozumie się usytuowanie jego ściany elewacyjnej na tej linii. Przez linię zabudowy wysunięte mogą być drobne elementy integralnie związane ze strukturą architektoniczną budynku, jak schodki, ganki, zadaszenia;
  4. wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy obiektu nie może przekraczać 10,5 m. Liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu - za wyjątkiem obiektów gospodarczych adaptowanych, gdzie dopuszcza się 2 kondygnacje + poddasze;
  5. budynki należy lokalizować na ścianach cokołowych o wysokości do 80 cm nad poziomem terenu. W kondygnacji poddasza dopuszcza się możliwość wprowadzenia ścianki kolankowej nie wyższej jednak niż 90 cm;
  6. obowiązują dachy budynków dwuspadowe, symetryczne, o nachyleniu od 45° - 55°, usytuowane kalenicowo lub szczytowo względem ulicy. Pokrycie dachów:
   1. dla budynków usytuowanych wzdłuż ciągów ulicznych (dróg) - ceramiczne lub ceramiczno-podobne (dachówka cementowa, barwiona) w tradycyjnych kolorach naturalnej ceramiki,
   2. dla zabudowy uzupełniającej usytuowanej w głębi działki - jak w lit. a, z dopuszczeniem blachy profilowanej w tradycyjnych kolorach matowych (naturalnej ceramiki);
  7. w elewacjach frontowych budynków mieszkalnych usytuowanych kalenicowo wzdłuż ulicy obowiązuje centralnie usytuowane wejście, zaakcentowane co najmniej jednym z niżej wymienionych elementów:
   1. schodkami,
   2. daszkiem,
   3. gankiem,
   4. usytuowaną nad nimi wystawką dachową,
   5. „zielonymi wrotami” z drzew liściastych.
  8. otwory doświetlające należy projektować jako:
   1. a) otwory okienne w elewacji w kształcie wertykalnych prostokątów, o proporcjach szerokości do wysokości jak 2/3 lub 4/5,
   2. b) w dachu okna połaciowe i lukarny nie sięgające kalenicy o wymiarach mniejszych od okien parteru;
  9. wykończenie elewacji w cegle licowej lub tynkowane, dopuszczalne szalowanie fragmentów drewnem;
  10. ogrodzenia lokalizowane w linii zabudowy, pełne, powiązane ze ścianą elewacji frontowej, o wysokości od 1,20 m do 2,00 m, wykonane jako:
   1. ceglane licowe lub tynkowane,
   2. ceglano-kamienne
   3. ceglano-drewniane;
  11. nowa zabudowa w głębi posesji nie może być realizowana jako wolnostojąca, tzn. powinna stanowić kontynuację istniejącej zabudowy bądź w sposób czytelny przylegać do ściany istniejącego w sąsiedztwie obiektu.

§ 42. W strefie „K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu obowiązuje:

 1. zachowanie i rewaloryzacja układu przestrzennego elementów zagospodarowania cmentarza (rozplanowanie i skład gatunkowy zieleni, rozplanowanie dróg i ścieżek, układ kwater cmentarnych, mała architektura - ogrodzenia, bramy, zabytki sepulkralne - nagrobki, ogrodzenia grobów);
 2. wyłączenie terenu cmentarza spod zabudowy;
 3. opiniowanie dokumentacji projektowej przez organ właściwy w zakresie ochrony dóbr kultury.

§ 43. W strefie „E” ochrony ekspozycji układów i obiektów zabytkowych obowiązuje:

 1. zakaz zabudowy kubaturowej zakłócającej wgląd na zabytkowy obiekt;
 2. uzgadnianie z organem właściwym w zakresie ochrony dóbr kultury wszelkich działań inwestorskich.

§ 44.

 1. W strefie „W II” częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązuje:
  1. zachowanie stanowiska ujętego w ewidencji służby ochrony zabytków oraz wpisanego do rejestru zabytków;
  2. uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac inżynierskich, budowlanych i innych przez organ właściwy w zakresie ochrony dóbr kultury, każdorazowe występowanie o szczegółowe wytyczne konserwatorskie i opinie przed podjęciem decyzji o jakiejkolwiek działalności;
  3. w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji - przeprowadzenie badań ratunkowych na koszt inwestora, wyprzedzających proces przygotowania inwestycji;
  4. zawiadomienie organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury o podjęciu działań związanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum miesięcznym w celu zsynchronizowania robót inwestycyjnych z pracami archeologiczno-konserwatorskimi, z uwzględnieniem sezonowego charakteru badań archeologicznych (od maja do końca września);
  5. uzyskanie stosownego zezwolenia organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury na rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji.
 2. W strefie „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązuje:
  1. uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych przez organ właściwy w zakresie ochrony dóbr kultury;
  2. w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji - przeprowadzenie badań ratunkowych na koszt inwestora;
  3. zawiadomienie organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury o podjęciu działań związanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum dwutygodniowym;
  4. uzyskanie stosownego zezwolenia organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury na rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji.

Rozdział VI
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KRAJOBRAZU

§ 45.

 1. Zakazuje się lokalizacji trwałych obiektów kubaturowych w odległości mniejszej niż 100 m od linii brzegowej jezior za wyjątkiem:
  1. istniejących działek letniskowych w obrębie terenu elementarnego 65 UTL, gdzie ustala się obowiązującą minimalną odległość - 70 m od linii brzegowej;
  2. terenu istniejącej zabudowy wsi Wełtyń o wartościach zabytkowych i kulturowych, objętej strefą „B” ochrony konserwatorskiej, gdzie obowiązują ustalenia dla poszczególnych terenów elementarnych.
 2. W pasie 100-metrowym wymienionym w ust. 1 dopuszcza się lokalizację urządzeń turystyki przywodnej, sportu i rekreacji wg ustaleń planu, z zachowaniem dostępu do wody określonego odrębnymi przepisami.

§ 46. Tereny elementarne oznaczone symbolami 44 MP, 48 UTL, 49 MNj wymagają - z uwagi na planowane podpiętrzenie wody w jeziorze Wełtyń o 0,30 m - obwałowania o wysokości 0,80 m wzdłuż południowej linii rozgraniczenia drogi KUd 23 oraz na granicy z terenem 63a ZW. Warunkiem wykonania obwałowania jest przystąpienie do realizacji „Programu retencji wody w woj. szczecińskim”.

§ 47.

 1. Na terenie objętym zmianą planu obowiązuje zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu.
 2. Na terenie objętym zmianą planu obowiązuje zakaz likwidacji użytków zielonych w odległości 30 m od cieków i zbiorników wodnych.
 3. Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych powinno być oparte o istniejący system oczyszczania gminy z zastosowaniem selektywnej zbiórki odpadów i wywozem na gminne składowisko odpadów.

Rozdział VII
OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH

§ 48.

 1. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne użytków rolnych o łącznej powierzchni 58,4290 ha, w tym:
  1. gruntów rolnych oraz użytków zielonych pochodzenia mineralnego i organicznego o powierzchni 35,3940 ha, w tym:
   • klasy R-II o powierzchni 0,0100 ha pochodzenia mineralnego,
   • klasy R-IIIa o powierzchni 11,4950 ha pochodzenia mineralnego,
   • klasy R-IIIb o powierzchni 22,3700 ha pochodzenia mineralnego,
   • klasy Ps-III o powierzchni 1,5190 ha pochodzenia mineralnego i organicznego (w tym 0,4260 ha pochodzenia organicznego)
   • za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak GZ.tr.057-602-54/03 z dnia 26 września 2003r.;
  2. gruntów rolnych oraz użytków zielonych pochodzenia mineralnego i organicznego o powierzchni 7,9620 ha, w tym:
   • 6,7600 ha gruntów klasy R-IVa pochodzenia mineralnego,
   • 0,2770 ha gruntów klasy R-IVb pochodzenia mineralnego,
   • 0,8310 ha użytków zielonych Ł-IV pochodzenia organicznego,
   • 0,0940 ha użytków zielonych Ł-V pochodzenia organicznego
   • za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego znak SR-R-6-7711/96/2002 z dnia 7 października 2003r.;
  3. gruntów rolnych oraz użytków zielonych pochodzenia mineralnego o powierzchni 14,7010 ha, w tym:
   • 0,4710 ha gruntów klasy R-II,
   • 0,9580 ha gruntów klasy R-IIIa,
   • 2,0825 ha gruntów klasy R-IIIb,
   • 6,1525 ha gruntów klasy R-IVa,
   • 1,4580 ha gruntów klasy R-IVb,
   • 0,8770 ha gruntów klasy R-V,
   • 0,1210 ha gruntów klasy R-VI,
   • 0,0580 ha użytków zielonych Ps-III,
   • 1,0890 ha użytków zielonych Ps-IV,
   • 0,0490 ha użytków zielonych Ps-V,
   • 0,9070 ha użytków zielonych Ps-VI,
   • 0,1040 ha użytków zielonych Ł-IV,
   • 0,3740 ha gruntu pod drogami polnymi.
 2. Pozostałe użytki rolne na obszarze istniejącego zainwestowania wsi otrzymały zgodę na przeznaczenie nierolnicze.

§ 49. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze gruntów leśnych o łącznej powierzchni 6,4830 ha, w tym:

 1. gruntów leśnych o pow. 2,25 ha za zgodą Ministra Środowiska znak ZS-2120/197/2002 z dnia 27 sierpnia 2002r.;
 2. gruntów leśnych o pow. 4,2390 ha za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego znak SR-P-2-6112/23/02 z dnia 19 lipca 2002r.

Rozdział VIII
STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA NALICZENIU OPŁATY PLANISTYCZNEJ

§ 50. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą ustala się, zgodnie z art. 10 ust. 3 w związku z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomości, na 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział IX
USTALENIA KOŃCOWE

§ 51. Do czasu zapotrzebowania terenów na cele zgodne z ustaleniami planu, dopuszcza się dotychczasowy sposób ich wykorzystania.

§ 52. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą uchyla się ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino uchwalone uchwałą Nr XIII/90/90 z dnia 26 kwietnia 1990r. Rady Narodowej w Gryfinie  publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 poz. 204 z dnia 2 maja 1990r.

§ 53. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 54. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jan Ragan

  załączniki do uchwały