Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/196/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg powiatowych - ulic - do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Gryfino i ustalenia ich przebiegu.

UCHWAŁA NR XIV/196/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 października 2003 r.
 

w sprawie zaliczenia dróg powiatowych – ulic – do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Gryfino i ustalenia ich przebiegu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717/ oraz art. 7 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826; z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 80, poz. 717 / uchwala się co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Powiatu Gryfińskiego zalicza się do kategorii dróg gminnych, na odcinkach ustalonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino następujące ulice:

  • Orląt Lwowskich               – odcinek od ul. Hugo Kołłątaja do ul. Pomorskiej w Gryfinie,
  • Bolesława Prusa              – odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Adama Mickiewicza w Gryfinie,
  • Władysława Reymonta    – odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Jana Pawła II w Gryfinie,
  • Juliusza Słowackiego      – odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Kwiatowej w Gryfinie,
  • Targowa                            – odcinek od ul. Słowiańskiej w Gryfinie do końca,
  • Wincentego Witosa         – odcinek od ul. Mieszka I do ul. Łużyckiej w Gryfinie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych – ulic – na terenie miasta Gryfino i  m. Żabnica wraz określeniem ich przebiegu oraz zaliczenia dróg powiatowych – ulic – do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Gryfino i ustalenia ich przebiegu.

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z:

  • uregulowania przebiegu dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta Gryfina zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
  • charakter ulic: Kolejowa – stanowiąca objazd centrum miasta dla ruchu tranzytowego na trasie Szczecin-Dolna Odra, leżąca w ciągu ulic powiatowych tj. ul. Pomorskiej i 9 Maja, jednokierunkowa dla której odpowiednikiem w przeciwnym kierunku jest ul. 9 Maja (droga powiatowa); Hugo Kołłątaja – stanowi przedłużenie ulicy powiatowej tj. ul. Zygmunta Krasińskiego do drogi krajowej nr 31 (ul. Pomorska), stanowiąc jednocześnie objazd centrum miasta dla pojazdów kierujących się w stronę Starego Czarnowa i Pyrzyc; Zielna i Długa – ulice leżące w ciągu drogi powiatowej tj. ulice: Flisacza-Łączna-Fabryczna, łączącej Gryfino z drogą powiatową nr 41451 tj. Czepino-Daleszewo Gryfińskie. W związku z powyższym wskazane jest ujednolicenie kategorii dróg (ulic) zgodnie z ich charakterem oraz obciążeniem ruchem drogowym,
  • charakter ulic: Orląt Lwowskich, Bolesława Prusa, Władysława Reymonta, Juliusza Słowackiego, Targowa, Wincentego Witosa, które mają duże znaczenie w ruchu lokalnym stanowiąc jednocześnie uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom mieszkańców Gryfina, jednoznacznie określa iż przedmiotowe drogi należy zakwalifikować do dróg gminnych /art. 7 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r./,
  • zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pozbawianie kategorii i zaliczanie dróg publicznych do innej kategorii następuje do końca III kwartału danego roku z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia następnego roku. Zapis ten jest zasadny dla dróg, których zarządcy dostają subwencje z budżetu Państwa m.in. drogi powiatowe, jednakże biorąc pod uwagę drogi gminne, które są finansowane z budżetów gminy jak również podjęte w sierpniu br. uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii przedmiotowych dróg powiatowych i zaliczenia powyższych dróg gminnych do dróg powiatowych, podjęcie uchwał przez Radę Miejską w Gryfinie regulujące kategoryzacje dróg jest w pełni uzasadnione. Nadmieniam jednocześnie, że stan kilometrażowy dróg powiatowych i gminnych nie ulega zmianie, gdyż łączny kilometraż pozbawionych kategorii dróg gminnych odpowiada kilometrażowi pozbawionych kategorii dróg powiatowych