Sesja nr XV

UCHWAŁA NR XV/212/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa.

UCHWAŁA NR XV/212/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 grudnia 2003 r.
 

w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; poz. 412 i Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42; Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), uchwala się co następuje :

Rozdział  1

USTALENIA OGÓLNE

§ 1.   

 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXII/299/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. zmienioną uchwałą Nr XLIV/578/02 z dnia 29 maja 2002 r., uchwala się zmianę w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonym uchwałą Nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 1990 r. (publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 poz. 204 z dnia 2 maja 1990 r.) i obejmującą obszar trasy dwutorowej, napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa.
 2. Zmiana w planie obejmuje obszar oznaczony na załącznikach nr:  1,  2,   3,  4,  5,  6  do niniejszej uchwały (rysunku zmiany w planie w skali 1:5000) - o łącznej powierzchni 287,487 ha.
 3. Przedmiotem zmiany w planie jest napowietrzna dwutorowa linia energetyczna 110 kV na trasie od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa wraz z uwzględnieniem oddziaływań tej linii energetycznej na tereny, przez które przebiega.

Rozdział  2

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 2.   Dla terenów funkcjonalnych określonych niniejszą uchwałą ustala się następujące przeznaczenie :

 • 1)   EE  tereny napowietrznych linii energetycznych 110 kV;
 • 2)   NU  teren składowiska odpadów komunalnych;
 • 3)   NU/EE  teren składowiska odpadów komunalnych oraz napowietrznych linii energetycznych;
 • 4)   P  tereny przemysłu;
 • 5)   P/EE  tereny przemysłu oraz napowietrznych linii energetycznych;
 • 6)   RP  tereny upraw polowych;
 • 7)   RP/EE  tereny upraw polowych oraz napowietrznych linii energetycznych;
 • 8)   RZ  tereny łąk i pastwisk;
 • 9)   RZ/EE  tereny łąk i pastwisk oraz napowietrznych linii energetycznych;
 • 10)  S  tereny składów;
 • 11)  S/EE  tereny składów oraz napowietrznych linii energetycznych;
 • 12)  KA  teren autostrady A3 o szerokości w liniach rozgraniczających 70 m;
 • 19)  KGP  droga publiczna w ciągu drogi krajowej nr 31; w klasie drogi głównej ruchu przyspieszonego o szerokości w liniach rozgraniczających według stanu władania;
 • 20)  KG.1  droga publiczna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119; w klasie drogi głównej o szerokości w liniach rozgraniczających według stanu władania;
 • 21)  KG.2  droga publiczna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120; w klasie drogi głównej o szerokości w liniach rozgraniczających według stanu władania;
 • 22)  KZ.1  droga publiczna w ciągu drogi powiatowej nr 41-445; w klasie drogi zbiorczej o szerokości w liniach rozgraniczających według stanu władania;
 • 23)  KZ.2  droga publiczna w ciągu drogi powiatowej nr 41-448; w klasie drogi zbiorczej o szerokości w liniach rozgraniczających według stanu władania;
 • 24)  KZ.3  droga publiczna w ciągu drogi gminnej; w klasie drogi zbiorczej o szerokości w liniach rozgraniczających według stanu władania;
 • 25)  KK  tereny kolejowe;
 • 26)  W  tereny rzeki Tywy.

§ 3.    Na rysunku zmiany w planie wyznacza się oś przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa oraz wskazuje się lokalizację stanowisk słupów w polu o wymiarach 10 x 10 m.

§ 4.   

 1. W granicach terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku zmiany w planie symbolami EE, NU/EE, P/EE, RP/EE, RZ/EE i S/EE obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
 2. Lokalizacja obiektów innych, niż wymienione w ust. 1, będzie wymagała każdorazowo uzgodnienia z dysponentem linii energetycznej.

§ 5.   

 1. W odległości 100 m od osi linii energetycznych (istniejących lub planowanej), obowiązuje strefa ograniczonego użytkowania deszczowni w zależności od zasięgu strugi cieczy.
 2. W strefie, o której mowa w ust. 1, zasięg strugi cieczy deszczowni nie może większy niż dodatni wynik obliczenia wykonanego według wzoru r = l - 3,5 - 1, gdzie:
  r    -    dopuszczalny zasięg strugi cieczy deszczowni (w metrach),
  l    -    odległość zasięgu strugi cieczy deszczowni od osi istniejącej lub planowanej linii energetycznej (w metrach).
 3. Lokalizacja deszczowni w strefie ograniczonego ich użytkowania, będzie wymagała każdorazowo uzgodnienia z dysponentem linii energetycznej.

Rozdział  3

OCHRONA DÓBR KULTURY

§ 6.

 1. W strefach „W II” częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku zmiany w planie, obowiązuje :
  1. zachowanie stanowiska archeologicznego ujętego w ewidencji służby ochrony zabytków oraz wpisanego do rejestru zabytków,
  2. uzgodnienie wszelkich prac inżynierskich, budowlanych i innych przez organ właściwy w zakresie ochrony dóbr kultury oraz wystąpienie o szczegółowe wytyczne konserwatorskie i opinię przed podjęciem decyzji o jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej,
  3. w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji - przeprowadzenie badań ratunkowych wyprzedzających proces przygotowania inwestycji,
  4. zawiadomienie organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury o podjęciu działań związanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum miesięcznym w celu zsynchronizowania robót inwestycyjnych z nadzorem archeologicznym,
  5. uzyskanie stosownego zezwolenia organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury na rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji.
 2. W strefach „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku zmiany w planie, obowiązuje:
  1. uzgodnienie wszelkich prac inżynierskich, budowlanych i innych przez organ właściwy w zakresie ochrony dóbr kultury oraz wystąpienie o szczegółowe wytyczne konserwatorskie i opinię przed podjęciem decyzji o jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej,
  2. w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji - przeprowadzenie badań ratunkowych wyprzedzających proces przygotowania inwestycji,
  3. zawiadomienie organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury o podjęciu działań związanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum dwutygodniowym w celu zsynchronizowania robót inwestycyjnych z nadzorem archeologicznym,
  4. uzyskanie stosownego zezwolenia organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury na rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji.
 3. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy i mogą być prowadzone wyłącznie w okresie od maja do października.
 4. Koszty prowadzenia badań ratunkowych lub nadzoru archeologicznego będą obciążały inwestora.

Rozdział  4

OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

§ 7.  

 1. Zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować w miejsce wskazane przez burmistrza.
 2. Obowiązuje zakaz usuwania zbędnych mas ziemnych do śródpolnych zagłębień terenu porośniętych roślinnością lub wypełnionych wodą.
 3. Prowadzenie prac ziemnych w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody „Tywa” będzie wymagało przestrzegania rygorów określonych w decyzji administracyjnej dotyczącej tej strefy.

Rozdział  5

ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH i LEŚNYCH

§ 8.  

 1. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni - 0,51 ha, w tym :
  1. klasy R-IIIa                0,01 ha               (pod 1 stanowisko słupa)
  2. klasy R-IIIb                0,15 ha               (pod 15 stanowisk słupów)
  3. klasy R-IVa                0,25 ha               (pod 25 stanowisk słupów)
  4. klasy R-IVb                0,04 ha               (pod 4 stanowiska słupów)
  5. klasy Ł-IV                   0,01 ha               (pod 1 stanowisko słupa)
  6. klasy R-V                   0,04 ha               (pod 4 stanowiska słupów)
  7. klasy R-VI                  0,01 ha               (pod 1 stanowisko słupa)
 2. Na cele nieleśne przeznacza się grunty leśne stanowiące własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 2,04 ha - za zgodą Ministra Środowiska znak ZS - 2120/159/2002 z dnia 15 lipca 2002 r.
 3. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej nastąpi pod lokalizację słupów planowanej linii energetycznej, a wyłączenie gruntów z produkcji leśnej nastąpi w celu poszerzenia istniejących tras przebiegu linii energetycznych dla potrzeb planowanej linii energetycznej.

Rozdział  6

STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA NALICZENIU OPŁATY PLANISTYCZNEJ

§ 9.   Wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu przez właściciela albo wieczystego użytkownika fragmentu nieruchomości wyłącznie w granicach zapotrzebowania terenu pod stanowisko słupa, której wartość wzrosła w związku ze zmianą planu, ustala się na 0 % wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział  7

USTALENIA KOŃCOWE

§ 10.  Parametry techniczne napowietrznej linii energetycznej 110 kV oraz usytuowanie słupów nie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu kolejowego i drogowego na drogach publicznych, zapewniać swobodny dostęp do cieków wodnych, a także powinno spełniać inne wymagania określone w przepisach szczególnych.

§ 11.  Na obszarze zmiany w planie tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 24.04.1990 r. - publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 poz. 204, 1990 r.

§ 12.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 13.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jan Ragan