Sesja nr XV

UCHWAŁA NR XV/213/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia  2003r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sobiemyśl.

UCHWAŁA NR XV/213/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 grudnia  2003 r.
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sobiemyśl. 

Na podstawie art.5a i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717) uchwala się co następuje:

§ 1.  Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sobiemyśl w celu odłączenia miejscowości Parsówek od sołectwa Sobiemyśl.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Sobiemyśl w sprawie wyrażenia opinii o odłączeniu miejscowości Parsówek od sołectwa Sobiemyśl.

§ 3. Zebranie wiejskie przeprowadza się w trybie określonym w statucie sołectwa.

§ 4. Wynik konsultacji nie wiąże Rady Miejskiej przy podejmowaniu rozstrzygnięcia co do istoty sprawy i stanowi dla niej  formę opiniodawczą.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

Przepis 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że w sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane konsultacje z jej mieszkańcami,  a  zasady i tryb ich przeprowadzania określa  uchwała rada gminy.
Konsultacji społecznej wymaga realizacja wniosku mieszkańców wsi Parsówek o utworzeniu sołectwa.  Statut Gminy, w przepisie dotyczącym udziału mieszkańców w tworzeniu, znoszeniu, podziale i łączeniu jednostek pomocniczych stanowi, iż sprawy te rozstrzygane są po konsultacjach społecznych.
Podjęcie uchwały ustali zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji w celu realizacji wniosku mieszkańców wsi Parsówek.

Sporządziła:
Krystyna Więch