Sesja nr XV

UCHWAŁA NR XV/211/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Radziszewo.

    

UCHWAŁA NR XV/211/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 grudnia 2003r.
 

 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie  Radziszewo 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717/  oraz art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz.543; z 2001r.Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058 i z 2003r.  Nr 1 poz.15, Nr 80, poz.717,720, 721/    -  u c h w a l a   się,  co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  nieruchomość gruntową nie zabudowaną,  położoną w obrębie Radziszewo, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 232/9 o powierzchni  154 m2.
  2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia, oznaczonej numerem dz. 232/8.

§  2.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§  3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan  Ragan

 

Uzasadnienie

Działka gminna nr 232/9 o pow. 154 m2 , położona w obrębie Radziszewo w planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem:

  • UH – „Sklep – rozbudowa”.

Na działce tej zlokalizowany był zbiornik ppoż., który został przeniesiony na parking przy kościele. Obecnie działka jest wolna.
Małż. Danuta i Józef Lewandowscy, którzy są użytkownikami wieczystymi działki nr 232/8 o pow. 670 m2, na której posadowiony jest pawilon handlowy, wystąpili z wnioskiem o nabycie działki gminnej w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej działki.
Ponieważ działka o pow. 154 m2 nie spełnia warunków samodzielnej działki przewidzianej dla tej funkcji w planie /1000 m2/, zasadnym jest przeznaczenie przedmiotowej działki do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej oznaczonej nr 232/8, zabudowanej pawilonem handlowym.

Sporządziła:
J. Woldańska