Sesja nr XV

UCHWAŁA NR XV/215/03 RADY MIEJSKIEJ W  GRYFINIE z dnia  4 grudnia 2003r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.

UCHWAŁA NR XV/215/03
RADY MIEJSKIEJ W  GRYFINIE
z dnia  4 grudnia 2003r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / DZ. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717 /  uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 13.197.000 zł.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
400      WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 13.197.000
40001   Dostarczanie ciepła 13.197.000
074 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 13.197.000
RAZEM 13.197.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 13.412.460 zł.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600  

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

750.000

60016   Drogi publiczne i gminne 750.000
4270 Zakup usług remontowych 100.000
6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

650.000

 
 700    

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

  360.000

70095   Pozostała działalność 360.000
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

360.000

 
 750

 

   

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4.273.000

75023   Urzędy gmin 255.000
 4270 Zakup usług remontowych

255.000

75095  

Pozostała działalnoś

4.018.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4.018.000

 
 758    

RÓŻNE ROZLICZENIA

 7.197.000

75814   Różne rozliczenia finansowe 7.197.000
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

7.197.000

 
 801    

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 175.000

80110   Gimnazja 175.000
4270 Zakup usług remontowych

175.000

 
 900    

GOSPODARKA KOMUNALNA  I OCHRONA ŚRODOWISKA

645.460

90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 180.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

180.000

90015  

Oświetlenie ulic, placów i dróg

465.460

4260 Zakup energii 100.000
4270 Zakup usług remontowych 115.460
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.

250.000

 
921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   12.000
92120   Ochrona i konserwacja zabytków 12.000
4270 Zakup usług remontowych  12.000
RAZEM 13.412.460

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 215.460 zł..

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 

215.460

75818   Rezerwy ogólne i celowe 215.460
4810 Rezerwy

215.460

RAZEM

215.460

§ 4. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Gryfino.

§ 5.  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan  Ragan

 

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2003 r. dokonuje się następujących zmian:

Zwiększenie dochodów gminy o kwotę 13.197.000 zł wynika ze sprzedaży 80% udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. dla ZEDO S.A.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  13.412.460 zł  z tego:

 • 100.000 zł   -  remont drogi Stare Brynki i Jana Pawła II oraz remont drogi w Borzymiu ( zatoka dla autobusów )
 • 440.000 zł   -  budowa ulicy Artyleryjskiej
 • 60.000 zł   -  wykonanie projektu ulicy Wierzbowej - 30.000 zł  oraz Generała Andersa - 30.000 zł
 • 150.000 zł   -  przebudowa ulicy Kwiatowej, Lechickiej, Ogrodowej i Słowackiego
 • 80.000 zł   -  wykonanie projektu uzbrojenia II i III etapu osiedla Północ  ( tj. od ulicy Hugo Kołłątaja do ul. Pomorskiej )
 • 280.000 zł   -  wykonanie projektu oraz uzbrojenia w rejonie ul. Reymonta    i ul. Jana Pawła II
 • 255.000 zł   -  wykonanie elewacji Urzędu Miasta i Gminy
 • 4.018.000 zł   -  środki przeznaczone na przyszłe inwestycje
 • 7.197.000 zł   -  z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Fundacji wobec ZEDO S.A.  zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/156/03 z dnia 10 lipca 2003 r.
 • 175.000 zł   -  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gimnazjum
 • 120.000 zł   -  wykonanie projektu uzbrojenia Pniewo Żórawki
 • 60.000 zł   -  wykonanie projektu kanalizacji VII etap
 • 115.460 zł   -  zakup usług remontowych ( konserwacje oświetlenia )
 • 100.000 zł   -  zakup energii
 • 100.000 zł   -  wykonanie nowego oświetlenia ulicznego ulic Kościelnej, Kościuszki
 • 150.000 zł   -  dodatkowe oświetlenie uliczne związane z 750- leciem
 • 12.000 zł   -  remont kościoła w Wełtyniu ( odwodnienie ).

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 215.460 zł.

 • 215.460 zł   -  rozwiązanie rezerwy.