Sesja nr XV

UCHWAŁA NR XV/210/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie gminne od Skarbu Państwa  - Agencji Nieruchomości Rolnych , części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Chlebowo.

UCHWAŁA NR XV/210/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 grudnia 2003r.
 

 w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie gminne od Skarbu Państwa  - Agencji Nieruchomości Rolnych , części nieruchomości gruntowej położonej  w obrębie Chlebowo.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz.1806 /oraz art.24 ust.5 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa / Dz.U.z 2001r Nr 57,poz.603, Nr 115, poz.1229, Nr 122, poz.1323, Nr 154,poz.1793 i 1800,  z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676 i Nr 155, poz.1287 oraz z 2003r Nr 6, poz.64, Nr 49, poz.408 i Nr 64, poz.592/ - uchwala się, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie gminne od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych , części  nieruchomości gruntowej , położonej w obrębie Chlebowo ,oznaczonej numerem  działki 32/4  o powierzchni około 1,50 ha, z przeznaczeniem pod boisko sportowe.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan Ragan

 

U z a s a d n i e n i e

Ze względu na brak możliwości zagospodarowania pod boisko sportowe działki gminnej, oznaczonej numerem 118/5, położonej w obrębie Chlebowo, przeznaczonej na ten cel w planie zagospodarowania przestrzennego - Rada Sołecka sołectwa Chlebowo wystąpiła z wnioskiem  o wszczęcie postępowania w sprawie przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych  części działki Skarbu Państwa nr 32/4, z przeznaczeniem pod boisko.
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego ,istnieje możliwość zlokalizowania tymczasowego boiska / bez lokalizacji trwałych obiektów /  na części działki oznaczonej symbolami ZP1 i RO.
Agencja Nieruchomości Rolnych, po uzyskaniu zgody dzierżawcy działki na wyłączenie jej części z umowy dzierżawy – wyraziła zgodę na nieodpłatne przekazanie części działki 32/4 na rzecz Gminy Gryfino.
Zgodnie z art.7 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym , zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty między innymi  z zakresu spraw kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych    i urządzeń sportowych  - jest zadaniem własnym gminy.
W związku z powyższym przejęcie przedmiotowej nieruchomości do zasobów Gminy Gryfino, jest uzasadnione.

Sporządziła:
K.Lamperska