Sesja nr XV

UCHWAŁA NR XV/214/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.

UCHWAŁA NR XV/214/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 grudnia 2003r.
 

 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568/ uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 244.449 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600    

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

150.000

60014  

Drogi publiczne powiatowe

150.000

232

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego

150.000

 
 710    

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

6.000

71035  

Cmentarze

6.000
270

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów  województw, pozyskane z innych źródeł

6.000

 
 758    

RÓŻNE ROZLICZENIA

 57.998

75805   Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 53.728
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa

53.728

75814  

Różne rozliczenia finansowe

4.270

270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów   województw, pozyskane z innych źródeł

4.270

 
 801    

OŚWIATA I WYCHOWANIE

9.106

80110   Gimnazja

9.106

270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

9.106

 

853

    OPIEKA SPOŁECZNA 21.345
85315   Dodatki mieszkaniowe 21.345
  203  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 21.345
OGÓŁEM 244.449

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 499.126 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

600    

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

150.000

 60014   Drogi publiczne powiatowe

150.000

231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego

150.000

 
 710    

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

6.000

71035   Cmentarze

6.000

202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na  podstawie porozumień z organami administracji  rządowej

6.000

 
 751    

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I OCHRONY PRAWA ORAZ  SĄDOWNICTWA

1.068

75110   Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

1.068

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

1.068 

 
756    

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH  JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 51.751

75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  podatku od czynności cywilnoprawnych oraz  podatków od osób prawnych i innych jednostek  organizacyjnych.

51.751

031 Podatek od nieruchomości

51.751

 
 853    

OPIEKA SPOŁECZNA

 290.307

85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  ubezpieczenia społeczne

273.060

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

273.060

85316   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 17.247
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 17.247
OGÓŁEM 499.126

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 56.098 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

710    

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

8.000

71035   Cmentarze 8.000
4300 Zakup usług pozostałych

8.000

 
 758    

RÓŻNE ROZLICZENIA

4.270

75814   Różne rozliczenia finansowe 4.270
3110 Świadczenia społeczne 3.030
4300 Zakup usług pozostałych

1.240

 
 801    

OŚWIATA I WYCHOWANIE

11.083

80110   Gimnazja 11.083
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

11.083

 
853    

OPIEKA SPOŁECZNA

31.245

85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

9.900

3110 Świadczenia społeczne

9.900

85315  

Dodatki mieszkaniowe

21.345

3110 Świadczenia społeczne

21.345

 
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  1.500
90013   Schroniska dla zwierząt 1.500
2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące  realizowane na podstawie porozumień  między jedn. sam. teryt. 1.500
OGÓŁEM   56.098

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 310.775 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

 751     

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 1.068

75110   Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 1.068
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.019
4300 Zakup usług pozostałych

49

 
 758    

RÓŻNE ROZLICZENIA

9.900

75818   Rezerwy ogólne i celowe 9.900
4810 Rezerwy

9.900

 
853     

OPIEKA SPOŁECZNA

290.307

85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 273.060
3110 Świadczenia społeczne

273.060

85316  

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

17.247

3110 Świadczenia społeczne

17.247

 
900    

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

  9.500

90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8.000
4300 Zakup usług pozostałych

8.000

90013   Schroniska dla zwierząt 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
OGÓŁEM 310.775

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

W budżecie gminy na 2003 r. dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 244.449 zł z tego:

 • 150.000 zł – przenosi się kwotę z § 231 do § 232 ze względu na błędną klasyfikację budżetową,
 • 6.000 zł – przenosi się środki z § 202 do § 270 – środki pozyskane od Wojewody Zachodniopomorskiego,
 • 53.728 zł – rekompensata dochodów utraconych z tytułu ustawowych ulg i zwolnień zgodnie z pismem Ministra Finansów z 07.10.2003 r.
 • 4.270 zł – środki pozyskane z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
 • 9.106 zł – środki pozyska z PHARE,
 • 21.345 zł – środki zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 396/2003 z dnia 27.10.2003 r.

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 499.126 zł z tego:

 • 150.000 zł – przenosi się kwotę z § 231 do § 232 ze względu na błędną klasyfikację budżetową,
 • 6.000 zł – przenosi się środki z § 202 do § 270 ,
 • 1.068 zł – zmniejsza się dotację przeznaczoną na referendum,
 • 51.751 zł – zmniejsza się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 • 273.060 zł – zmniejsza się dotację zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 384/2003 z dnia 20.10.2003 r. – renty socjalne będą realizowane przez ZUS
 • 17.247 zł – zmniejsza się dotację zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 384/2003 z dnia 20.10.2003 r. – zasiłki będą realizowane przez ZUS

Zwiększa się wydatki o kwotę 56.098 zł z tego:

 • 8.000 zł – zwiększa się wydatki o 2.000 zł – na projekt Lapidarium i 6.000 zł – na zarządzanie cmentarzami komunalnymi,
 • 3.030 zł – zwiększa się wydatki na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dla żołnierzy będących jedynymi żywicielami rodziny,
 • 1.240 zł – zakup usług pozostałych,
 • 11.083 zł – na zakup materiałów i wyposażenia do projektu „Gimnazjada”,
 • 9.900 zł – na pomoc finansową dla rodziny pokrzywdzonej w pożarze w Sobieradzu,
 • 21.345 zł – środki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na miesiąc październik 2003 r.
 • 1.500 zł – dotacja dla Gminy Miasto Szczecin – Zakładu Usług Komunalnych na dofinansowanie druku kalendarzy edukacyjnych związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami,

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 310.775 zł z tego:

 • 1.019 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
 • 49 zł – zakup usług pozostałych,
 • 9.900 zł – zmniejszenie rezerwy,
 • 273.060 zł – zmniejsza się świadczenia na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
 • 17.247 zł – zmniejsza się świadczenia na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,

Powyższe zmniejszenia wydatków ( 273.060 zł i 17.247 zł ) zostało dokonane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 06.2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135 poz. 1268), w związku z postanowieniami ww. ustawy o rencie socjalnej oraz ustawy z dnia 01.12.1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych   ( Dz. U. z 1998 r. Nr 102 poz. 651 z póżn. zm.).  8.000 zł – zmniejsza się zakup usług pozostałych,