Sesja nr XV

UCHWAŁA NR XV/225/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ulic na terenie miasta Gryfino i ustalenia ich przebiegu, które zostały pozbawione kategorii dróg powiatowych.

UCHWAŁA NR XV/225/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 grudnia 2003r.
 

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ulic na terenie miasta Gryfino i ustalenia ich przebiegu, które zostały pozbawione kategorii dróg powiatowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717/ oraz art. 10 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826; z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 80, poz. 717 / uchwala się co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych, na odcinkach ustalonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino następujące ulice:

 • Orląt Lwowskich– odcinek od ul. Hugo Kołłątaja do ul. Pomorskiej w Gryfinie,
 • Bolesława Prusa – odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Adama Mickiewicza w Gryfinie,
 • Władysława Reymonta – odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Jana Pawła II w Gryfinie,
 • Juliusza Słowackiego – odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Kwiatowej w Gryfinie,
 • Targowa – odcinek od ul. Słowiańskiej w Gryfinie do końca,
 • Wincentego Witosa – odcinek od ul. Mieszka I do ul. Łużyckiej w Gryfinie.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/196/03 z dnia 30 października 2003 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia  2003 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ulic na terenie miasta Gryfino i ustalenia ich przebiegu, które zostały pozbawione kategorii dróg powiatowych.
Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z:

 • uregulowania przebiegu dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta Gryfina zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
 • przedmiotowe drogi gminne maja znaczenie lokalne zapewniające dojazd tylko do posesji przyległych do tych ulic,
 • charakter ulic: Orląt Lwowskich, Bolesława Prusa, Władysława Reymonta, Juliusza Słowackiego, Targowa, Wincentego Witosa, które mają duże znaczenie w ruchu lokalnym stanowiąc jednocześnie uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom mieszkańców Gryfina, jednoznacznie określa iż przedmiotowe drogi należy zakwalifikować do dróg gminnych /art. 7 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r./,
 • nadmieniam jednocześnie, że stan kilometrażowy dróg powiatowych i gminnych nie ulega zmianie, gdyż łączny kilometraż pozbawionych kategorii dróg gminnych odpowiada kilometrażowi pozbawionych kategorii dróg powiatowych.

Sporządził:
Mariusz Andrusewicz

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia  2003 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, ulic na terenie miasta Gryfino i  m. Żabnica wraz określeniem ich przebiegu.

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z:

 • uregulowania przebiegu dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta Gryfina zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
 • zmiana kategorii z ulic gminnych na ulice powiatowe jest związana z uporządkowaniem przebiegu niektórych ulic zgodnie z ich znaczeniem oraz z nadaniem poszczególnym ciągom ulic w relacji danego połączenia tej samej kategorii,
 • charakter ulic: Kolejowa – stanowiąca objazd centrum miasta dla ruchu tranzytowego na trasie Szczecin-Dolna Odra, leżąca w ciągu ulic powiatowych tj. ul. Pomorskiej i 9 Maja, jednokierunkowa dla której odpowiednikiem w przeciwnym kierunku jest ul. 9 Maja (droga powiatowa); Hugo Kołłątaja – stanowi przedłużenie ulicy powiatowej tj. ul. Zygmunta Krasińskiego do drogi krajowej nr 31 (ul. Pomorska), stanowiąc jednocześnie objazd centrum miasta dla pojazdów kierujących się w stronę Starego Czarnowa i Pyrzyc; Zielna i Długa – ulice leżące w ciągu drogi powiatowej tj. ulice: Flisacza-Łączna-Fabryczna, łączącej Gryfino z drogą powiatową nr 41451 tj. Czepino-Daleszewo Gryfińskie. W związku z powyższym wskazane jest ujednolicenie kategorii dróg (ulic) zgodnie z ich charakterem oraz obciążeniem ruchem drogowym,
 • nadmieniam jednocześnie, że stan kilometrażowy dróg powiatowych i gminnych nie ulega zmianie, gdyż łączny kilometraż pozbawionych kategorii dróg gminnych odpowiada kilometrażowi pozbawionych kategorii dróg powiatowych.

Sporządził:
Mariusz Andrusewicz

 

Zarząd Powiatu Gryfińskiego
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino

W oparciu o art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Gmina Gryfino prosi o wydanie opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii ulic gminnych i pozbawienia kategorii ulic gminnych na terenie gminy Gryfino.

Zmiana kategorii z ulic powiatowych na ulice gminne związana jest z ich lokalnym znaczeniem zapewniającym dojazd do posesji przy tych ulicach.

Zaliczeniu do kategorii dróg gminnych podlegałyby n/w ulice powiatowe:

 • Orląt Lwowskich – odcinek od ul. Hugo Kołłątaja do ul. Pomorskiej w Gryfinie,
 • Bolesława Prusa – odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Adama Mickiewicza w Gryfinie,
 • Władysława Reymonta – odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Jana Pawła II w Gryfinie,
 • Juliusza Słowackiego   – odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Kwiatowej w Gryfinie,
 • Targowa – odcinek od ul. Słowiańskiej w Gryfinie do końca,
 • Wincentego Witosa – odcinek od ul. Mieszka I do ul. Łużyckiej w Gryfinie.

Pozbawieniu kategorii dróg gminnych i nadaniu im kategorii ulic powiatowych podlegałyby następujące ulice:

 • Kolejowa – odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. 9 Maja w Gryfinie,
 • Hugo Kołłątaja – odcinek od ul. Pomorskiej do ul. Wojska Polskiego w Gryfinie,
 • Zielna – odcinek od ul. Długiej w Żabnicy do ul. Fabrycznej w Gryfinie,
 • Długiej – odcinek od ul. 3 Maja do ul. Zielnej w Żabnicy.

Przedmiotowe ulice znajduja się w ciągu dróg powiatowych i w zwiazu z tym należąłoby uporządkować ich przebieg, zgodnie z ich znaczeniem oraz nadanie poszczególnym ciągom ulic w relacji danego połączenia teprzesyła w załączeniu projekt Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gryfino zadań z zakresu budowy ulic powiatowych w mieście Gryfino tj. ul. Słowackiego i Mieszka I, zgodnie z ustaleniami na spotkaniu odbytym w tut. Urzędzie Miasta i Gminy dnia 10 kwietnia 2003 r. Jednocześnie nadmieniam, iż sprawy modernizacji w/w ulic monitowane są przez mieszkańców i Gminę Gryfino już od wielu lat, jednakże do dnia dzisiejszego zarządca w/w dróg nie poczynił żadnych starań aby zmienić istniejący stan, pomimo iż należy to do zarządcy drogi, co jednoznacznie wynika z ustawy o drogach publicznych.  Mając na uwadze interes mieszkańców naszego miasta, Gmina postanowiła rozwiązać przedmiotowy problem i wspólnie ze Starostwem Powiatowym zrealizować te inwestycje, pomimo iż boryka się z szeregiem zadań tego typu na drogach i ulicach gminnych.

W związku z powyższym prosimy o ustosunkowanie się do przesłanego projektu porozumienia.