Sesja nr XV

UCHWAŁA NR XV/226/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, ulic na terenie miasta Gryfino i m. Żabnica wraz z określeniem ich przebiegu.

UCHWAŁA NR XV/226/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 grudnia 2003r.
 

w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, ulic na terenie miasta Gryfino i m. Żabnica wraz z określeniem ich przebiegu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717/ oraz art. 10 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826; z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 80, poz. 717 / uchwala się co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii dróg gminnych, na odcinkach określonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino następujące ulice:

  • Kolejowa    – odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. 9 Maja w Gryfinie,
  • Hugo Kołłątaja    – odcinek od ul. Pomorskiej do ul. Wojska Polskiego w Gryfinie,
  • Zielna    – odcinek od ul. Długiej w Żabnicy do ul. Fabrycznej w Gryfinie,
  • Długa    – odcinek od ul. 3 Maja do ul. Zielnej w Żabnicy.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/197/03 z dnia 30 października 2003 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan