Sesja nr XV

UCHWAŁA NR XV/209/03 RADY  MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE z  dnia  4 grudnia  2003r.w sprawie ustanowienia  służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działce gminnej nr 230, położonej w obrębie nr 3 m. GRYFINO, stanowiącej drogę wewnętrzną.

    

UCHWAŁA NR XV/209/03
RADY  MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE
z  dnia  4 grudnia  2003r.
 

w sprawie ustanowienia  służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działce gminnej nr 230, położonej w obrębie nr 3 m. GRYFINO, stanowiącej drogę wewnętrzną.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r  Nr 142, poz. 1591, Dz.U.  z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558  Nr 113, poz. 98 / oraz art.  285  Kodeksu Cywilnego – uchwala się co następuje:

§1. Ustanowić  służebność gruntową przejazdu i przejścia w działce gminnej  nr  230 , zapisanej w  księdze wieczystej Nr 44469, położonej w obrębie nr 3 m. Gryfino -  na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki  nr  229/5  oraz  działki nr  229/3,  zapewniającą  dostęp do  drogi publicznej .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan  Ragan  

 

Uzasadnienie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „REGALICA” w Gryfinie dokonała podziału nieruchomości  nr 229/2 położonej w obrębie nr 3 m. Gryfino.  W wyniku podziału powstały działki nr nr 229/4  i  229/5.
Nowopowstała działka nr 229/5 położona jest przy wewnętrznej drodze , stanowiącej własność Gminy Gryfino i nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność ustanowienia służebności gruntowej dojazdu i dojścia w działce gminnej nr 230, stanowiącej drogę wewnętrzną -  na rzecz działki  nr  229/5.
W działce nr 230 winien być również zapewniony dojazd do działki nr  229/3, który był pierwotnie zapewniony w dzielonej działce nr  229/2.
Biorąc pod uwagę stan prawny i faktyczny,  zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

Sporządziła:
Barbara Bara