Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/237/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań.

UCHWAŁA NR XVI/237/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003r.
 

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717) oraz art. 118 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166 poz. 1611) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/46/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 1 ust. 1 kropkę zastępuję się przecinkiem i dodaje się wyrazy: "z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873)".
 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Zasady określone niniejszą uchwałą dotyczące: zlecania, dofinansowania, rozliczania oraz kontroli wykonywania zlecanych zadań mają zastosowanie w stosunku do zadań:
  a) z zakresu zadań publicznych innych, niż określone w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
  b) zadań z zakresu zadań publicznych wyszczególnionych w art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" wyłącznie w zakresie nieuregulowanym tą ustawą".
 3. w § 2 skreśla się słowa: "wyszczególnionych w § 1 pkt. 2".
 4. w § 3 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
  "5. Umowa wielostronna między podmiotami zamierzającymi wspólnie realizować dane zadanie stanowi integralną część umowy o realizację zadania."
  "6. Umowa o realizację zadania powinna określać zakres rzeczowy i finansowy tej części zadania, które może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, imiennie w tej umowie wskazany".
 5. § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie: "Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może określić w formie zarządzenia wykaz zadań przeznaczonych do realizacji w drodze zlecenia, z zakresu innych zadań, niż określonych w art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich realizacja uzasadniona jest interesem społeczności lokalnej".
 6. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "Zadania przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia powinny obejmować głownie zadania obejmujące swoim zakresem działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Po zabezpieczeniu potrzeb w tym zakresie mogą być zlecane do realizacji także inne zadania".
 7. w § 4 ust.6 po słowach: "wykaz zadań" dodaje się słowa: "o których mowa w § 4 ust.1" i skreśla się słowa: "przeznaczonych do realizacji w drodze zlecenia w następnym roku budżetowym wraz z informacjami, o których mowa w pkt. 4 i 5".
  Po słowach: "ogłoszenie w lokalnej prasie" skreśla się kropkę i dodaje słowa: "oraz w Biuletynie Informacji Publicznej."
 8. w § 4 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
  "1. Uprawnione podmioty w uzasadnionych przypadkach mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które realizowane są dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej.
  2. Burmistrz Miasta i Gminy w ciągu 2 miesięcy rozpatruje ofertę pod kątem celowości realizacji określonego zadania, kierując się:
  a) przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem podmiotu ubiegającego się o dotację,
  b) wiarygodnością podmiotu w zakresie terminowości i rzetelności realizacji zadania,
  c) kalkulacją kosztów zadania,
  d) oceną sposobu jego realizacji, jeśli zadanie realizowane było dotychczas w inny sposób,
  e) wysokością środków dostępnych na realizację określonego zadania.
  3. W przypadku stwierdzenia celowości realizacji określonego zadania Burmistrz Miasta i Gminy informuje składającego ofertę o warunkach i trybie zlecania zadania publicznego, o którym mowa w art. 7 ust.1."
 9. skreśla się § 5 ust. 5.
 10. § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
  "ust. 7. Jeżeli wnioskowana kwota z oferty uznanej za najkorzystniejszą przekroczy kwotę przeznaczoną na ten cel w budżecie gminy Burmistrz Miasta i Gminy przeznacza na ten cel środki w wysokości zaplanowanej w budżecie."
 11. skreśla się § 7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

Uzasadnienie

Treść przepisu art. 118 ust. 3 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2003 r., Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) nakładała na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, które realizują zlecone zadania publiczne.
Tryb ten precyzowała Uchwała Nr III/46/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań.
Przepis art. 118 ust. 3, o którym mowa na wstępie z dniem 01 stycznia 2004 roku zostaje uchylony przez art. 17 Ustawy z dnia 29 maja 2003 przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 874).
Z dniem 01 stycznia 2004 roku wchodzą również w życie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873), które zmieniają dotychczas praktykowany tryb postępowania, a przepisom tryb ten określającym nadaje rangę ustawową.
Uchwała niniejsza wprowadza zmiany do dotychczas obowiązującej uchwały Nr III/46/2000 z dnia 30 grudnia 2002 r. w zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji zadań publicznych, które nie zostały wskazane w katalogu zadań z art. 4 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w zakresie tą ustawą nieuregulowanym, dotyczącym w szczególności sposobu przekazania dotacji celowej, jej rozliczenia i zwrotu.
Wprowadzone zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania przepisów uchwały do regulacji ustawowych.

Sporządziła:
Alicja Szacoń