Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/229/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2004 rok.

    

UCHWAŁA NR XVI/229/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003 r.
 

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2004 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717/ uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć na 2004 rok plany pracy Komisji:

 1. Rewizyjnej - załącznik nr 1,
 2. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej - załącznik nr 2,
 3. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - załącznik nr 3,
 4. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony  Środowiska - załącznik nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan


 
Załącznik Nr 1
do   Uchwały Nr XVI/29/03
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

 


PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Gryfinie na 2004 r.

STYCZEŃ

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2003 r.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

LUTY

 1. Ocena gospodarki finansowej Gminy za 2003 r. obejmująca  kontrolę działalności w 2003 r. Burmistrza jako właściciela spółek komunalnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

MARZEC

 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Gryfino za 2003 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium burmistrzowi.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

KWIECIEŃ

 1. Kontrola realizacji inwestycji gminnych.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

MAJ

 1. Analiza wykonania budżetu za I kwartał 2004 r.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

CZERWIEC

 1. Ocena funkcjonowania jednostek Gminy w zakresie oświaty, kultury, opieki społecznej i sportu.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał  Rady Miejskiej.

LIPIEC - SIERPIEŃ

 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.

 2. Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego  2004/2005.

WRZESIEŃ

 1. Kontrola realizacji zadań Gminy w zakresie utrzymania  poprawnego stanu dróg, porządku i bezpieczeństwa.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

PAŹDZIERNIK

 1. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2004 r.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

LISTOPAD

 1. Ocena projektu budżetu gminy na 2005 r.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

GRUDZIEŃ

 1. Przygotowanie planu pracy komisji na 2005 r.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Sawaryn

 

Załącznik Nr 2
do   Uchwały Nr XVI/29/03
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

PLAN PRACY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności
Gospodarczej na 2004 rok

Styczeń

 1. Zapoznanie się z informacją nt. sytuacji finansowej Centrum Wodnego "Laguna".
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Luty

 1. Informacja nt. wykorzystania dotacji w 2003 roku na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Marzec

 1. Analiza wykonania budżetu za 2003 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Kwiecień

 1. Zapoznanie się z planem podziału środków finansowych na poszczególne placówki oświatowe szkół podstawowych na 2004 rok i realizacja za 2003 rok łącznie z funduszem płac.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Maj

 1. Spotkanie z sołtysami, zapoznanie się z problemami sołectw i przedstawienie propozycji ich rozwiązania.
 2. Informacja na temat organizacji skupu płodów rolnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Czerwiec

 1. Informacja nt. usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Lipiec

 1. Informacja nt. planu podziału i wykorzystania środków finansowych przez OPS za I półrocze 2004 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Sierpień

 1. Ocena wykonania budżetu i gminnego funduszu ochrony środowiska za I półrocze 2004 r.

Wrzesień

 1. Ocena realizacji uchwały o pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
 2. Spotkanie z udziałem przedstawicieli zrzeszenia kupców, handlowców, rzemieślników, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Październik

 1. Informacja o inicjatywach gospodarczych na terenie gminy Gryfino, zrealizowane w 2004 r. i planowane na 2005 r.
 2. Uczestnictwo w targach POLAGRA - Poznań 2004 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Listopad

 1. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji i Rady na 2005 rok.
 2. Analiza projektu budżetu na 2005 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Grudzień

 1. Ocena realizacji wniosków własnych Komisji.
 2. Analiza projektu budżetu na 2005 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji

Artur Nycz

 

 

 

Załącznik Nr 3
do   Uchwały Nr XVI/29/03
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

PLAN PRACY
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie na 2004 r.

STYCZEŃ

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2003 r.
 2. Spotkanie z Komitetem Organizacyjnym obchodów 750 lecia  lokacji Gryfina.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

LUTY

 1. Wizja rozwoju sportu, kultury fizycznej i turystyki w mieście  i gminie Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

MARZEC

 1. Informacja Zarządu Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino o bieżącej sytuacji ekonomiczno - finansowej Centrum Wodnego Laguna.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

KWIECIEŃ

 1. Problem patologii społecznej w mieście i gminie Gryfino (OPS, GPRPA, Klub FENIKS, Policja, Straż Miejska).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

MAJ

1. Organizacja wypoczynku letniego w okresie "Wakacji 2004".
2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

CZERWIEC

 1. Wizja rozwoju systemu oświaty w mieście i gminie Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

LIPIEC

 1. Bezpieczne miasto i gmina Gryfino.
 2. Spotkanie ze służbami bezpieczeństwa publicznego - współpraca Straży Miejskiej, Policji, Straży Granicznej i Pogotowia
  Ratunkowego.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

SIERPIEŃ

 1. Wizytacja ośrodków wypoczynkowych i kąpielisk. ( Wełtyń, Steklno, Wirów).

WRZESIEŃ

 1. Stan przygotowań placówek oświatowo - wychowawczych  do rozpoczęcia roku szkolnego 2004/2005, także pod kątem pełnienia funkcji integracyjnej.
 2. Wizja kultury w mieście i gminie Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

PAŹDZIERNIK

 1. Stan realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej  miasta i gminy Gryfino pod kątem zabezpieczenia warunków bytowych osób opuszczających Domy Dziecka.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

LISTOPAD

 1. Analiza przebiegu sezonu letniego. Wypracowanie wniosków.
 2. Opracowanie projektu planu pracy Komisji i Rady na 2005 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

GRUDZIEŃ

 1. Podsumowanie obchodów 750 -lecia lokacji miasta Gryfina.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

 

Przewodnicząca Komisji

Janina Nikitińska

 

 

 

Załącznik Nr 4
do   Uchwały Nr XVI/29/03
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

PLAN PRACY
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na 2004 rok.


Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2003 rok.
 2. Ocena realizacji uchwały w sprawie polityki zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfino.
 3. Ocena realizacji uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Luty

 1. Informacja nt. inwestycji i remontów zaplanowanych w budżecie z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej, remontów mieszkań i adaptacji lokali.
 2. Zapoznanie się z bieżącą realizacją robót przy oczyszczalni ścieków.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Marzec

 1. Informacja nt. uporządkowania dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych z uwzględnieniem porządku przy strzelnicy po okresie zimowym
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Kwiecień

 1. Zapoznanie się z gospodarką odpadami na terenie gminy z uwzględnieniem wysypiska śmieci.
 2. Informacja nt. realizacji inwestycji: rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji "Północy" Gminy.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Maj

 1. Przegląd kąpielisk i ośrodka rekreacyjnego, placów garażowych, terenów przyległych do ogródków działkowych na terenie gminy Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Czerwiec

 1. Zapoznanie się z warunkami korzystania z walorów Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry.
 2. Przegląd wysypisk odpadów komunalnych na terenach wiejskich.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Lipiec

 1. Ocena inwestycji realizowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w zakresie gospodarki mieszkaniowej - wielorodzinny budynek mieszkalny.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Sierpień

 1. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w zakresie sprzątania i utrzymania porządku na terenach gminnych.
 2. Informacja firmy GRYFSKAND nt. protokołów badań z zakresu ochrony środowiska i zanieczyszczania powietrza za 2003 rok, przeprowadzanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Wrzesień

 1. Omówienie propozycji w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości planowane na 2005 rok.
 2. Zapoznanie się z bieżącą realizacją robót przy oczyszczalni ścieków.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Październik

 1. Informacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nt. przygotowania do "akcji zima 2004 - 2005".
 2. Przygotowanie propozycji Komisji do projektu budżetu na 2005 rok w zakresie inwestycji gminnych.
 3. Uczestnictwo w targach ekologicznych - Poznań 2004 roku.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Listopad

 1. Zapoznanie się z wysypiskiem odpadów komunalnych w Gryfinie.
 2. Ocena realizacji uchwały w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Grudzień

 1. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji i Rady na 2005 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Fischbach