Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/235/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2003 r.w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Gryfino w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki.

UCHWAŁA NR XVI/235/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003 r.
 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Gryfino w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717) uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. .Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Gryfino w sprawie wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki pomocniczej.
  2. Sołtys udostępnia mieszkańcom sołectwa projekt statutu jednostki pomocniczej.
  3. W celu uzyskania opinii sołtys zwołuje zebranie wiejskie w trybie określonym w statucie sołectwa.
  4. Protokół z przeprowadzonego zebrania wraz z uchwałą w sprawie wyrażonej opinii sołtys przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy w terminie 7 dni od daty zebrania.

§ 2.

  1. W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców jednostki pomocniczej gminy wniosku o utworzenie nowej jednostki pomocniczej należy przedłożyć opinię jej mieszkańców o projekcie statutu jednostki.
  2. Projekt statutu jednostki pomocniczej udostępnia Burmistrz Miasta i Gminy lub sołtys.
  3. Wyrażenie opinii w przypadku wymienionym w ust.1 wymaga formy pisemnej zawierającej podpis opiniującego.
  4. Opinię winno wyrazić nie mniej niż 50% osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej.
  5. Wniosek wraz z opinią mieszkańców Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada Radzie Miejskiej.

§ 3. Burmistrz Miasta i Gminy w drodze zarządzenia ustala termin, do którego winny być przeprowadzone konsultacje.

§ 4 . Opinie mieszkańców nie wiążą Rady Miejskiej przy podejmowaniu uchwały  i stanowią dla niej formę opiniodawczą.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE

Przepis 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, iż rada gminy w drodze uchwały określa organizację i zakres działania każdej jednostki pomocniczej gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z jej mieszkańcami. Dopiero wówczas każdy z tych statutów stanie się prawem miejscowym.
Przesłanką do opracowania projektu statutu sołectwa jest dokonana w 2002 r. zasadnicza nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym (wprowadzenie jednoosobowego organu wykonawczego gminy w miejsce organu kolegialnego). Obecnie obowiązujące statuty sołectw zawierają w swej treści przepisy dające pewne uprawnienia i kompetencje zarządowi gminy.
Ponadto obowiązujące statuty sołectw wymagają ich uzupełnienia, doprecyzowania np. w zakresie trybu wyborów organu wykonawczego jednostki pomocniczej czy też przeprowadzenia wyborów uzupełniających tych organów.
Kolejną przesłanką opracowania statutu sołectwa jest inicjatywa mieszkańców wsi Parsówek o odłączenie od sołectwa Sobiemyśl i utworzenie nowego sołectwa a to z kolei wiąże się bezwzględnie z opracowaniem projektu statutu i uzyskaniem opinii mieszkańców.

Sporządziła:
Krystyna Więch