Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/232/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 miasta Gryfino.

UCHWAŁA NR XVI/232/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003 r.
 

w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 miasta Gryfino.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; w 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568/, uchwala się, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na mienie gminne od współwłaścicieli Stanisława Bienicewicz, Tomasza Bienicewicz i Agaty Bienicewicz, nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 4 miasta Gryfino, oznaczonych numerami działek:

  • nr 682 o pow. 840 m2
  • nr 683 o pow. 906 m2
  • nr 684 o pow. 792 m2
  • nr 703 o pow. 952 m2,

na łączną wartość : 155.514,00 zł

w zamian za zwolnienie z części zobowiązań z tytułu opłat adiacenckich w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości w rejonie ulic Władysława Reymonta, Zygmunta Krasińskiego i Adama Mickiewicza.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

Uzasadnienie

Państwo Stanisław Bienicewicz, Tomasz Bienicewicz i Agata Bienicewicz, byli uczestnikami postępowania dotyczącego scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie nr 4 miasta Gryfino / ulic Władysława Reymonta, Zygmunta Krasińskiego i Adama Mickiewicza/.
Zgodnie z art. 107 ustawy o gospodarce nieruchomościami, każdy uczestnik scalenia i podziału zobowiązany jest do wniesienia na rzecz gminy opłat adiacenckich w wysokości do 50 % wzrostu wartości nieruchomości otrzymanych po scaleniu i podziale, w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych.
Uchwałą Nr XXXII/392/01 z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino - rejon ulicy Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, Rada Miejska w Gryfinie ustaliła w/w stawkę opłaty adiacenckiej w wysokości 50%.

Zgodnie z wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego operatem szacunkowym wyceny nieruchomości, dla gruntów stanowiących współwłasność Państwa Stanisława Bienicewicz, Tomasza Bienicewicz i Agaty Bienicewicz, w oparciu o ww uchwałę Rady Miejskiej, należność z tytułu opłaty adiacenckiej w miesiącu styczniu 2003 r., ustalona została na kwotę 152.379,00 zł, co po waloryzacji w miesiącu grudniu daje kwotę 157.560,00 zł.

Współwłaściciele nieruchomości objętych opłatą, zaproponowali przekazanie na mienie gminne działek oznaczonych numerami:

  • nr 682 o pow. 840 m2
  • nr 683 o pow. 906 m2
  • nr 684 o pow. 792 m2
  • nr 703 o pow. 952 m2,

za łączną wartość : 155.514,00 zł. i zaliczenie tej kwoty na poczet opłaty adiacenckiej.

Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że wysokość opłaty adiacenckiej znacznie przekracza dochody uczestników scalenia i podziału, uzyskiwane z pracy zawodowej, w związku z czym podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za zasadne.