Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/234/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Wełtyniu przy ul.Leśnej nr 1 - działka nr 455/2 oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży.

UCHWAŁA NR XVI/234/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Wełtyniu przy ul.Leśnej nr 1 - działka nr 455/2 oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558 , Nr 113,poz.984 , Nr 153 poz.1271 , Nr 214 poz.1806 ; z 2003r Nr 80poz.717 / oraz art.34 ust.1 pkt.3 , art. 37 ust.2 pkt.1 i art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000 r Nr 46 poz.543; z 2001r Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800 ; z 2002r Nr 25 poz. 253, Nr 71 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271 , Nr 200 poz.1682 , Nr 240 poz.2058 i z 2003r Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717,720 i 721 / - uchwala się co następuje:

§ 1 . Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną / lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym i pomieszczenie przynależne / ,położoną w Wełtyniu przy ul.Leśnej nr 1 wraz z nieruchomością gruntową , oznaczoną nr działki 455/2 o powierzchni  928 m2.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie 80% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ,ustalonej zgodnie z art.67 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce  nieruchomościami nabywanej przez najemcę przy jednoczesnej wpłacie całej ceny sprzedaży oraz dodatkowej 5% bonifikaty , jeżeli najemca jest kombatantem lub wdową/wdowcem po kombatancie . Bonifikata liczona będzie od ceny ustalonej z zastosowaniem bonifikat według kolejności, jak wyżej.

§ 3. Uchwała niniejsza obowiązuje do 30 kwietnia 2004 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym i pomieszczeniem przynależnym / budynek gospodarczy/, położonym w Wełtyniu przy ul. Leśnej nr 1.
Budynek usytuowany jest na działce numer 455/2 o powierzchni 928 m2.
Przedmiotowa działka położona jest na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Najemczyni budynku wystąpiła z wnioskiem o jego kupno . Sprzedaż budynków- lokali na rzecz najemców zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami następuje na wniosek najemcy w drodze bezprzetargowej. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione