Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/236/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie wystąpienia Gminy Gryfino z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej działającej w formie związku stowarzyszeń.

UCHWAŁA NR XVI/236/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003r.
 

 w sprawie wystąpienia Gminy Gryfino z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej działającej w formie związku stowarzyszeń.

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717) i § 12 pkt 16 Uchwały Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 roku Statut Gminy Gryfino uchwala się co następuje:

§ 1. Gmina Gryfino występuje z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej działającej w formie związku stowarzyszeń.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/321/2000 r. Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Gryfino do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej działającej w formie związku stowarzyszeń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino na mocy Uchwały Nr XXV/321/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 listopada 2000 roku przystąpiła jako członek założyciel do związku stowarzyszeń pod nazwą Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, akceptując statut Organizacji oraz deklarując udział we współfinansowaniu jej działalności zgodnie z treścią postanowień jej organów stanowiących.
W zamierzeniu ZROT stanowić miała forum współpracy w rozwoju turystyki w regionie ze szczególnym akcentem na aktywizację potencjału turystycznego na terenie gminy Gryfino. Współpraca w szerokim zakresie jednoczyć miała różnorodne podmioty w tym organy administracji rządowej, samorządowej, organizacji przedsiębiorców, samorządu gospodarczego i zawodowego funkcjonujących w dziedzinie turystyki. Przynależność do ZROT nie przyniosła wymiernych korzyści, nie stworzyła możliwości ubiegania się o środki finansowe, które można byłoby przeznaczyć na tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej, w tym lokalnych centrów promocji i informacji turystycznej.
W treści sprawozdania Zarządu ZROT za lata 2002-2003 ujawniono ponadto istnienie licznych nieprawidłowości w prowadzonej gospodarce finansowej zarządu poprzedniej kadencji, co podważa wiarygodność władz Organizacji na forum publicznym.
Na mocy Uchwały Zarządu Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dnia 23 marca 2003 r. składka członkowska za rok bieżący wynosi 2.768,02 (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 02/100).
Mając powyższe na względzie pozostawanie w strukturach członkowskich Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jest niecelowe.

Sporządziła:
Alicja Szacoń