Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/241/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.

UCHWAŁA NR XVI/241/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. u. z 2001 r. Nr 142poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568/ uchwala się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 6.980.256 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie  Kwota
010

 


01095

 

 

069

084

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
Wpływy z różnych opłat
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
i składników majątkowych
1.861
1.861
1.125

736

700
70005
 

084

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i
składników majątkowych
178.300
178.300
178.300
750
75023
 

083

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
Wpływy z usług
18.000
18.000
18.000
754  

75416

 


057

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Straż Miejska
Grzywny, mandaty i inne
kary pieniężne od ludności
15.000

15.000
15.000

756   

 

75616

 

 

 

 

031

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fiz.
Podatek od nieruchomości
232.595

 

232.595

 

232.595

400  

40001

 


074

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dostarczanie ciepła
Dywidendy i kwoty uzyskane
ze zbycia praw majątkowych
6.534.500

6.534.500
6.534.500

OGÓŁEM   6.980.256

§ 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 3.745.991 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
100
10095
 

046

GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
Pozostała działalność
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
13.000
13.000
13.000
700 
70005
 

047

069
076


091

092
097

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wiecz. przysługującego
osobom fiz. w prawo własności
Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
178.300
178.300
61.000

1.300
71.000


5.000

35.000
5.000

710

 

 


71004
 

069

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wpływy z różnych opłat
8.923
8.600
8.600
71035
091
Cmentarze
Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
323
323
750
75023
 

069
084

096

097

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
Wpływy z różnych opłat
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
i składników majątkowych
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
24.014
23.742
18.000
483

2.110

3.149

75047  

084

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i
składników majątkowych
272

272

754

 

 

75416

 


069

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Straż Miejska
Wpływy z różnych opłat
590

590
590

756  

 

75616

 

 

 

 

032

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz
Podatek rolny.
185.300

 

120.000

 

120.000

75618  


048

091

Wpływy z różnych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
Wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu
Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
65.300


62.000

3.300

758

 


75814
 

270


092

RÓŻNE ROZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Pozostałe odsetki
101.978
1.978
1.978


100.000

801

 


80195
 

203

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
1.872
1.872
1.872
853

 


85314
 


201

OPIEKA SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada
zleconych gminie
125.895
8.900

8.900

85315
203
Dodatki mieszkaniowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
77.857
77.857
85316
201
Zasiłki rodzinne, pielęg. i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
8.526
8.526
85319
201
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
4.600
4.600
85328  

201

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
3.000

3.000

85378
201
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
23.012
23.012
900  

90001

 


629

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów, samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
3.105.290

3.105.000
3.105.000

90015
097
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wpływy z różnych dochodów
290
290
 921  

92109

 


097

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wpływy z różnych dochodów
829

829
829

OGÓŁEM 3.745.991

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 6.589.694 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
010
01008
 

4300

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Melioracje wodne
Zakup usług pozostałych
8.194
7.194
7.194
01095
3020
Pozostała działalność
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń
1.000
1.000
700
70095
 

4270

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Pozostała działalność
Zakup usług remontowych
47.000
47.000
47.000
750
75095
 

6050

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budż.
4.018.000
4.018.000
4.018.000
758
75814
 

8020

RÓŻNE ROZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
2.197.000
2.197.000
2.197.000
801

 


80110
 

4270

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Gimnazja
Zakup usług remontowych
175.000
175.000
175.000
900  

90001

 


6050

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budż.
144.500

144.500
144.500

OGÓŁEM   6.589.694

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 3.355.429 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600 
60095
 

6050

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budż.
11.000
11.000
11.000
710
71035
 

4300

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Cmentarze
Zakup usług pozostałych
12.994
12.994
12.994
750
75023
 

4300

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
Zakup usług pozostałych
1.000
1.000
1.000
758
75814
 

3020

RÓŻNE ROZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń
1.978
1.978
1.978
801
80195
 

3030

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Pozostała działalność
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
1.872
1.872
1.872
851
85154
 

4300

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup usług pozostałych
62.000
62.000
62.000
853
85314
 


3110

OPIEKA SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
Świadczenia społeczne
125.895
8.900

8.900

85315
3110
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne
77.857
77.857
85316
3110
Zasiłki rodzinne, pielęg. i wychowawcze
Świadczenia społeczne
8.526
8.526
85319
4300
4410
Ośrodki pomocy społecznej
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
4.600
4.000
600
85328  

4300

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Zakup usług pozostałych
3.000

3.000

85378
3110
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Świadczenia społeczne
23.012
23.012
900

 

 

90001

 


6050

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budż.
3.135.200

3.105.000
3.105.000

90003
4300
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup usług pozostałych
30.200
30.200
921  

92109

 


4010

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wynagrodzenia osobowe pracowników
3.490

1.500
1.500
92195
4210
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
1.990
1.990
OGÓŁEM 3.355.429

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

W budżecie gminy na 2003 r. dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 6.980.256 zł z tego:

 •        1.125 zł – wpływy z różnych opłat,
 •           736 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,
 •    178.300 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,
 •      18.000 zł – wpływy z usług,
 •      15.000 zł – Grzywny, mandaty i inne kary od ludności,
 •    232.595 zł – wpływy z podatku od nieruchomości,
 • 6.534.500 zł – II rata ze sprzedaży 80% udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. dla ZEDO S.A. wpłynie na rachunek gminy w styczniu 2004 r. zgodnie z umową.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 3.745.991 zł z tego:

 •      13.000 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
 •      61.000 zł – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
 •        1.300 zł – wpływy z różnych opłat,
 •      71.000 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
 •        5.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
 •      35.000 zł – pozostałe odsetki,
 •        5.000 zł – wpływy z różnych dochodów,
 •        8.600 zł – wpływy z różnych opłat,
 •           323 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
 •      18.000 zł – wpływy z różnych opłat,
 •           483 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
 •        2.110 zł – darowizna na rzecz Urzędu gminy od osób fizycznych.
 •        3.149 zł – wpływy z różnych dochodów,
 •           272 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,
 •           590 zł – wpływy z różnych opłat,
 •    120.000 zł – wpływy z podatku rolnego,
 •      62.000 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 •        3.300 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
 •        1.978 zł – środki poza budżetowe z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
 •    100.000 zł – pozostałe odsetki,
 •        1.872 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 434/2003 z dnia 13 listopada 2003r.
 •        8.900 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 443/2003 z dnia 15 listopada 2003r.
 •      77.857 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 419/2003 z dnia 6 listopada 2003r. i Nr 455/2003 z 20 listopada 2003r.
 •        8.526 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 436/2003 z dnia 13 listopada 2003r.
 •        4.600 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 449/2003 z dnia 15 listopada 2003r.
 •        3.000 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 449/2003 z dnia 15 listopada 2003r.
 •      23.012 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 451/2003 z dnia 15 listopada 2003r.
 • 3.105.000 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (PHARE),
 •           290 zł – wpływy z różnych dochodów,
 •           829 zł – wpływy z różnych dochodów,

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 6.589.694 zł z tego:

 •        7.194 zł – zakup usług pozostałych,
 •        1.000 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,
 •      47.000 zł – zakup usług remontowych w tym: (umowa z GTBS – 36.000zł i remont budynków komunalnych – 11.000 zł)
 • 4.018.000 zł – wydatki pod przyszłe inwestycje,
 • 2.197.000 zł – spłata zobowiązań Fundacji wobec ZEDO S.A. zgodnie z uchwała Rady Miasta Nr X/156/03 z 10 lipca 2003 r.
 •    175.000 zł – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gimnazjum,
 •    144.500 zł – wydatki inwestycyjne,

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 3.355.429 zł z tego:

 •      11.000 zł – budowa wiat przystankowych,
 •      12.994 zł – zakup usług pozostałych,
 •        1.000 zł – na szkolenie pracowników w zakresie zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
 •        1.978 zł – zwiększa się wydatki na wynagrodzenie dla żołnierzy będących jedynymi żywicielami rodziny,
 •        1.872 zł – dotacja z przeznaczeniem na sfinalizowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji  kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
 •      62.000 zł – zakup usług pozostałych,
 •        8.900 zł – dotacja z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej,
 •      77.857 zł – dotacja z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych na miesiąc listopad i grudzień 2003r.
 •        8.526 zł – dotacja z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęg.
 •        4.000 zł – środki na zakup usług pozostałych,
 •           600 zł – środki na podróże służbowe krajowe,
 •        3.000 zł – dotacja z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze,
 •      23.012 zł – dotacja z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r.
 • 3.105.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
 •      30.200 zł – zakup usług pozostałych,
 •        1.500 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 •        1.990 zł – na zakup tablicy pamiątkowej.