Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/233/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2003r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie Pniewo.

UCHWAŁA NR XVI/233/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie Pniewo.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717/ oraz art.37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2000r.Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74, poz.676,Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058 i z 2003r. Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717, 720 i 721/  - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione działki nie zabudowane, położone  w obrębie Pniewo, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  z możliwością lokalizacji usług:

  • dz. nr 375/3 o pow. 1486 m2,
  • dz. nr 375/4 o pow. 1418 m2,
  • dz. nr 375/5 o pow. 1415 m2,
  • dz. nr 375/6 o pow. 1411 m2,
  • dz. nr 375/7 o pow. 1408 m2,
  • dz. nr 375/8 o pow. 1405 m2,
  • dz. nr 375/9 o pow. 1424 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie

Działki gminne nr 375/3, 375/4, 375/5, 375/6, 375/7, 375/8 i 375/9 położone w Pniewie, przy ul. Lipowej, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością lokalizacji usług.
Obecnie trwają prace związane z uzbrojeniem tego terenu w wodę i światło. Natomiast do czasu wybudowania kanalizacji możliwa jest na działkach lokalizacja zbiorników szczelnych.
W związku z powyższym po zakończeniu prac związanych z uzbrojeniem terenu, w/w działki przeznaczone zostaną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cel zgodny z planem.

Sporządziła:
J. Woldańska