Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/227/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie nadania imienia Parkowi Miejskiemu w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XVI/227/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003 roku
 

w sprawie nadania imienia Parkowi Miejskiemu w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 roku Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 roku Nr 214, poz. 1806) uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się Parkowi Miejskiemu w Gryfinie imię Stanisławy Siarkiewicz .

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XVI/111/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy   w Gryfinie z dnia 24 września 1986 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Zmianę imienia Parku Miejskiego w Gryfinie podyktowana jest chęcią upamiętnienia osoby gryfińskiej nauczycielki, poetki, malarki, miłośniczki natury - Stanisławy Siarkiewicz. Wielu mieszkańców Gryfina zna tomiki poezji oraz obrazy pani Siarkiewicz, które zawsze nawiązywały do przyrody.
Pani Stanisława Siarkiewicz była prekursorem idei życia w zgodzie z naturą. Kilka pokoleń nauczyła sadzić drzewa, kochać przyrodę, która była dla niej najcenniejszym przyjacielem i źródłem piękna, co odzwierciedlała w swej twórczości.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Sporządziła
Maria Jakubik