Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/266/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2004 r.w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie.

UCHWAŁA  NR XVIII/266/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2004 r.
 

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ust..2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Dz. U. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 110 poz.721, Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 101 poz. 1178, z 2000 r. Nr 12 poz. 136) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z 1997 r., Nr 106 poz. 668 z 1998 r., Nr 84 poz. 948 z 2000 r., Nr 129 poz. 1440 z 2001 r., Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r., Nr 214 poz. 1806 z 2003 r.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie przyjętym uchwałą Nr XLIX/649/02 z dnia 10 października 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 82 poz. 1670):

  1. § 11. otrzymuje brzmienie:
    1. Biblioteką kieruje dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektora powołuje Burmistrz Miasta i Gminy, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych działających w tej instytucji. Burmistrz Miasta i Gminy  może ogłosić konkurs celem wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora.
      Odwołanie następuje w tym samym trybie.
    2. Zastępcę dyrektora powołuje dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfinie.
  2. W § 14. skreśla się wyraz "księgowość", natomiast dodaje się zdanie: "Obsługę finansowo-księgową Biblioteki Publicznej prowadzi Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół  w Gryfinie".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Zenon Trzepacz

U Z A S A D N I E N I E

Zmiana § 11 Statutu Biblioteki Publicznej zmierza do ujednolicenia zapisu ze sformułowaniami Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 110 poz. 721 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539) W pierwotnej wersji statutu biblioteki znalazł się zapis o powołaniu zastępcy dyrektora przez Burmistrza na wniosek dyrektora. Niniejsza zmiana zmierza w kierunku uproszczenia procedury powoływania zastępcy dyrektora biblioteki. 
W czasie opracowywania pierwszej wersji statutu biblioteki zamierzano utworzyć w Bibliotece dział księgowości. Decyzja o przekazaniu obsługi finansowej Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół zapadła po uchwaleniu statutu.

Sporządził:
Leopold Kemmling