Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/265/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2004r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok.

UCHWAŁA NR XVIII/265/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2004r.
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  30 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 153 poz. 1271) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2004 skreśla się załącznik Nr 16.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Zenon Trzepacz

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku z tym, iż dane umieszczone w załączniku Nr 16 do uchwały budżetowej Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004r. zostały zawarte w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVII/253/04 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2004r., skreśla się załącznik Nr 16.